Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El presideix la directora del centre que actua com a presidenta. La secretària actua amb veu però sense vot.

Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa són renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora .

Les reunions ordinàries es celebren com a mínim una vegada al trimestre i les extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, preceptivament, es fa una reunió a l’ inici i al final del curs.

Composició del Consell Escolar

Equip Directiu:

Gabriela Huguet (Directora)

Sílvia Díaz (Cap d’Estudis)

Marta Llistuella (Secretària)

Sector mestres:

Mònica López

Yolanda López

Àlex Mercé

Anna Palomo

Soraya Servan

Marga Zarallo

Sector pares:

Gonzalo Moral

Raquel Peguero

Maria Teresa Polo

Encarna Rodríguez

Conrad Rubio

AMPA:

Elisabet Puga

Ajuntament:

Joana Lorente

PAS

Eva Vera