Comissió d’econòmica

La Comissió econòmica és una comissió mitxa formada per membres de l’AMPA i de l’equip directiu.

  • Gestió comptable (control moviments del compte AMPA, elaboració pressupostos…)
  • Gestió documents (subvencions, ajuts, hisenda…)
  • Gestió bancària (ingressos, reintegraments, documentació…)
  • Gestió administrativa (ordenació i control documentació…)

Els pressupostos es presenten, s’aproven i es justifiquen a l’Assemblea General d’AMPA i al Consell Escolar.

Quota comissió econòmica 20-21

 

CONTACTE: economica@canbesora.com