ACTUALITZAT! Procediment de la preinscripció (13-22 de maig)

La preinscripció tindrà lloc entre els dies 13 i 22 de maig, de manera telemàtica preferentment, atesa la situació d’emergència en què ens trobem.

  • Via telemàtica: del 13 al 22 de maig

Podeu fer-ho de dues maneres:

a) Sol·licitud en suport informàtic . Es genera un resguard que s’ha d’enviar al centre triat en primera opció, juntament amb la documentació fotografiada o escanejada.

b) Omplint a mà la Sol·licitud de preinscripció. Un cop omplerta, caldrà escanejar-la o fotografiar-la i enviar-la al centre triat en primera opció, juntament amb la documentació fotografiada o escanejada. L’adreça del centre es ceipcoloniaguell@xtec.cat

En tots dos casos, us respondrem en 48h confirmant la recepció de la documentació i, si escau, demanant alguna que pogués quedar pendent.

  • Presencialment: del 19 al 22 de maig

c) Si no es pot fer de manera telemàtica, es podrà fer presencialment entre el 19 i el 22 de maig i portar la sol·licitud de preinscripció omplerta, juntament amb la documentació fotocopiada. Serà imprescindible sol·licitar cita prèvia mitjançant un aplicatiu informàtic.

DOCUMENTACIÓ

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora
  • El DNI de l’alumne si en té

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts   

Documents: Cap, si es tracta del mateix centre

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts
Documents: Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents: Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents: Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>