Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

Actualment el Consell Escolar està compost per:

  • La directora de l’escola que n’és la presidenta: Mireia Campos
  • La cap d’estudis: Anna Niebla
  • La secretària de l’escola que actua de Secretària del Consell, amb veu i vot: Maria Palliser
  • Representants dels mestres: Marifé García, Eva Pérez i Elena Pano
  • Representants dels pares i mares: Laura Genovès, Amaya Cazorla i Jomi Valverde
  • Representant de l’AFA: David Iglesias
  • Un representant de l’Ajuntament: Josep Gómez
  • Representant PAS: María Teruel

Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

Procediment d’elecció del CE

Les eleccions són convocades pel director/a amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament.

El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol.licita almenys un terç dels seus membres. A més preceptivament, es farà una reunió a l’inici del curs i una al final.

Hom procurarà que les decisions en sí de consell escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel/per la  director/a, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, en el seu cas, d’aprovació.

Tots els pares/mares de l’escola que desitgin posar-se en contacte amb qualsevol dels representants dels pares/mares al consell escolar podrà fer-ho enviant un correu electrònic a la següent adreça: representantsconselleturo@gmail.com