Acords del Consell Escolar

                                                            Acords

Consell escolar del 12/09/2019

Quotes de reutilització i material escolar

  •   Quotes de reutilització
  •   Quotes de material

Creació de la figura de pares i mares delegats d’aula

  •   Funcions del pare/mare delegats d’aula.

Creació del Consell d’alumnes

  •   Un nen i una nena de cada nivell
  •   Funcions dels alumnes delegats de classe.
  •   Reunions periòdiques

Fira científica

  •    Actuacions  per  fomentar la participació de les famílies en l’exposició científica que      fem a l’escola.

Consell escolar del 14/10/2019

Potenciar la projecció social de  la nostra escola.

  •    Augmentar la publicació de les activitats que es fan a l’aula tant a la pàgina web com    a les xarxes socials.
  •    Fer un fulletó per a les famílies amb informació de tots els projectes i activitats que      fem a l’escola.

Emergència climàtica

  •    Actuacions a dur a terme al llarg del curs per tal de conscienciar els alumnes                d’aquesta gran problemàtica.