L’ESCOLA

  • Entenem l’escola com un centre de convivència i de formació, desvetllador i desenvolupador de totes les capacitats de l’infant, tant intel·lectuals com físiques, afectives, artístiques i creatives, de relació i comunicació en el camí per aconseguir una educació harmònica i integral, tot respectant les diferències individuals, així mateix, l’escola ha d’acomplir una funció compensadora i anivelladora de les desigualtats sòcio-culturals.
  • L’escola ha d’estar inserida i arrelada al medi i a la societat, de la qual forma part. Cal tenir present la interacció nen-medi en totes les activitats escolars, així com el coneixement i comprensió de l’entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural a nivell de municipi, comarca i de la realitat nacional de Catalunya. Igualment l’escola ha d’ésser estimuladora dels valors democràtics, del respecte, la convivència i la pau.
  • L’escola és el lloc de treball obert on nens i nenes, mestres, pares i mares i altres entitats, vinculades al món educatiu o que puguin vincular-s’hi, – cadascú des de la seva responsabilitat, treballen conjuntament per ajudar els nens i nenes a entendre el món a partir de la seva realitat i a adoptar davant la societat una actitud positiva, transformadora i activa.