Projecte educatiu

Som una escola concertada d’una mateixa línia pedagògica des de P3 fins a 4t d’ESO i on la llengua catalana és la principal llengua d’aprenentatge i comunicació.

Les etapes educatives són les següents:

 • Educació Infantil (3-5 anys)
 • Educació Primària (6-11 anys)
 • Educació Secundària (11-16 anys)

El nostre treball pedagògic es caracteritza per afavorir el desenvolupament de tots els alumnes respectant la diversitat de ritmes evolutius i capacitats intel·lectuals. D’aquesta manera, els orientem i els acompanyem en la seva formació acadèmica i en l‘orientació professional, oferint un espai de treball on viure i aprendre valors com la convivència, la solidaritat, el respecte i la responsabilitat.

Volem que els alumnes esdevinguin emprenedors i creatius, per això els demanem que sàpiguen desenvolupar-se de manera autònoma i responsable davant la feina. Al mateix temps, treballem perquè participin amb esperit crític del seu procés d’aprenentatge i que siguin capaços de fer-ho tant de forma individual com fruit del treball en equip.

Per poder desenvolupar el nostre projecte educatiu amb garanties d’èxit combinem diverses metodologies de treball:

 • Treball cooperatiu que permet aprendre competències que només es poden adquirir a partir de la interacció social, així com, l’assertivitat i l’empatia.
 • Aprendre a utilitzar les noves tecnologies i fer-ne un ús responsable, educatiu i segur.
 • Immersió en Llengua anglesa des de P3 oferint-la coma llengua vehicular a l’aula des del primer dia.
 • Projectes telemàtics ens els quals l’alumnat, a través d’Internet, treballen continguts del currículum a partir d’un centre d’interès de forma col·laborativa amb altres escoles.
 • Projectes interdisciplinaris que són treballs que parteixen d’un context i que requereix l’aplicació de coneixements de diverses àrees.
 • Projectes interaula realitzats conjuntament per alumnes de diferents cursos.
 • Treball dels aprenentatges teòrics de forma vivencial a partir de sortides curriculars combinades amb d’altres més centrades en l’educació en el lleure.
 • Utilitzem les Celebracions (Pessebre vivent, recital poètic, quina solidària, dia de la Pau, sant Jordi…) com a eines tant per l’educació en valors com per a conèixer la cultura i les tradicions del nostre entorn.

Projecte Educatiu (Octubre 2014)