PLA DE REOBERTURA DE L’ ESCOLA

 

 1. PRESENTACIÓ:

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.

El Departament es planteja, durant aquest període, un triple objectiu:

 • El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa.
 • L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.
 • Facilitar la planificació dels diferents escenaris del curs 2020-2021 en cada centre, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn.
 1. INTRODUCCIÓ:

Seguint les instruccions de reobertura de centres presentada pel Departament d’Educació el passat 19 de maig, les escoles de la ZER l’Eral han elaborat una proposta diferenciada per cadascun dels supòsits partint del decret d’autonomia de centres. Aquest pla de reobertura s’aplicarà a partir de què entrem en la Fase 2 de desescalada. Estem vivint una situació d’excepcionalitat en la qual es prioritza la salut de tota la comunitat educativa.

Partim dels següents punts base:

– El retorn al centre és voluntari.

– El curs continuarà i finalitzarà de forma telemàtica.

– De forma presencial només es faran tutories personalitzades i acció educativa en grups reduïts d’alumnes.

Així doncs, les famílies d’educació infantil (P3, P4 i P5) tenen la possibilitat  que els seus fills/es tinguin acollida tots els dies de 9 a 13h. Només podran assistir a l’escola l’alumnat de les famílies que per motius de conciliació laboral i professional hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures. (Caldrà omplir la declaració responsable). Es trucarà a les famílies per saber l’assistència de l’alumnat i si compleixen els requisits.

Els alumnes que acaben etapa (6è de primària) podran venir cada dia d’11h a 13h. S’oferirà acció educativa presencial per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. És contactarà amb les famílies per saber l’assistència de l’alumnat i si compleixen els requisits.

Finalment, les famílies d’alumnes de 1r a 5è de primària se’ls oferirà una atenció personalitzada (només amb cita prèvia) per tal de que el tutor/a pugui fer un acompanyament educatiu i emocional personalitzat i, si s’escau, es podrà fer en grups reduïts i amb un dia i hora establerta prèviament.

REQUISITS INDISPENSABLES:

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positius  per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARSCoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

 • Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

 1. ORGANITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL:

 

3.1. Dades del centre:

 

NOM ESCOLA Escola de Torrebesses
TELÈFON 973126212
ADREÇA C/ Escoles, s/n
CP 25176
CORREU ELECTRÒNIC c5004656@xtec.cat

 

 1. 2. Mestres que faran atenció presencial a l’alumnat:
Nom mestre/a: Àngels Vidal Felis
Nom mestre/a: Yasmina Martínez Silvente

 

3.3. Previsió de l’alumnat que assistiran presencialment a l’escola:

P3 P4 P5
0 0 0 2

Cada grup-classe serà estable, amb un mateix docent de referència per dia i mateixos alumnes totes les hores de permanència al centre i en un mateix, únic i constant espai de treball dintre de l’escola i sempre amb les oportunes mesures de protecció (mascareta, rentat de mans i distanciament social tant a l’aula com al pati).

3.4. Distribució especialistes per pobles.

Els mestres especialistes estaran distribuïts tots els dies fins acabar el curs de 9 a 13h, en alguns pobles. Estaran sempre amb el mateix grup classe.

 • Organització alumnat:
ORGANITZACIÓ ALUMNAT EDUCACIÓ INFANTIL (si fos necessari)
Curs P3,P4 I P5
Dia De dilluns a divendres
Horari 09.00-13.00h
Horari d’entrada 09.00h
Horari de sortida 13.00h
Porta d’entrada La principal
Nombre d’alumnat 0
Mestres Àngels Vidal (dimarts 9 i 16, dimecres 10 i divendres 12 i 19).

Yasmina Martínez (dilluns 8 i 15, dimecres17 i dijous11 i 18)

Horari esbarjo 11.00-11.30h
Identificació dels espais Aula de CM i CS

 

ORGANITZACIÓ ALUMNAT EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Curs
Dia De dilluns a divendres
Horari 11.00-13.00h
Horari d’entrada 11.00h
Horari de sortida 13.00h
Porta d’entrada La principal
Nombre d’alumnat 2
Mestres Àngels Vidal (dimarts 9 i 16, dimecres 10 i divendres 12 i 19).

Yasmina Martínez (dilluns 8 i 15, dimecres17 i dijous11 i 18)

Identificació dels espais Aula de CM i CS

 

 1. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu.

Durant aquest trimestre s’han anat fent tutories a través de trucades o videotrucades. No obstant això, si teniu la necessitat de fer una trobada presencial amb el tutor/a ho podeu demanar amb cita prèvia.

HORARI DE LES TUTORIES:

Àngels…   Dimarts i divendres de 9-11

Yasmina…Dilluns i dijous de 9-11

 1. Servei de menjador:

No hi haurà servei de menjador en cap de les escoles.

 1. Mesures de seguretat:
 • Només un acompanyant per infant, les famílies no podran entrar al recinte escolar.
 • Els nens i nenes hauran de mantenir una distància entre ells de 2 metres.
 • Un espai per grup (assignat a la planificació)
 • Les activitats i el material seran individuals.
 • Rentat de mans a l’entrar, al sortir.
 • Esmorzar a la classe (Infantil).
 • Esmorzats de casa (6è).
 • Entrades i sortides esglaonades.
 • Ús de mascareta a Primària

 

Torrebesses, 28 de maig de 2020

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>