Projecte lingüístic de centre

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent
OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu:
1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).
2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).
3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.
4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.
5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.
6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula ordinària.

En aquest enllaç podem trobar el projecte lingüístic del centre que forma part del PEC.

Projecte lingüístic juny_18-19_ok