Trets d’Identitat

La nostra escola vol ser el marc idoni per adquirir les competències bàsiques i els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatge i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

a) Escola pública i plural:

Entenem l’escola com un servei públic a l’alumnat, les famílies i la societat en general. Com a reflex d’aquesta societat plural, l’escola respecta totes les ideologies amb el ben entès que aquestes també siguin respectuoses amb la llibertat individual i col·lectiva de les persones.

Eduquem per conviure i enriquir-nos en la diversitat, promovem la convivència, la tolerància, i la igualtat sense distincions socio-culturals, de sexe….

Per tot això l’escola manifesta:

  • El respecte al pluralisme ideològic.
  • El compromís amb el conjunt de valors democràtics.
  • El respecte als Drets Humans
  • El rebuig a qualsevol idea i/o activitat antidemocràtica, totalitària o dogmàtica.

L’escola es manifesta aconfessional i assumeix una postura de no adoctrinament. S’educarà en el respecte a totes les creences personals, tradicions i costums. Com a escola pública, complirà la normativa vigent que regula aquest aspecte.

Entenem la coeducació com a un principi fonamental i indiscutible de l’ensenyament. Aquest principi el concretem en:

  • Eliminar estereotips sexistes en el material, activitats, llibres de text i ús del llenguatge oral i escrit.
  • Garantir la igualtat d’oportunitats per desenvolupar plenament les aptituds dels nens i nenes.

b) Escola Catalana

El centre es defineix com escola catalana. El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge.

El centre vetllarà per a que cap membre de la comunitat educativa sigui discriminat per la seva llengua.

Des de l’escola es donarà a conèixer els elements culturals identificatius de Catalunya: festes, tradicions…i es posaran els mitjans necessaris per a que tothom s’integri. És a través d’aquesta realitat nacional catalana que l’escola proporcionarà als alumnes el coneixements de les altres realitats, fomentant el respecte, la solidaritat i la pertinença a la comunitat internacional.

c) Escola inclusiva

L’escola vetllarà per la millora de la cohesió social, garantint la integració escolar i social de tot l’alumnat.

Afavorirà l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, atenent les necessitats educatives i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en les activitats escolars ordinàries. Per tant, posarà tots els mitjans al seu abast per tal d’integrar amb tota normalitat aquells alumnes que presentin qualsevol dificultat física, psíquica o social, facilitant-los el seu desenvolupament per assolir, dins les seves possibilitats, les competències bàsiques. Així mateix es vetllarà per la seva integració social dins el grup i dins l’escola.

d) Escola oberta a l’entorn 
  • Oberta a les famílies

Dins els seu PAC l’escola organitzarà aquelles activitats i/o festes obertes a les famílies que consideri més adients, potenciant així la participació conjunta de tota la comunitat educativa en la realitat escolar. Tot això sense perjudici d’allò que s’estableix en l’apartat de cooperació família-escola inclòs com a principi pedagògic del nostre centre.

  •  Oberta a l’entorn més proper

L’ escola restarà oberta a l’intercanvi amb associacions, institucions i centres de la localitat que afavoreixin el procés formatiu que s’avinguin amb la línia del centre. L’escola participa activament en les activitats pedagògico-culturals organitzades per l’Ajuntament de la Vila i/o altres entitats municipals (teatre escolar, exposicions, jornades esportives…) que consideri més interessants.

 e) L’Escola amb el medi ambient 

L’escola impulsarà en els seus alumnes el respecte pel nostre medi ambient en el sentint més ampli de la paraula. Participarà, amb l’ajuda dels infants, en tasques relacionades amb la protecció del medi ambient com són el reciclatge, reducció i reutilització de materials, desenvolupant actituds que ens ajudin a la sostenibilitat del nostres recursos. La nostra finalitat es formar ciutadans i ciutadanes responsables capaços de fer ús racional de tot allò que els envolta dins del respecte cap a les persones i la natura.

f) L’escola i les noves tecnologies 

L’escola, dins les seves possibilitats, utilitzarà les noves tecnologies de la informació, element essencial avui dia per formar-se, aprendre i comunicar-se. Desenvoluparà en els alumnes competències digitals (ús de les TAC) per a que puguin esdevenir persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives en la selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i tecnologies.

g) L’anglès a l’escola 

La nostra escola potencia el desenvolupament de la competència lingüística anglesa dels nostres alumnes. S’inicia a l’educació infantil un primer contacte oral i lúdic amb aquesta llengua i es potencia l’anglès com a llengua de comunicació a l’educació primària a través del Projecte d’Innovació de llengües estrangeres inclòs en el nostre PLC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>