Llengua anglesa

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç oficial del curs del Departament D’Educació de la Generalitat de Catalunya o descarregar-vos la Fitxa de l’estudi (pdf)