Llengua anglesa

A l’escola s’ofereixen tres nivells d’anglès tant al matí com a la tarda:

ANGLÊS 1: És el nivell d’iniciació. Correspon al nivell A1 del MERC((Marc europeu comú de referència per a les llengües)

ANGLÊS 2: Correspon al nivell A2.1 del MERC(Marc europeu comú de referència per a les llengües)

ANGLÊS 3: Correspon al nivell A2.2 del MERC (Marc europeu comú de referència per a les llengües).  Al finalitzar aquest curs es fa un examen de les competències treballades durant el curs. Les persones que aproven Anglès 3 poden accedir directament al 3r curs de les Escoles Oficials d’Idiomes sense necessitat de fer prova de nivell.

A més s’ofereix un servei d’Speaking per l’alumnat d’anglès de l’escola que desitgi aprofundir en la pràctica oral de l’anglès.

england-152143_960_720