Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El presideix la directora del centre que actua com a presidenta. La secretària actua amb veu però sense vot.

Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa són renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora .

Les reunions ordinàries es celebren com a mínim una vegada al trimestre i les extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, preceptivament, es fa una reunió a l’ inici i al final del curs.

 

Composició del Consell Escolar

 

Equip Directiu:

Gabriela Huguet (Directora)

Sílvia Díaz (Cap d’Estudis)

Marta Llistuella (Secretària)

 

Sector mestres:

Estefania Garrell

Sònia León

Marian Parés

Neus Palmero

Soraya Servan

Margarita Zarallo

 

Sector pares:

Rafaela Arjona

José Antonio Espinosa

Begoña Goicoechea

Marina Martori

Encarna Rodríguez

 

AMPA:

Elisabet Puga

 

Ajuntament:

Joana Lorente

 

PAS

Elisabet Galindo