Arts and Crafts, proposta de plàstica en llengua anglesa

Tallers de plàstica: 3 propostes creatives

Arts en Crafts, una proposta innovadora, caminant cap a l’AICLE.

Des d’una perspectiva pedagògica la proposta d’Arts and Crafts pretén establir un canvi en
l’ensenyament i/o aprenentatge de la plàstica i la llengua anglesa de manera transversal en el
centre, implicant un canvi metodològic per tal que els alumnes potenciïn i reforcin
l’aprenentatge lingüístic de dita llengua així com l’aprenentatge dels continguts i competències
pròpies de l’àrea de plàstica i de la dimensió artística. D’aquesta manera aquest projecte
innovador camina cap a la implementació de l’AICLE de manera vivencial a través de
l’expressió plàstica. D’aquesta manera, el taller d’ Arts & Crafts es presenta com una bona
opció pedagògica per tal de desenvolupar la creativitat dels alumnes a nivell artístic a través de
la llengua anglesa com llenguatge vehicular, promovent nous aprenentatges i reforçant els ja
adquirits per tal de fer-los cada vegada més competents.

Els tallers de plàstica: diversificació d’espais, visions i activitats intercicle.

La proposta global des de l’àrea de plàstica consisteix en la realització de tallers multinivell,
intercicle, en el que els alumnes de cada curs es barrejaran en tres grups heterogenis que
seran variables trimestralment. Tot això per tal de tenir present i contemplar la diversitat de
tot l’alumnat de manera positiva i afavorir l’ajuda i aprenentatge entre iguals. Els grups i els
respectius canvis es realitzaran en base a la observació i criteris de cadascun dels tutors de
cada curs. Així doncs, cadascun dels tres grups correspondrà a un taller diferent. Dos d’ells es
realitzaran en la llengua vehicular de l’escola, en Català, realitzant les activitats a les
respectives aules de cada curs. El tercer taller correspondrà al que es farà en Anglès, Arts and
Crafts, que tindrà lloc a l’aula-taller de Plàstica. Els tres grups es mantindran durant tres
setmanes en les que es desenvoluparà una mateixa activitat o diverses relacionades amb el
contingut del taller. En acabar, es farà una rotació entre els grups de manera que tots els
alumnes i/o grups acabin realitzant tots tres tallers en el mateix trimestre.

Cada trimestre ha canviat la temàtica o contingut dels tallers per tal de poder treballar
diferents aspectes i assolir objectius i competències pròpies de l’àrea.

Temporització i referències

Les sessions de plàstica seran setmanals, d’1hora i 45 minuts aproximadament. Seran de caire
vivencial i experimental afavorint l’experimentació, el context del que es treballa, les diferents
tècniques artístiques, autors i, sobretot, la creativitat, el gust i el gaudi estètic.
Cal esmentar que per la realització dels tres tallers es tindrà en compte la varietat d’activitats i
d’aspectes a treballar per poder donar un enfoc globalitzat a l’àrea i donar eines als nostres
alumnes per a la reflexió i esdevenir del procés creatiu. Es tindrà present el treball d’un
artista/autor plàstic (pintor, escultor, vidrier, fotògraf…), un autor poètic (reflexió quant a la
seva obra o punt de partida per l’expressió artística) i les diferents tècniques amb materials
diversos.
Amb tot això es pretén que els tallers de plàstica i, concretament, Arts and Crafts, esdevinguin
uns espais per a la creació, la reflexió sobre els materials, els processos creatius i els acabats
artístics/plàstics, conformant laboratoris d’art. Els diferents resultats i obres dels alumnes es
faran visibles en espais de l’escola per tal que tots els cursos i cicles puguin veure el que han
creat els seus companys, guarnint i fent seu l’espai del centre. Veient-se, d’aquesta manera
representats i reconeguts.