AMBIENTS

El treball mitjançant els ambients d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest ambient el nen és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. El paper del mestre és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els alumnes participin d’una manera més activa, lliure, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i de creixement com a persona.

Es tracta de dissenyar ambients d’aprenentatge que contribueixin  al creixement integral dels infants. Però perquè realment siguin escenaris d’aprenentatge han de ser generadors de múltiples experiències per als que hi participen. Un espai educatiu significatiu és aquell que:

  • Promou l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge.
  • Permet a l’infant prendre decisions i provar estratègies diferents, la qual cosa li permet pensar, conèixer i descobrir.
  • Permet que els infants puguin resoldre problemes per si mateixos o amb suport dels seus companys, en el qual poden prendre les seves pròpies decisions, aprendre del fracàs i l’error i utilitzar els seus resultats per a resoldre nous problemes en contextos diferents.
  • Genera espais d’interacció entre els infants en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix la producció de sabers amb el treball col·laboratiu i es reconeix la importància de coordinar les accions i pensaments amb els altres.
  • Permet la inclusió d’infants de diferents edats i moments evolutius diversos.

A la nostra escola, actualment, es porten a terme  ambients d’aprenentatge a educació infantil i cicle inicial de primària.  Al cicle d’infantil els nens i nenes de P-3, P-4 i P-5  comparteixen aquest moment d’aprenentatge, amb nou ambients diferents: Llum i foscor, Textures, Art, Role Playing, Expressió i moviment, Construccions, Experimentació, Joc simbòlic i Aire lliure.

A primer i segon de primària, els ambients compartits són: Ritmo-motriu, Científic, Matemàtic, Expressiu, Arts and Crafts.

Basats en  la pedagogia montessoriana es busca preparar els infants perquè siguin lliures i autònoms, que pensin per ells mateixos, siguin capaços de triar, de decidir i d’actuar a partir de les propostes més o menys estructurades que l’entorn els ofereix.