Projecte educatiu (PEC)

L’Escola Torre Roja és una escola pública depenent del Departament d’Ensenyament.

És un centre obert a tot tipus d’alumnes amb edat i capacitat per rebre Educació Infantil i Primària, sense discriminació per raó de sexe, raça, classe social, nacionalitat i/o creença i, a la vegada, es compromet a potenciar també aquesta mateixa actitud entre els/les alumnes.

PRINCIPIS LINGÜÍSTICS

El català, llengua vehicular

El català, com a llengua pròpia i oficial pel territori, és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i s’utilitza també en totes les actuacions del Centre, tant didàctiques, com administratives i de relació.

Competència lingüística

L’escola proporcionarà als alumnes una adequada competència lingüística en català i en castellà i es garantirà el coneixement i l’ús bàsic de l’anglès.

PRINCIPIS IDEOLÒGICS

Som una escola que vetlla per l’educació integral de l’alumne/a. Els nostres objectius són:

AUTOESTIMA

Educar persones que se sentin respectades i valorades, amb una imatge positiva de sí mateixes.

RESPONSABILITAT

Promoure el coneixement d’un mateix i la reflexió sobre les pròpies actituds, assumint les conseqüències positives i negatives de cada acte.

ESFORÇ

Destacar en els alumnes la importància de l’esforç com a superació en el camí del creixement personal.

ESPERIT CRÍTIC

Potenciar la capacitat d’anàlisi, reflexió, discussió i decisió.

CREATIVITAT

Fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions artístiques i culturals.

MEDI AMBIENT

Fomentar la curiositat i el respecte pel món que ens envolta, treballant la importància de respectar i conservar el medi natural.

HUMANISME

Educar en el respecte pels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància. Formar alumnes per la pau, la cooperació i la solidaritat.

HÀBITS DE TREBALL

Afavorir l’adquisició d’hàbits de treball intel·lectual en l’alumnat, ajudant en el desenvolupament de la capacitat d’observació i recerca de la informació, i facilitant tècniques per a l’estudi.

TRETS DIFERENCIALS

ASSEMBLEA

És la reunió setmanal de TOTS els/les alumnes i mestres de l’escola.

ESCOLA SENSE PARETS

Tot i ser una escola de dues línies, els cursos disposen d’un espai en comú per a compartir activitats. Amb tot, les aules disposen de parets corredisses per tal d’afavorir els petits grups de treball.

TUTORIES COMPARTIDES

Els/les alumnes d’un mateix curs, comparteixen espai i tutors responsables, que faciliten la coordinació i el treball en equip. Alhora, es disposa d’espais diferenciats, per a facilitar els grups reduïts.

ANGLÈS A PARTIR DE P3

Introduïm la llengua estrangera a P3, ja que les edats primerenques afavoreixen una millor absorció de l’ idioma.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL EN ANGLÈS

A partir de P5 i fins a 6è. S’introdueixen els conceptes en aquesta llengua i es complementen amb l’experimentació en català.

SECCIÓ

A partir de P3 i fins a 6è, està organitzada en grups flexibles, d’edat i nivell. És una sistematització de les àrees instrumentals de llengua i matemàtiques.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

Els tallers de Plàstica engloben diferents aspectes de l’Educació Artística i també en aquesta organització apliquem la barreja d’alumnes de diferents edats dins del cicle. Alhora, des del curs 2006-07, hem introduït un nou projecte que consisteix a treballar la plàstica en anglès.

MÚSICA

Ens agrada començar a treballar, entrar a les aules, sortir al pati… al so de la música. Cada any, es tria un tema a treballar. Així, a més de marcar l’inici i el final de les classes, aprenem nous continguts de cultura general.

MEGAFONIA

Els/les alumnes de 6è són els encarregats de la megafonia de l’escola: així, cada dia es diu el Bon dia a tothom, la temperatura interior i exterior, la música que s’està escoltant aquella setmana i també es feliciten els aniversaris.

ESCACS

Introduïm els Escacs a 1r. És un dels jocs més complets i que ajuda al desenvolupament maduratiu i intel·lectual dels infants.

ACTIVITATS

L’escola organitza o participa en un reguitzell d’activitats que vénen a complementar i enriquir les diferents àrees: Concert de Nadal, Fira de Sta Llúcia, Pastorets, Setmana Cultural, Projecte Euromania, Trobada “Viu el Parc”, Cantània, Trobada dansaire “Fem Dansa”, Concurs de Poesia, Sant Jordi, Certamen de lectura en veu alta, Olimpíades i Festa de Fi de Curs.

RECURSOS TIC

Hem fet una aposta per les noves tecnologies. Totes les aules disposen de pissarres digitals i/o TV, projectors i ordinadors. Volem que els/les nostres alumnes es familiaritzin amb aquests recursos i aprenguin a utilitzar-los correctament, traient-ne el màxim de profit. Enguany, l’escola ha fet una aposta també per l’ús de tauletes a les aules.