Projecte Educatiu ( en revisió)

Principis que fonamenten el nostre projecte educatiu.

A la nostra escola…

 • Tenim cura de les persones que formen la nostra comunitat educativa.
 • Reconeixem els infants com a ciutadans actius i competents en la societat.
 • Posem en pràctica l’escolta activa i el diàleg respectuós.
 • Valorem la diversitat com a riquesa per a tothom.
 • Volem ser escola participativa i comunitària.
 • Veiem l’escola com a organisme viu, com espai de convivència i d’intercanvi entre adults i infants.  Un espai equilibrat entre la pedagogia de les emocions i els aprenentatges.
 • Potenciem la relació amb l’entorn. La vida ha d’entrar a l’escola, i l’escola ha d’estar estretament relacionada amb l’entorn; les relacions entre el medi escolar i social fan que l’escola esdevingui un espai de l’avui i de l’ara.
 • Perseguim un projecte educatiu democràtic i participatiu, compromès amb les persones, centrat en un bon clima i un alt nivell d’implicació capaç de transformar els conflictes en aspectes positius per a la reflexió de manera que permetin el creixement i desenvolupament professional de les persones, centrat en la presa de decisions consensuada, sempre a través d’una actitud d’escolta.
 • Veiem els infants com persones amb enormes potencialitats, cada un amb unes necessitats i un ritme de desenvolupament diferents que volem respectar.
 • Veiem la família que hi ha darrera de cada infant i desitgem que se sentin reconeguts per compartir plegats el nostre projecte, participant activament en el funcionament de la comunitat
 • Afavorim el desenvolupament harmònic dels infants apostant per la salut com a procés integral, entenent com a salut un estat de benestar general: físic, emocional i intel·lectual.

Aquests principis es fonamenten ens uns eixos vertebradors  que passen per la constant formació del professorat i la seva implicació en la proposta pedagògica del centre.

Pensem i constatem que la nostra tasca educativa està reforçada i acompanyada per un projecte d’AFA que ens consolida com a Comunitat Educativa en el si de la ciutat.

Enllaç al document (PEC)