Escola Inclusiva

El model d’escola inclusiva es justifica, entre altres aspectes, per la voluntat d’organitzar contextos educatius de qualitat, adequats per a tothom: alumnat, mestres i altres professionals relacionats amb l’educació. L’educació inclusiva “és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar essent membres de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l’aula” Susan Bray Stainback
Educar en la diversitat no és solament un concepte acadèmic, escolar o educatiu, és, fonamentalment, un concepte social que hauria de desenvolupar-se, de manera natural i sense necessitat de posar en marxa mecanismes suplementaris d’afecte, de protecció i d’atenció especials. No hem d’oblidar que el concepte educació no ha de fer referència a un àmbit específic, és un concepte global i inclou tots els àmbits de relació de les persones. Si és veritat que la finalitat de l’educació en la diversitat és «viure junts», aleshores, cal que la resposta educativa de l’escola inclusiva sigui vàlida per a tot l’alumnat i en contextos normalitzats. Es tractaria de garantir els drets de tots els alumnes de manera que les regles del joc fossin vàlides per a tothom i possibilitessin una vida i un desenvolupament òptims.
Des d’un plantejament inclusiu l’atenció als alumnes amb NEE ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui possible i adequat, en escenaris ordinaris, proporcionant-los el suport necessari per possibilitar-los la participació en les activitats generals i els aprenentatges escolars i prenent les competències bàsiques com a referent general de desenvolupament.
Tres raons a favor de la inclusió
Aprendre junts alumnes diferents és just
Aprendre junts alumnes diferents és necessari
Aprendre junts alumnes diferents és possible