Equip docent

CLAUSTRE Educació INFANTIL i PRIMÀRIA
Educació INFANTIL
Lídia Bonadona – Tutora P3
Anna Roqueta – Tutora P4
Estel Prunell – Tutora P5
Rut Boyero – Sílvia Ballesteros – Judit Muñoz
Educació PRIMÀRIA
Conxita Bosch – Tutora 1r
Marta Galindo – Tutora 2n
Míriam Vidal – Tutora 3r
Eduard Pallàs – Tutor 4t
Cristina Molero – Tutora 5è
Margarita Guinó – Tutora 6è
Rosa Ma. Cervera
Jacky Camós / Judit Muñoz – Llengua Anglesa
Ramon Rodríguez – Educació Musical
Francesc Linares – Educació Física
CLAUSTRE Educació SECUNDÀRIA
Tutor de 1r Laura Jofre
Tutora de 2n Ramon Oviedo
Tutor de 3r Jordi Turon
Tutora de 4t Marta Prat
DEPARTAMENTS
Àrea de Llengua Catalana
Ramon Oviedo, Laura Jofre
Àrea de Llengua Castellana
Ramon Oviedo, Ma. Àngels Garcia, Laura Jofre
Àrea de Llengües Estrangeres
Ma. Àngels Garcia, Andi Loizate
Àrea de Matemàtiques
Marta Prat, Natàlia Roca, Mariona Casals, Martí Serra
Àrea de Ciències Socials
Jordi Turon , Xavier Sagrera, Ramon Oviedo
Àrea de Ciències Naturals
Natàlia Roca, Marta Prat
Àrea de cultura i valors ètics
Ramon Oviedo, Xavier Sagrera
Àrea de Tecnologia
Jordi Turon, Xavier Sagrera
Àrea de Visual i Plàstica
Jordi Turon, Laura Jofre
Àrea de Música
Ruth Sharp
Àrea d’Educació Física
Martí Serra
EQUIP DIRECTIU
Titular Joan Casals
Directora Mariona Casals
Cap d’estudis PRIMÀRIA Ramon Rodríguez
Cap d’estudis SECUNDÀRIA Xavier Sagrera
Direcció pedagògica  Margarita Guinó
Psicòloga Dolors Sala