Funcionament

1. Reflexió prèvia als trets bàsics del projecte “Una organització diferent: l’escola com un tot, escola sense parets”

El punt de partida del nostre Projecte neix el 1996, en el moment en que un grup de mestres ens plantegemque a l’Escola estem formant persones, alumnes que hauran d’integrar-se a la societat, hem de pensar també quin tipus de societat tenim i tindrem, una societat canviant i, que no podem preveure fins a quin punt.

 • Com serà la societat políticament? Europa serà un tot…?
 • Com serà la societat econòmicament? Una moneda única?
  • Treballarem a Bèlgica?
  • Treballarem des de casa?
 • Com serà la societat tecnològicament? La comunicació serà per cable?

Podrem comprar i treballar des de casa?

 Ens desplaçarem en transport públic?

 • Com serà la sociabilitat? Si ara hi ha a Europa un 20% de racisme i xenofòbia entre el jovent, i es preveu un allau de violència entre la joventut…
 • Com serà la relació societat-medi natural? Cada vegada tenim un medi natural més malmès. Com serà d’aquí 15 anys? i 220 anys?

Si tenim en compte aquests valors socio-antropològics, quin tipus d’educació volem donar? Una educació que els doni estratègies, que els ensenyi a ser autònoms perquè es puguin adaptar fàcilment a una societat canviant.

Una educació en valors

Una educació que els integri en el món exterior, que no els aïlli.

Una educació funcional que l’alumne relacioni el que aprèn a la societat i que li serveixi, que li permeti aplicar els continguts a la seva vida quotidiana.

Una educació que s’adeqüi cap a la sensibilitat envers la persones i la natura.

Partint de la premissa que l’aprenentatge significatiu és el que fa un mateix i que el mestre només ajuda, hem de buscar un tipus d’organització en que sigui possible aquest tipus d’educació.

Aquestes reflexions les fèiem l’any 1996 en l’informe per a demanar ser un CERE (Centre Experimental de Règim Especial).

L’Escola Torre Roja va ser CERE des del curs 1996 al 2003.

1.1. Objectiu general

És possible un tipus d’escola en la que els agrupaments comportin que els alumnes no visquin el fracàs escolar, que les relacions entre tota la comunitat educativa es flexibilitzin de tal manera que realment tot el que es fa a l’escola es converteixi en educació. I el més important, un model extrapolable a les escoles d’una o més línies de primària i també amb una possible adequació a l’estructura de secundària.

Aplicació de l’objectiu:

 • Estudiant i avaluant la incidència que aquest funcionament pot tenir en la consecució dels objectius de conducta i en les actituds de mestres i alumnes.
 • Oferint una metodologia capaç de permetre el progrés individual de l’alumne o alumnes (escola inclusiva).
 • Desenvolupant un sistema organitzatiu que faciliti la posta en pràctica d’aquesta metodologia.

1.2. Objectius específics

 • Implicar tots els membres de la comunitat educativa com si es tractés de la família.
 • Aconseguir un bon nivell d’aprenentatge afavorint la motivació precoç.
 • Aconseguir que els alumnes siguin capaços d’expressar les seves idees davant de qualsevol tipus de públic.
 • Aconseguir que el professorat conegui tos els alumnes com a  element motivador en les seves relacions interpersonals.
 • Fer que l’alumne se senti tractat individualment com a persona que és i no pel que pot arribar a ser.
 • Facilitar un tipus d’aprenentatge flexible que afavoreixi el progrés dels alumnes amb més dificultats i l’avanç dels alumnes amb més facilitats en l’aprenentatge.
 • Fomentar en l’alumne la responsabilitat del propi treball.
 • Apropar els continguts de treball de l’escola als interessos dels alumnes.
 • Elaborar una programació lineal i seqüenciada de cada àrea d’aprenentatge que s’adapti a la metodologia proposada.
 • Elaborar i aplicar proves d’avaluació del mètode.
 • Integrar la tecnologia en la metodologia com a eina aglutinadora de la tasca educativa.
 • Preparar el professorat envers les necessitats puntuals que requereix el desenvolupament del projecte.

2. L’estructura organitzativa de l’escola:

Partim de la premissa d’aconseguir una escola inclusiva on es respectin els ritmes i nivells d’aprenentatge de cadascú, on els resultats acadèmics siguin òptims i tota la comunitat educativa ens hi sentim implicats.

La nostra organització té tres punts claus:

 • El Projecte Secció.Cada dia al matí, de 9 a 10:50, tota l’Escola està immersa en el projecte SECCIÓ ( agrupaments flexibles per treballar les àrees instrumentals). La Secció és el projecte estrella de l’Escola i la base del nostre funcionament i hi estem implicats tots els mestres de l’Escola, des de la directora fins la TEI. Els alumnes s’agrupen per ritmes d’aprenentatge.
 • El Projecte Assemblea per a donar important rellevància a l’oratòria amb assemblea de classe on tots fem una conferència fins a l’Assemblea també setmanal de l’escola on els alumnes de 6è ens deleiten amb una conferència, hi la predicció del temps
 • El Projecte Artístic per ajudar a desenvolupar la part més creativa inclou els tallers, l’espai d’experimentació científica, el teatre, la dansa i la música, l’Educació Física, la robòtica i la producció literària.

