Consell escolar

CONSELL ESCOLAR 2019-2020

El passat dilluns 28 d’octubre de 2019, a les 17.15h a la aula d’audiovisuals de l’escola es va celebrar el primer consell escolar del curs 2019-2020 amb el següent ordre del dia i acords:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.
 2. Lectura de la Programació General Anual aprovada en claustre. (Podeu consultar el document a l’apartat “documents” de la web)
 3. Altres temes.
 4. Precs i preguntes.
Ordal, a 18 d’octubre de 2019
CONSELL ESCOLAR a l’Escola El Montcau

 

Illustration of School Kids Neatly Lined Up in One Row Together with Their Parents

El Consell Escolar és un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Es reunirà una vegada al trimestre o sempre que ho sol·liciti un terç dels seus membres

Segons la LOMCE, les funcions del Consell Escolar queden recollides al Decret 102/2010 d’autonomia de centres.

El director delega  les competències següents al Consell Escolar:

 • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • En cas que sigui necessari, intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes (quan és fora de termini).
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • En el cas que sigui necessari, intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes i mestres. Donat el cas, l’Equip Directiu ho decidirà.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres: ZER, escoles de la ZER, Intermunicipal… i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Informació general de l’organisme CONSELL ESCOLAR segons els Departament d’Educació, aquí.