Organització interna

El centre s’organitza de forma democràtica al voltant de diferents òrgans de gestió, coordinació i participació.

El Claustre. L’integren un total d’11 professores i professors de diferents especialitats.

L’Equip Directiu: Format per:

Directora: Carme Mestres

Cap d’Estudis: Natalia Viedma

Secretària: Lurdes Valdelvira

El Consell Escolar: És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en la supervisió i gestió del centre. Està format per:

Directora, Cap d’Estudis i Secretària

Tres membres del Claustre de professorat

Tres alumnes

Una representant del PAS

Un representant de l’Ajuntament

L‘Associació d’Alumnes L’Illa col·labora amb la direcció i el claustre en la majoria d’activitats culturals, complemetàries i extraescolars que es fan al centre, donant suport en l’organització i també amb recolzament econòmic.