Oferta educativa

Confessionalitat, pluralisme i valors democràtics:

L’escola es manifesta a favor dels valors d’una societat democràtica que respecta l’altre amb una actitud de diàleg i solidaritat i també pel respecte a totes les confessions tant d’alumnes i famílies com de mestres i del personal d’administració i serveis.

Llengua d’instrucció i d’aprenentatge:

L’escola es defineix com a catalana i per tant treballa el català com a primera llengua, i introdueix el castellà posteriorment.

Considerem important i positiu l’aprenentatge d’altres llengües ja que és un mitjà que facilita la comunicació i l’obertura dels alumnes i de la mateixa escola.

Línia metodològica:

L’escola és activa: entenem aquest concepte com un compromís de fomentar en l’alumne una actitud observadora, crítica i investigadora i de recerca que mitjançant la comunicació i el treball, arribi a unes conclusions que esdevindran la base de la seva formació i de l’adquisició d’aprenentatges.

L’escola està oberta a nous plantejaments pedagògics que afavoreixin aquesta línia metodològica.

L’educació com a procés integral:

L’escola entén l’educació com a formar persones en el sentit més ampli, com un fet que abraça el creixement dels infants en l’àmbit de la formació, (de la instrucció) i de la convivència en un clima cultural i lúdic, que possibilita l’adquisició de valors

La coeducació:

L’escola treballa per l’eliminació de les discriminacions per raó de sexe i per la superació de mites, tabús i diferenciació de rols entre l’home i la dona.

L’escola potencia el coneixement , la bona relació i el entre nens i nenes, nois i noies, entre homes i dones

La modalitat de gestió institucional:

La idea d’una escola democràtica implica la necessitat d’una participació real i efectiva, en la seva gestió, de tots els estaments que la componen, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments.

L’escola està oberta a facilitar recursos als alumnes i a les seves famílies i als mestres i al personal de l’escola.

L’educació per la diversitat:

L’escola és reflex de la societat en la que viu. Aquesta societat és diversa.

L’escola accepta i acull les diferències i es creu capacitada per educar en el respecte a la diversitat i ho valora com una font d’enriquiment.

Per això la proposta educativa considera que tots els alumnes han d’aconseguir desenvolupar al màxim les seves capacitats tot utilitzant metodologies i estratègies diferents segons les seves característiques.

Aquest plantejament fa que l’escola accepti que dada grup està format per nens i nenes de diverses procedències, i amb capacitats i interessos diferents

Aquesta acceptació, respecte i valoració de la diversitat es considera un valor forma part de la de la persona, ara i en un futur.

L’educació per la pau:

L’escola creu que educar per la pau és fomentar el diàleg, la convivència, la tolerància i la cooperació com a actituds positives i que cal renunciar ala violència com a camí per resoldre conflictes.

Les actituds dels adults han de ser a l’escola un mirall per als infants en el dia a dia.

Les relacions escola entorn:

L’escola es manifesta oberta al seu entorn (entenem per entorn l’escola, el barri, Barcelona, Catalunya, …) i creu que aquest entorn ens dóna moltes oportunitats per aprendre i també per millorar-lo.

Això vol dir que l’escola potencia en les infants la vivència positiva d’aquest entorn.

A partir de la descoberta sensible, dels interessos i de les experiències que els nens i nenes ja tenen, l’escola procura que els infants adquireixin uns valors que els ajudin a respectar, a conviure i a millorar l’espai en el que viuen i també a descobrir que tenen al seu abast una font importantíssima d’informació i d’aprenentatge.

L’educació per la salut:

L’escola treballa en la línia d’aconseguir uns hàbits saludables en l’alimentació, en el repòs, en la higiene, en l’exercici físic, en l’esbarjo i en la distensió que facilitin el coneixement del propi cos i les atencions que requereix i, de fomentar la responsabilitat vers l’obtenció i el manteniment de condicions saludables en la vida col·lectiva.