Com participar

 

Pots participar en alguna de les comissions de l’escola:

comissions_web-01

comissions_web-02

comissions_web-03

comissions_web-04

comissions_web-05

comissions_web-07

comissions_web-08

També pots participar en els GRUPS INTERACTIUS:

QUÈ SÓN?

Els grups interactius són una de les actuacions d’èxit pròpies de les comunitats d’aprenentatge. Es desenvolupen dins de les aules per tal de millorar l’eficàcia i l’equitat, impulsant l’ensenyament des d’estructures escolars no tradicionals i amb la participació de tota la comunitat educativa.

Faciliten la creació de nous espais de treball orientats a un aprenentatge comunicatiu i cooperatiu a través d’un seguiment individual i grupal.

interacció + llenguatge  => aprenentatge

ORGANITZACIÓ:

Organització flexible de l’aula en grups reduïts de treball heterogenis, tutoritzats per una persona adulta (mestre, voluntaris, familiars,…).

La classe es divideix en 4 grups de 6-7 alumnes, amb una persona adulta a cadascun que dinamitza l’activitat. La durada de l’activitat és de 1h 30′ aproximadament.

Es presenten 4 activitats diferents i, als 40′ aproximadament, els grups canvien d’activitat de forma que, al final de la classe, tots els/les alumnes hauran realitzat dues activitats. A la sessió següent es fan les altres dues activitats de manera que, quinzenalment, tots els alumnes hauran realitzat les quatre activitats.

Al final de la sessió es fa una posada en comú de les activitats (què hem après, on hem tingut més dificultats…).

Cal tenir present que les activitats s’han de posar a disponibilitat dels voluntaris uns dies abans per tal què se les puguin mirar i consultar els dubtes a la mestra abans de fer-les.

QUÈ PRETENEM?

  • El diàleg com a base d’aprenentatge.
  • L’escolta atenta del què diu l’altre.
  • Desenvolupar processos d’aprenentatge cooperatiu i dialògic. La construcció de significats surt del diàleg igualitari entre alumnes, mestres i voluntaris.
  • Mostrar diferents estratègies per a la resolució de situacions presentades.
  • Desenvolupar operacions cognitives com la memòria i l’atenció.
  • Aprenentatge en petits grups.
  • Flexibilització de l’espai i del temps.
  • Obertura de l’aula: mestres, famílies i voluntaris.
  • Interacció dels alumnes.
  • Implicació de la comunitat educativa en el procés d’aprenentatge.

TASQUES DELS MESTRES I DELS VOLUNTARIS/ES.

Tasques del/la mestre/a Tasques del/la voluntari/a
1. Preparar el material curricular i desenvolupar els continguts de cada grup.

2. Distribuir l’alumnat en grups.

3. Preparar l’ambient de l’aula i l’estructura organitzativa.

4. Distribuir el temps.

5. Estar en un o diversos grups com a tutor/a

6. Fer un seguiment de tots els grups i mantenir el criteri general de l’aula com a grup classe.

7. Oferir una conclusió de tots els grups.

8. Establir criteris d’avaluació i avaluar.

1. Explicar la seva activitat acadèmica i generar una interdependència positiva en relació els assoliments tant individuals com grupals.

2. Explicar els criteris d’èxit.

3. Orientar i assignar papers de treball.

4. Supervisar i recolzar l’alumnat del grup.

5. Intervenir per ensenyar habilitats de cooperació i potenciar la tutoria interna en el grup.

6. Contribuir a l’avaluació.