DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

Documents i informacions que hem de publicar, segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTAIPBG) i la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana:

1. PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC), on haurà d’estar inclòs el PROJECTE LINGÜÍSTIC (PL). Actualment, es troben en fase de modificació; la modificació del PEC està prevista portar-la a terme durant els cursos 2020-21 i 2021-22 (segons les actuacions previstes dins l’actual Projecte de Direcció 2019-23). En aquesta línia, també tenim previst aprovar la modificació del PL a inicis del curs 2020-21, com a pas previ a l’actualització i modificació del PEC.

2. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOFC). Modificades durant el curs 2019-20.

3. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. Aquest Projecte de Convivència es troba recollit íntegrament a les NOFC del nostre centre, en el capítol V, de la pàgina 53 a la pàgina 61.

4. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

5. ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR 

6. APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LES FAMÍLIES:

a) APORTACIONS ECONÒMIQUES PER  LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

b) APORTACIONS ECONÒMIQUES PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES-SORTIDES ESCOLARS.

(*) RETORN DE QUOTES DE MATERIAL, SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I/O COLÒNIES COVID-19

7. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA INTERNA

8. PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL EQUIP DIRECTIU

9. DADES DEL PRESSUPOST I PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES ANY 2019

10. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2019

Altres documents que es publiquen des del centre:

1. PLA D’ORGANITZACIÓ I ACTUACIÓ ESCOLA ELS PINS 2020-21

2. PLA D’EMERGÈNCIA

3. ESCOLA INCLUSIVA 

4. AUTORITZACIONS

5. INFORMACIÓ AVALUACIÓ PER FAMÍLIES

 

Documents que es publiquen restringits als membres de la comunitat educativa (amb contrasenya):

1.PROJECTE DE DIRECCIÓ 2019-2023 

2.PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2018-2019 (PGA)