Eleccions al consell escolar

   ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2018

(del 5 de novembre fins el  21 de desembre)

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions principals del Consell són: l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre.

 

D’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i correspon al Departament d’Educació establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, així  com determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

D’altra banda, l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius , regula la renovació dels membres del consell escolar, i l’article 45 de la mateixa norma n’estableix la composició en els centres públics, en el marc del que determina l’article 126 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació.

Composició del Consell escolar: La directora del centre, la Cap d’estudis, la Secretària del centre, un regidor/a o representant de l’Ajuntament, un nombre de professors (un terç del total dels components), un nombre de pares o mares d’alumnes, elegits entre ells (un terç del total dels components) i un representant del personal d’administració i serveis del centre.

Sou vosaltres, els que decidiu en les eleccions, com a candidats per al vostre sector, o amb l’exercici del vot, qui ho feu possible. La vostra participació no acaba en l’exercici del vot, sinó que continua a través dels suggeriments i les propostes que feu arribar als vostres representants.

  • El dijous dia  29   de novembre a la tarda (de 15’15  a 17 hores a la Sala de Professors) farem les votacions per triar els vostres representants).

EI! Pare o mare, ara és el moment de presentar la candidatura al Consell Escolar i poder estar més informat del que passa a l’escola.

Què has de fer per ser candidat/a? Passar pel despatx de direcció: dilluns i divendres de  9,15 a 10h o  dimarts i dijous de 15,15 h a 16:30 h, i emplenar el full de candidatura (Del 7 al  24 de novembre)

Més informació a:

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/

  La direcció                                                    

 Llinars del Vallès, 26 d’octubre de 2018

Aquí podeu veure el resum del procés i el calendari