Salut

Salut

Quan un nen o nena està malalt o malalta cal que descansi i que no assisteixi a l’Escola per evitar el possible contagi.

S’avisarà a la família, si algun nen o nena presenta símptomes de malaltia (febre, vòmits, malalties contagioses, cops o ferides importants) durant la seva estada a l’escola.

Agraïm també de la mateixa manera a les famílies l’avís de la detecció de qualsevol de les malalties susceptibles de contagi que fan arribar al/la mestre/a o bé a la Directora, ja que serà tractada amb respecte i confidencialitat. D’aquesta manera es podrà informar a la resta de famílies amb una notificació genèrica per tal que s’estigui atent davant de qualsevol símptoma per tal d’acudir al/la pediatra.

Medicaments

Medicaments

En cas que l’alumne/a hagi de prendre algun medicament dins de l’horari escolar, cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge/essa on hi consti el nom de l’alumne/a, la pauta (dosi, periodicitat) i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha de presentar l’autorització que ha d’emplenar , la qual el facilitarà el tutor/a. En aquesta es demana que s’autoritzi al personal del centre docent que administri al fill o a la filla la medicació prescrita indicant clarament el nom del nen/a, la dosi corresponent i l’hora que se l’ha de prendre, això sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. En cas contrari no es podrà administrar el medicament.

Medicaments

Cal que si algun nen/a desenvolupa al llarg de l’escolaritat alguna malaltia que necessiti d’una atenció específica ( asma,…) i que no es tingui anotat en els fulls que es demanen a l’hora de complimentar la matriculació de l’alumne,  ho comuniqui a secretaria i al seu tutor/a per tal d’actualitzar les dades que tenim.

Departament de salut

A l’Escola es portaran a terme les actuacions previstes pel Departament de Sanitat: revisions mèdiques i control de vacunacions amb prèvia informació i autorització de les famílies.

Vacuna