Escola formadora

Des de l’escola Giroi, creiem que el centre formador és l’escenari idoni per a l’adquisició i el desenvolupament de les competències professionals docents en el marc de la formació del professorat. En aquest sentit, a la nostra escola concretem els objectius a assolir pel futur professorat d’acord amb el nostre projecte educatiu i les expectatives de la Universitat, d’acord amb els objectius del pla docent de cada ensenyament/assignatura.

Fonamentem el procés d’ensenyament-aprenentatge en diverses metodologies que ens donen singularitat com a entitat:

 • Participació en el Pla d’Impuls de la Lectura.
 • Treball per racons, treball per projectes, experimentació (de P3 fins a 6è).
 • Sortides pedagògiques (a tots els cursos) i colònies (a partir de P4).
 • Filosofia (projecte 3/18).
 • Piscina a P5 (programa municipal).
 • Pla d’Acció Tutorial.
 • Socialització del material, dels llibres de text i de les sortides.
 • Participació en altres projectes: Pla Català de l’Esport, LECXIT, Cantània, el Montseny a l’escola, Viu el parc.

La nostra acció com a centre vol que els nostres alumnes en pràctiques desenvolupin les següents competències docents:

 • Adquirir un coneixement pràctic de l’aula i de la seva gestió.
 • Conèixer i aplicar els processos d’interacció i comunicació a l’aula i dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima d’aula que faciliti l’aprenentatge i la convivència.
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, el de l’ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de les tècniques i de les estratègies necessàries.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l’aula i del centre.
 • Participar en l’activitat docent i aprendre a saber fer, així s’actua i reflexiona des de la pràctica.
 • Regular els processos d’interacció i comunicació en grups d’alumnat.
 • Ser capaç de desenvolupar-se personalment i professionalment.
 • Acceptar la responsabilitat i el compromís de formar persones.
 • Analitzar i construir el coneixement epistemològic d’aquelles disciplines que conflueixen en l’educació de l’infant.
 • Relacionar l’educació amb el medi i cooperar amb les famílies i la comunitat i així conèixer les formes de col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa i de l’entorn social.
 • Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevant de la societat actual que afecten l’educació familiar i l’escola.
 • Promoure accions d’educació en valors orientats a la participació d’una ciutadania activa i democràtica.

El pla de treball de les pràctiques preveu els nivells de progressió dels aprenentatges dels i les estudiants que es desenvolupen a través de diferents intervencions definides als corresponents plans docents de cada pràcticum. Aquest aprenentatge acumulatiu s’afavoreix amb les següents actuacions a l’escola:

 • Observació: té per finalitat fer l’anàlisi global del centre, conèixer el seu model de pràctica educativa i de gestió, valorar la seva relació amb l’entorn, assistir a les reunions del centre i establir un primer contacte amb l’aula. A més de realitzar entrevistes/reunions amb la Directora per parlar de la gestió del centre i amb la Cap d’Estudis per parlar de la gestió acadèmica i de currículum.
 • Intervenció acompanyada/tutelada: consisteix en dur a terme intervencions puntuals a l’aula i en altres processos del centre amb el suport i la supervisió del tutor o tutora del centre, fer el seguiment i reflexió d’aquestes intervencions amb el tutor o tutora de la universitat. Aquesta modalitat ve donada per cada tipologia de pràcticum que ve al centre.
 • Intervenció autònoma supervisada: inclou la programació, el desenvolupament i l’avaluació d’una unitat didàctica, la intervenció com a docent responsable del grup classe, la gestió directa de l’aula i la reflexió compartida amb la resta de l’equip de mestres.

Totes les experiències portades a les aules, des de la mera observació fins a la preparació d’una unitat didàctica són plenament discutides i consensuades a tres bandes: Alumnat-Docent-Tutor/a Universitat. S’intenta, sobretot, que l’alumnat de pràctiques tingui una participació activa i contributiva. Valorem molt positivament que el paper i la implicació de l’alumnat en pràctiques sigui actiu (participació en totes les activitats proposades des del centre).