Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El presideix la directora del centre que actua com a presidenta. La secretària actua amb veu però sense vot.

Els membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa són renovats dins els terminis establerts per la normativa reguladora .

Les reunions ordinàries es celebren com a mínim una vegada al trimestre i les extraordinàries les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència. A més, preceptivament, es fa una reunió a l’ inici i al final del curs.

Composició del Consell Escolar

Equip Directiu:

Gabriela Huguet (Directora)

Sílvia Díaz (Cap d’Estudis)

Marta Llistuella (Secretària)

Sector mestres:

Mònica López

Yolanda López

Àlex Mercé

Anna Palomo (Referent d’igualtat de gènere)

Soraya Servan

Marga Zarallo

Sector pares:

Gonzalo Moral

Raquel Peguero

Maria Teresa Polo

Encarna Rodríguez

Conrad Rubio

AMPA:

Angela Rosales

Ajuntament:

Joana Lorente

PAS

Eva Vera

Comissions del Consell Escolar

Comissió Coeducació

Sr./a Gabriela Huguet Esteras President (director/a del centre)
Sr./a Silvia Diaz Cerezo El/La Cap d’Estudis
Sr./a Raquel Peguero Usero Representant pares
Sr./a Anna Palomo Roselló Representant professors
Sr./a Margarita Zarallo Martínez Representant professors
Sr./a Marta LListuella Aragó Secretari (secretari/a del centre)

Comissió Econòmica

Sr./a Gabriela Huguet Esteras President (director/a del centre)
Sr./a Àngela Rosales Cabrera Representant AMPA
Sr./a Encarna Rodríguez Simón Representant pares
Sr./a Soraya Servan Fernández Representant professors
Sr./a Joana Llorente Nájera Representant Ajuntament
Sr./a Marta LListuella Aragó Secretari (secretari/a del centre)

Comissió de Convivència i Permanent

Sr./a Gabriela Huguet Esteras President (director/a del centre)
Sr./a Mª Teresa Polo Flores Representant pares
Sr./a Conrad Rubio Calderón Representant pares
Sr./a Alex Mercé Boj Representant professors
Sr./a Yolanda López Diaz Representant professors
Sr./a Marta LListuella Aragó Secretari (secretari/a del centre)

Comissió Cuida’m

Sr./a Gabriela Huguet Esteras President (director/a del centre)
Sr./a Silvia Diaz Cerezo El/La Cap d’Estudis
Sr./a Gonzalo Moral Maiz Representant pares
Sr./a Daniel López Albiach Representant professors
Sr./a Eva Vera Muñoz Representant PAS
Sr./a Marta LListuella Aragó Secretari (secretari/a del centre)