QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

És l’òrgan de participació dels diferents membres de la comunitat escolar en el govern del Centre (art. 126 i 127 LOE 2/2006, de 3 de maig).

COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES

Els components del Consell Escolar són:
a) El/la Director/a del Centre, que n’és el President/a.
b) El/la Cap d’Estudis.
c) Un regidor/a o representant de l’Ajuntament.
d) Un nombre de mestres (6), elegits pel Claustre, que no pot ser inferior a un terç del total de components del Consell.
e) Un nombre de pares i/o mares (6), elegits respectivament per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total de components del Consell.
f) Un representant del personal d’Administració i Serveis del Centre.
g) El/la Secretari/a del Centre, que actuarà com a secretari/a del Consell, amb veu però sense vot.
Un dels representants dels pares i mares en el Consell és designat per l’AMPA més representativa del centre, d’acord amb el que estableixin les administracions educatives.

El Consell Escolar del Centre tindrà les competències següents (art. 148.3 de la LEC 12/2009, de 10 de juliol):
a) Aprovar el Projecte Educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la Programació General Anual del Centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col•laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats extraescolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del Centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col•laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

(Extracte de les NOFC de l’escola)

ARTICLES RELACIONATS

Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes famíllies,
La Conselleria de’Ensenyament ha convocat eleccions als Consells Escolars dels centres docents d’Infantil i Primària.
El nostre centre renova 3 membres del sector famílies i 3 membres del sector mestres.
Us animem a participar, tant presentant-vos com a candidats pel sector famílies com participant a les… Llegeix més»