Documents de gestió

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTAIPBG), va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015. Aquesta Llei regula les obligacions de publicitat activa de les administracions públiques i detalla la informació que s’ha de publicar de forma obligatòria al portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya. També estableix el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania i crea la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), que és l’encarregada de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública.

En aquest àmbit, el Departament d’Educació ha aprovat la seva política de transparència i la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei esmentada de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Projecte Educatiu de Centre
Projecte Lingüístic de Centre
Normes d’Organització i de Funcionament de Centre
Projecte de convivència
CONCURS DE DIRECCIONS

Tal com preveuen les bases 10.10 i 10.15 de la Resolució EDU/ 1003/2020, d’11 de maig, s’han publicat a la web del Servei Territorial del Baix Llobregat les actes de puntuació provisionals (Fase-2) corresponents a aquelles comissions que les havíem publicat però que, en el moment de declarar-se l’estat d’alarma tenien pendent de finalització del termini de reclamacions. Enllaç: aquí

Estratègia Digital del Centre