Projectes d’escola

A l’escola tenim establerts els segünets projectes:

 • EL PROJECTE “SHARING TO LEARN” (COMPARTIR PER APRENDRE)

Aquest projecte és una iniciativa promoguda des dels Serveis Territorials del Baix  Llobregat. A l’escola es va iniciar el curs 2012-2013 amb l’objectiu principal de millorar la competència lingüística i comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat, i d’afavorir l’intercanvi entre alumnat de l’ institut  i de l’escola. Els Language Assistant (alumnes de 4t d’ESO i 1r de BATXILLERAT de l’Institut) donen suport a l’expressió oral en llengua anglesa als alumnes de la nostra escola.

 • PROJECTE ESCOLA PER LA SOSTENIBILITAT

La nostra escola vetlla per la sosotenibilitat i el medi ambient i educa als seus alumnes per tal que siguin respectuosos  i estiguin socialment compromesos amb la sostenibilitat.

Treballem  per defensar la natura i vetllem pel desenvolupament d’actuacions ecològiques concretes: estalvi energètic, reciclatge de paper, reducció del consum en material escolar, reutilització dels llibres de text, etc. Cada curs té un delegat verd encarregat d’assistir a les assemblees i informar la resta de la classe de les accions que es duen a terme.

A més a més, anualment, celebrem la Diada del Medi Ambient on els alumnes poden gaudir i participar de tallers relacionats amb la sostenibilitat i el reciclatge.

El municipi de Sant Esteve està adherit a la xarxa d’escoles per la sostenibilitat.

 

 • PROJECTE BANC DE LLIBRES:

El curs 2007-2008 vàrem iniciar el projecte de borsa de llibres amb la finalitat de reduir la despesa de les famílies en el cost dels llibres de text, reutilitzar i reciclar el material curricular i sensibilitzar l’alumnat i les famílies sobre la necessitat d’un consum responsable i compartit.

 • PROJECTE D’HORT ESCOLAR:

L’escola disposa d’un hort escolar. Cada grup-classe és responsable de les tasques que siguin necessàries per tal de mantenir-lo al dia.

A banda de l’aprenentatge conceptual, l’hort facilita i potencia les habilitats socials, l’aprendre a pensar i deduir, l’educació emocional i enriqueix les relacions interpersonals. Alhora aporta una sèrie d’experiències gratificants, sensibilització per l’entorn, la sostenibilitat i els recursos naturals.

 • PROJECTE NEPTÚ (Natació Escolar Per Tu)

El projecte Neptú forma part de l’àrea d’educació física. Es va engegar el curs 2006/2007 a través de l’Ajuntament.

L’objectiu del mateix és l’aprenentatge dinàmic i divertit en el que s’utilitza el medi aquàtic com a instrument i recurs per potenciar el desenvolupament dels alumnes a l’aigua. Aquest projecte està adreçat als alumnes de 1r i de 3r de l’escola. Té una durada d’una sessió setmanal durant tot el curs escolar.

L’activitat l’ha dirigeix monitoratge extern i els alumnes són acompanyats des del centre pels mestres tutors. A banda, famílies voluntàries col·laboren en les estones de vestuari.

 • PROJECTE LLEGIM JUNTS

Projecte que es porta a terme des del curs 2010/2011.

En aquest projecte participa l’alumnat des de P4 fins a 6è de primària. L’objectiu primordial  és que els alumnes coneguin a altres infants de l’escola i estableixin vincles d’afecte i de suport mitjançant la lectura.  Per això l’activitat clau esdevé l’Apadrinament lector. Pretén ser un projecte obert, participatiu i cooperatiu.

Al llarg d’aquests cursos s’han millorat i incrementat les activitats (gimcana de paraules, escrivim una recepta, cuinem junts, escrivim la carta als reis, escrivim un conte als fillols, jocs tradicionals, teatre, reading in the forest,…) fruit de la reflexió tant del professorat implicat, com de l’alumnat, sent aquesta la clau de l’alt grau d’acceptació i implicació en aquest projecte per tota la comunitat educativa.

 • EL TREBALL PER RACONS

Des del curs 2012-2013, es realitza a l’escola el treball per racons durant dues sessions setmanals.

Els grups de racons estan formats de manera aleatòria cada sessió amb la barreja d’alumnes de P3/P4, P5/1r, 2/3r i 4t/5è.

