Informàtica (COMPETIC)

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3 (el nivell 3 s’ofereix en la modalitat semipresencial). 

Competic InicialEl nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Enllaç oficial del curs de COMPETIC INICIAL

Fitxa de l’estudi de COMPETIC INICIAL (pdf)

Competic 1, 2 i 3Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

COMPETIC 1:

Enllaç oficial del curs de COMPETIC 1

Fitxa de l’estudi de COMPETIC 1 (pdf)

COMPETIC 2:

Enllaç oficial del curs de COMPETIC 2

Fitxa de l’estudi de COMPETIC 2 (pdf)

COMPETIC 3 (semipresencial):

Enllaç oficial del curs de COMPETIC 3

Fitxa de l’estudi de COMPETIC 3 (pdf)