Reutilització de llibres de text

En què consisteix el Programa de Reutilització?

El programa de Reutilització consisteix en la creació d’un fons de llibres i material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i Cultura i, si escau, d’altres institucions públiques o privades, amb la finalitat d’adquirir aquests llibres de text i material didàctic perquè l’alumnat els empri i els torni a utilitzar.

Objectius:

 • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.
 • Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.
 • Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.
 • Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
 • Educar per al consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
 • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.

 Característiques del programa:

És de caràcter voluntari per les famílies. Les famílies interessades han de formalitzar cada curs escolar la seva adhesió al programa.
Hi podran participar tots els alumnes a partir de 3r de primària.
No preocupar-se de comprar els llibres durant l’estiu, el lot de llibres l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de classe.
El pares i mares signen un contracte de compromís quan fan el pagament del lot.

 • No s’inclouen al programa els materials o quaderns d’ús personal.
 • El lot de llibres l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de classe.

Normes de reutilització:

 • Retornar al centre, al final de curs, tots els llibres de text del fons amb les condicions de conservació exigibles.
 • L’alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o retolador, d’esqueixar fulls,d’aferrar adhesius…als llibres.
 • En cas de deteriorament l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a i l’haurà d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de retornar un altre d’igual al fons o pagar la penalització que estableixi la comissió de seguiment del programa.
 • Si un llibre extravia per negligència de l’alumne, que en fa ús, haurà de retornar un altre d’igual al fons de llibres o pagar la penalització que estableixi la comissió de seguiment del programa.

L’alumnat adherit al Programa que es doni de baixa al centre ha de retornar els llibres al fons.