Projecte educatiu

Principis pedegògics

Es tracta d’uns principis generals, extrets de la OCDE i fets nostres, de manera que ens ajudin a crear un entorn d’aprenentatge on els nostres nens i nenes puguin desenvolupar les seves capacitats i competències.

 1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge. És positiu aconseguir una combinació de metodologies que incloguin l’aprenentatge guiat, l’aprenentatge per l’acció i també l’aprenentatge més lliure basat en l’experimentació
 2. L’organització de l’aprenentatge ha de ser altament social. El treball en grup, cooperatiu, ben estructurat impulsa i inclou els alumnes amb diferents capacitats; tot i que la recerca individual i el treball autònom també tenen la seva importància.
 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. És fonamental que el docent estigui en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.
 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. Aquestes diferències comprenen les intel·ligències múltiples, les competències emocionals i les vivències i els coneixements previs.
 5. L’esforç i l’afany de superació són claus per a l’aprenentatge. Cal dissenyar els processos de manera que exigeixin esforç i capacitat de superació, sense una sobrecàrrega excessiva.
 6. L’avaluació continua i formativa afavoreix l’aprenentatge. Els alumnes han de saber que s’espera d’ells, i cal aplicar estratègies d’avaluació coherents amb aquestes expectatives; insistint en el feedback formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge i fugint d’estratègies avaluadores punitives o sancionadores.
 7. La interdisciplinarietat i la connexió amb la vida real dóna sentit als processos d’aprenentatge, ajuda a construir estructures de coneixement complex i afavoreix una comprensió més profunda. Aquestes estructures de coneixement es poden traslladar a situacions noves.

Basant-nos en aquests en aquests principis, cada any la programació anual, la memòria i les actes de reunions han d’incloure els acords pedagògics específics i concrets, ja siguin de continuïtat, modificats o nous. Aquests acords són d’obligat compliment per a tots els membres de l’equip docent i marquen la línia d’escola.

Els acords concrets sempre giraran en base als principis pedagògics del centre i tindran en compte:

 • El desenvolupament de les diferents capacitats de cada nen i nena, que les podríem definir en les vuit intel·ligències múltiples1 (musical, lingüística, lògica-matemàtica, espacial, corporal-cinestèsica, interpersonal, intrapersonal i naturalista). També podem tenir en compte que “cada nen té unes característiques pròpies, per això s’ha de dissenyar un sistema educatiu que tingui en compte les diferents habilitats i necessitats d’aquests”; i aplicar-ho a nivell d’escola.
 • El treball sistemàtic de l’educació emocional, a partir d’una metodologia vivencial. Introduint aquest treball de forma progressiva, dins del currículum del centre.
 • L’ús de la metodologia de projectes potenciant el treball cooperatiu al mateix temps que l’autonomia, la investigació, la recerca i l’esforç, amb una connexió amb els interessos de l’alumnat.
 • El desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques com a objectiu prioritari del treball curricular, a partir d’uns criteris d’avaluació clarament competencials que generen unes bones pràctiques encaminades a aquest desenvolupament, units a una avaluació formativa i orientada a la millora.
 • Les activitats internivell, ja siguin de manera sistemàtica com de manera més puntual.