El treball per racons és una forma de treballar que fomenta la cooperació i l’ajuda entre alumnes. Permet respectar el ritme de treball de cada alumne i el seu interès. En els espais de treball, els alumnes que ho necessiten reben l’atenció específica dels/les mestres. Hem de tenir present, no obstant, que els alumnes treballen en equip i s’ofereix l’ajuda necessària en tot moment. L’ajuda entre iguals fomenta l’autonomia dels infants i els dóna seguretat. D’aquesta manera respectem la diversitat dels alumnes.

D’altra banda, organitzar l’aula per racons dóna la possibilitat als infants de treballar individualment tot allò que han après de forma col·lectiva, fet que afavoreix la funcionalitat dels aprenentatges.

Finalment, cal tenir en compte que els canvis d’activitatsafavoreixen el dinamisme de l’aula, de manera que els alumnes treballen a diferents espais i amb diferents companys. Aquest fet afavoreix el sentiment de grup i el companyerisme.

 • ESCOLA DE PRÀCTIQUES

L’escola ofereix la possibilitat d’acollir alumnes universitaris i fer com a centre formador la gestió de les pràctiques dels estudiants del grau de mestre.

Disposem d’un conveni de pràctiques amb la UNIR, amb la UAB i amb la UB. D’aquesta manera contribuïm en la formació de nou professorat i aprenem els uns dels altres.

 • PLA D’ACOLLIDA

L’escola disposa d’un Pla d’acollida per atendre les famílies i el professorat de nova incorporació al centre. En ell queden recullides les actuacions que es portaran a terme per tant que tothom s’hi senti ben aviat integrat.

 • PLA TAC

L’escola disposa del Pla TAC, on s’estableix de manera graduada la integració de les noves tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat.

En ell es recullen diferents estratègies tecnològiques encaminades a la millora dels resultats educatius. A banda, a la zona d’educació infantil hi ha una aula amb PDI i a la zona de primària, les aules de cada grup-classe disposen de PDI . També tenim una ayula d’informàtica amb ordinadors i la voluntat d’imcrementar i actualitzar les dotacions del centre per tal d’aconseguir una escola actualitzada en el món tecnològic actual.

 • PROJECTE VINCLES

El projecte Vincles és un projecte de diversificació curricular que es va engegar a la nostra escola el curs 2015/2016. L’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament tenen signat un conveni de col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de la diversitat de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO del poble.

 • INFADIMED

Aquest projecte iniciat el curs 2017-2018 en col·laboració amb les infermeres del Centre d’Atenció Primària CAP del poble ens permet treballar amb els alumnes accions tan necessàries com són els hàbits i l’alimentació saludable.

 •  CENTRE ILEC

El nostre centre ha estat immers dins del programa per l’Impuls de la Lectura que desenvolupa el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu estratègic de l’èxit escolar de tot l’alumnat.

Al llarg dels cursos 2015-2018, hem realitzat activitats diverses per tal de millorar i assolir aquest objectiu. Orientacions, pautes, assessoraments, formació… tot cercant que s’incorporin i es sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges. Establint una línea d’escola compartida sobre el tractament de la lectura al centre.
Els eixos principals que hem desenvolupat amb la participació al Pla d’Impuls de la Lectura són:
– Saber Llegir: L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de la lectura.
– Llegir per Aprendre: La capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements.
– Gust per Llegir: Fomentar la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.
Resultat d'imatges de ilec
 • Formació i assessorament en claustre constant

Dins dels nostres projectes també hi ha tallers pels mestres com ara el treball de cicles pedagògics on compartir experiències, coneixements i pràtiques. I l’assessorament i formació constant. Les últimes formacions cursades pel claustre han estat: Compartim experiències sobre l”educació als EUA mentre millorem l’anglès i el tractament integrat de les llengües.

Resultat d'imatges de assessorament MESTRES

 • Concursos, participacions i col·laboracions diverses donen formes al nostre projecte d’escola, com ara:

RECERKIDS, IRB, GUST PER LA LECTURA, PROJECTE RCParvulari, PROVES CANGUR, CONCURS DE CONTES DE CIÈNCIA (COSMOCAIXA), MARATÓ DE TV3, FUNDACIÓ GLOOR, ASSOCIACIÓ ITACA…