NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre)

L’escola El Cucurull, com a comunitat educativa, ha elaborat les NOFC tenint en compte la normativa vigent, el caràcter propi de la realitat que ens envolta i l’autonomia pedagògica de gestió de centres que s’estableix a la Llei d’educació de Catalunya (LEC). El present document respon a la voluntat de proporcionar una normativa clara i pròpia que afavoreixi la convivència i el bon saber fer entre totes les persones involucrades en la tasca educativa. Ha estat elaborat en primera proposta per l’equip directiu i posteriorment amb l’aprovació del Claustre de mestres i el suport del Consell Escolar. Les NOFC i les seves parts són revisades i avaluades periòdicament per tal d’anar-les adaptant a les noves necessitats del centre, reajustant-les i millorar-les en aquells aspectes que es cregui convenient.

WEB_RRI_NOF_Cucu actualitzat- fase 2_maig 2019