Com ens organitzem

• L’estructura organitzativa de l’escola, com a comunitat d’aprenentatge, permet la interacció entre tots els seus membres, construint els canals i instruments necessaris i eficaços per a una bona comunicació que afavoreixi el diàleg, la reflexió conjunta i el consens en la presa de decisions. Considerem imprescindible la formació permanent de tots els agents implicats en la tasca educativa.

Els plenaris i el treball en les comissions mixtes (mestres, familiars, voluntaris/es…) són l’àmbit de participació, elaborant i avançant plegats en el projecte d’escola, escollit entre tots a través del somni.

• Potenciem les diferents activitats, vivències i serveis que ofereix l’escola (menjador, acollida, activitats després de l’horari lectiu, biblioteca, teatre, hort…) no tant sols com un servei a les famílies, sinó com uns espais on els nens i les nenes aprenen a conviure i adquireixen diferents hàbits (alimentaris, d’higiene, socials, personals…), una prolongació de la tasca que es realitza dins l’horari lectiu i un enriquiment personal.

• Entenem les sortides de treball i de convivència com una activitat més de la tasca que es porta a terme a l’aula. Tenen com a objectiu la potenciació de les habilitats socials, l’experimentació, observació i expressió del que fem, sentim i compartim. Poden ser de motivació o síntesi del treball o d’un projecte concret.

• El treball de les comissions mixtes i les reunions pedagògiques amb l’equip docent han de conduir-nos cap a una reflexió constant que ens porti a adequar i a optimitzar els diferents recursos humans, materials i organitzatius que estiguin al nostre abast; al servei de la millora del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal de cada nen/a i de la nostra escola a partir del respecte al seu entorn familiar i socio-cultural.

• Considerem important reflexionar i tenir present una tasca preventiva. Detectar conjuntament amb l’equip docent possibles dificultats d’aprenentatge, de relació amb l’entorn, d’habilitats socials… i dissenyar conjuntament amb els familiars i agents externs necessaris un pla d’actuació. Prioritzant, sempre que sigui possible, la intervenció dins l’aula. En aquest sentit els/les voluntaris/es són un gran recolzament a la tasca educativa i l’aprenentatge ja que fan possible la inclusió dins l’aula a l’hora que enforteixen i acompanyen el seguiment i l’activitat en petits grups, a través dels grups interactius, i/o individual, racons, espais o dos mestres a l’aula.

• El/la tutor/a del grup classe és el /la catalitzador/a i coordinador/a dels agents amb qui sigui necessari treballar i de tots els aspectes, situacions… que afectin l’aprenentatge i desenvolupament personal i emocional de tots els nens i nenes de l’aula. El seu tarannà i les seves actuacions han de mostrar en tot moment els valors de diàleg i respecte envers les diverses opinions i creences. Ha de fomentar, estimular i motivar la cohesió a través de la potenciació i el treball de les habilitats socials i fomentar l’esperit crític, la presa de decisions, l’autonomia dels nens i nenes a partir del treball de les habilitats de pensament i crear un clima càlid, obert i participatiu on cadascú aprengui a expressar el que sent, sap, coneix o dubta. El paper del/la mestre/a és de guia, orientador, oferidor de recursos i estragègies que permetin el desenvolupament, estructura i ambient citats anteriorment.

Document marc de les Comunitats Aprenentatge

Comunitats d’Aprenentatge és un model de centre participatiu obert a la comunitat, en el marc de l’escola inclusiva, per donar resposta de forma igualitària als reptes i necessitats que es plantegen en l’educació del segle XXI. És un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l’aprenentatge dialògic i la participació de la comunitat per aconseguir un doble objectiu: l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en els centres educatius. La transformació fa passes decisives cap a aquests objectius aplicant les teories i actuacions que la comunitat científica internacional ha demostrat que són les més efectives per aconseguir-ho. Es distingeix per un esforç comú de tota la comunitat per assolir la igualtat educativa de totes les noies i nois, partint del convenciment que totes i tots tenen dret a la millor educació i tenen capacitats per a aconseguir-la. Els seus principis inclusius es basen en la superació de la visió de la igualtat com homogeneïtzadora, així com de la diversitat que no té en compte la igualtat. Les Comunitats d’Aprenentatge busquen la superació de les desigualtats socials i educatives des de la transformació del centre i del context social, en lloc d’adaptar l’ensenyament a aquells grups culturals marginats o amb risc d’exclusió social.

Document complet