Salut

Administració de medicaments als alumnes:

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre i l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal.

Autorització administració de medicaments

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals (que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l’alumne al centre)

Autorització administració de paracetamol

Al·lèrgies

Les famílies han d’informar a l’escola de qualsevol al·lèrgia o altra particularitat sanitària dels seu fill/a en fer la matrícula, i aportar l’ informe mèdic pertinent.

Tos els procediments consten al document “Protocol d’al·lèrgies” que disposa el centre.

Vacunes i revisions dentals

L’escola es coordina amb el CAP de Llinars per a l’administració de les vacunes de 6è les revisions dentals que marca el Departament de Sanitat.

Pla d’emergència

El centre disposa d’un  Pla d’emergència  i anualment  es fa un simulacre d’evacuació o confinament durant el mes de setembre o octubre.