Llengua catalana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç oficial del curs del Departament D’Educació de la Generalitat de Catalunya o descarregar-vos la Fitxa de l’Estudi (pdf)