Tot aquest engranatge comporta que el mestre se senti mestre de l’Escola, de tota l’escola, tots els mestres coneixen  tots els alumnes.

Els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge.

La secció:

Anomenem secció a la dedicació d’una franja horària  diària per a repassar i introduir conceptes i mecanismes de les instrumentals (matemàtiques i llengua)

 • Es treballa:
  • La lectura com a mecanisme per agafar velocitat.
  • La lectura com a eina de comprensió.
  • L’ortografia.
  • El càlcul: estratègies.
  • El càlcul mental.
  • Problemes.
  • Text.
Com fem la secció?

La fa tota l’escola de P3 a 6è

 • Durant els primers quinze dies de setembre és quan decidim els grups de secció que farem.
 • S’agrupen els alumnes per nivell real d’aprenentatge i/o ritme de treball.
 • Els alumnes podran anar canviant de grup depenent de l’adquisició de continguts i/o coneixements segons el ritme.
 • Tots els alumnes acabaran assolint els objectius mínims que els pertoca per curs, però ho faran a ritmes diferents.
Tractament de la diversitat a la secció:
 • És una franja horària de 2 hores i quatre dies setmanals.
 • Cada alumne/a pot anar al seu ritme, tant de treball com d’aprenentatge.
 • El suport SEP i el suport a Educació Especial aconsegueixen tenir una gran franja horària molt àmplia, quedant desterrades les aules o suports d’Educació especial pròpiament dits.

Tots els mestres estem implicats. Suposa coordinació entre paral·lels i també amb els mestres d‘Ed. Especial

La secció ens aporta:
 • Tots els nens avancen si estan en un grup adequat al seu nivell.
 • La secció és un treball sistemàtic que ajuda a estructurar els esquemes de l’alumne.
 • A la secció assegurem la base i això permet que a les altres assignatures, tant el mestre com l’alumne puguin gaudir fent matemàtiques, llengua o coneixement del medi i no cal que ens dediquem a l’ortografia, lectura o a repassar les operacions com a treball sistemàtic.

L’assemblea(setmanalment tots els divendres)

És la reunió setmanal de TOTS els/les alumnes i mestres de l’escola amb una doble finalitat:

 1. Actua com a òrgan decisori dels acords que condicionen el funcionament dels alumnes en els diferents àmbits de l’Escola.
 2. Actua com a nucli de comunicació interactiu (informacions diverses, conferències… )

Actua com a impulsor de l’expressió oral i l’oratòria en general.

El projecte artístic

És un projecte que engloba molts d’altres i que té com a objectiu fomentar la part creativa dels nostres alumnes.

Esmercem molts esforços en el text creatiu, els tallers d’art, dansa, música, fotografia, els projectes de classe, a l’Ed. Física o a l’expressió corporal, donant molta importància.

Altres trets que ens caracteritzen: 

La Ràdio Torre Roja:

Portada per alumnes de 6è, és l’ànima de l’escola on cada dia ens enceta la jornada amb un bon dia, informacions i música i també felicita pel nostre aniversari.

Amb una programació anual hi poden participar tots els alumnes o el seu grup classe.

Conferències

P3 a 5è: Cada curs escolar els/les alumnes es preparen una conferència i l’exposen a la seva aula davant els seus companys de classe (assemblea setmanal de classe)

6è: El curs de 6è es prepara les conferències en grup, amb suport informàtic i l’exposa a l’Assemblea General. Els/les alumnes de 6è són també els encarregats de dirigir-la.

Actuacions:

A l’Assemblea hi tenen cabuda tot tipus d’actuacions, literàries, teatrals, música, dansa, tant si és iniciativa dels alumnes com del grup classe.

Tutories compartides

Els/les alumnes d’un mateix curs, comparteixen espai i tutors responsables, que faciliten la coordinació i el treball en equip. Alhora, es disposa d’espais diferenciats, per a facilitar el treball  dels grups reduïts.

Anglès a partir de P3

Introduïm la llengua estrangera a P3, ja que les edats primerenques afavoreixen l’assoliment  de l’ idioma.

Coneixement del Medi Natural i Social en Anglès a partir de P5 i fins a 6è.

S’introdueixen els conceptes en aquesta llengua i es complementen amb l’experimentació en català.

Música          

Entrem i sortim de l’Escola amb música. Cada any es tria un tema a treballar. Així, a més de marcar l’inici i el final de les classes, aprenem nous continguts de cultura general. El tema musical té a veure amb el projecte interdisciplinari que es treballa a tota l’escola.

Museu als passadissos

Tots els passadissos de l’escola estan plens de reproduccions de quadres de pintors reconeguts.

