L’ESCOLA

Claustre:

El Claustre de professors/es està format per l’EQUIP DOCENT.

Cada curs pot canviar el nombre de mestres ja que va en funció del nombre de llocs de treball i intervenen altres factors com per exemple les reduccions de jornada dels professionals.

Consell Escolar:

El Consell Escolar és l’òrgan col.legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, hi estan representats tots els sectors: pares i mares, mestres, admistració local i personal no docent.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes és una altra via de comunicació i col·laboració entre les famílies i l’escola.

La seva participació i gestió és important per tirar endavant els serveis de menjador, acollida, activitats extraescolars… la quota per associar-s’hi és per curs i família.

Serveis educatius

El centre disposa de tots els serveis que l’administració educativa ofereix a totes les escoles públiques: assessoraments psicopedagògic (EAP), assesoraments LIC …