Escacs

Introduïm els Escacs a Educació Infantil 5 anys, a 1r i a 2n.  És un dels jocs més complets i que ajuda al desenvolupament maduratiu i intel·lectual dels infants. A partir de 2n es proposa com a activitat extraescolar.

Lectura

Hem encetat l’espai Biblioteca a tots els cursos, amb servei de préstec per donar impuls a la lectura i un pla lector que engloba tota l’escola des de petites lectures als passadissos fins a sortides a la biblioteca del poble veí.

Projecte extra-escolar

Junt amb l’AMPA intentemfomentar activitats que donin continuïtat a la tasca docent.

D’altres activitats

L’escola organitza i/o participa en un reguitzell d’activitats que vénen a complementar i enriquir les diferents àrees:

 • Concert de Nadal (al poble)
 • Fira de Sta Llúcia (al poble)
 • Pastorets (a l’escola per a pares i alumnes)
 • Setmana Cultural
 • Projecte Euromania ( un treball que engloba 7 llengües romàniques alhora)
 • Projecte “El Montseny”
 • Cantània
 • Trobada dansaire “Fem Dansa”
 • Concurs de Poesia
 • Sant Jordi ( paradetes i bescanvi de llibres al poble)
 • Certamen de lectura en veu alta
 • Olimpíades (la festa esportiva amb els pares)
 • Festa de Fi de Curs

3. Recursos:

 • Per poder anar adequant el nostre Projecte al dia a dia hem dotat totes les aules amb pissarres digitals, però no n’hi ha prou, ara el següent pas és acabar de dotar tots els espais amb pissarres digitals.
 • Hem convertit els passadissos de l’Escola en un Museu on es poden veure obres d’art (pintures), d’aquesta manera els alumnes les poden gaudir diàriament, hem de seguir incrementant el nostre “fons artístic”.
 • Hem aconseguit un espai destinat a un estudi radiofònic i un circuit tancat de televisió on es poden emetre programes en directe o en diferit i veure’ls a qualsevol aula de l’escola.
 • Hem dotat els passadissos de l’Escola d’espais agradables per a treballar o reflexionar en petit grups.
 • Tenim una aula d’informàtica dintre de la mateixa aula de Cicle Superior i això permet els alumnes poder realitzar consultes quan ho necessitin.
 • Ara ens estem dotant de tauletes digitals i volem mantenir i augmentar les infraestructures per a continuar amb el nostre projecte.
 • I el següent pas és aconseguir una bona infraestructura per dotar la nostra Sala d’Actes (assemblea) amb un bon equip de megafonia per poder desenvolupar un dels nostres projectes estrella, L’ASSEMBLEA GENERAL.

El recurs més important és l’humà, i aquest és el que tenim assegurat, ja que el projecte ha estat pensat, estructurat, valorat i consensuat per tot el col·lectiu de mestres.

4. Conclusió

El punt de partida del Projecte va sortir de la necessitat d’extrapol·lar tots els avantatges que creiem que té una organització d’una escola unitària ( un sol mestre i tots els alumnes barrejats en una sola aula) a una escola de dues línies i en 4 casos triplicats, amb un important increment d’alumnes nous en diferents nivells. Aquest any s’han incorporat 3 alumnes amb la primària ja començada, tenim un nen invident…

La nostra organització engloba:

 • Agrupaments d’alumnes i mestres totalment flexibles.
 • Franges horàries totalment modelables i en diferents espais que siguin versàtils, a poder ser una perllongació de casa i de l’entorn que els envolta. Convertint els passadissos en museus, en un lloc de reflexió o els patis en una classe.
 • En definitiva fent de l’escola una organització singular per tal de reduir la desmotivació i atendre la diversitat.

Si volíem aconseguir tot això era molt important la implicació de tot l’equip docent.

Amb aquest projecte hem consolidat:

 • Un tarannà diari d’agrupació d’alumnes diferent per a cada situació atenent sempre les necessitats i els ritmes d’aprenentatge.
 • Una gran flexibilitat en les diferents assignatures que fa possible el desglossament o aglutinament de cada una d’elles .
 • En la tasca tutorial, la figura tradicional del tutor ha esdevingut la dels responsables de l’aula.
 • En el treball constant i diari, hem prioritzat l’autonomia de l’alumne, reforçant els aprenentatges instrumentals ja des de P3 (SECCIÓ)
 • En el treball de projectes/racons hem deixat que l’alumne aprengui a aprendre proposant metodologies diferents. a P3 P4 partint de projectes que treballen les emocions, a Cicle Inicial engegant els racons de les matemàtiques etc….
 • Reforçar la creativitat i l’oratòria de tots i cadascun dels nostres alumnes.

I sobretot:

Hem consolidat un concepció d’escola com a funcionament global en el sentit més pur. Tots i cadascun, des del més petit fins el més gran, formem l’Escola: ens veiem cada dia, ens impliquem decidint, felicitant-nos, compartint i no distingint entre edats, nivells, sexe o raça.

És la nostra escola i ens sentim feliços i felices de poder venir a treballar cada dia.