A la universitat per a majors de 25 anys

MAJORS DE 25 ANYS

Estructura

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova per a més grans de 25 anys i a la prova per a més grans de 45 anys. Així doncs, si t’examines de les dues proves d’accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

La prova s’estructura en dues fases:

Fase general

La fase general té com a objectiu determinar la teva maduresa i idoneïtat per cursar estudis universitaris, així com la teva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, a més del coneixement d’una llengua estrangera. La prova és igual per a tothom.

Consta de quatre exàmens:

 1. Comentari de text
  b. Llengua catalana
  c. Llengua castellana
  d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

 

Fase específica

La fase específica té com a finalitat valorar les teves habilitats, capacitats i aptituds per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement al voltant de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau.

Està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau:

 1. Arts i humanitats
  B. Ciències
  C. Ciències de la salut
  D. Ciències socials i jurídiques
  E. Enginyeria i arquitectura

Has d’escollir una de les cinc opcions.

Aquesta fase consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada.

En funció de l’opció triada, tindràs preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. Pots consultar a quina branca de coneixement corresponen els diferents títols universitaris oficials de grau al cercador de graus i màsters universitaris.

Opcions d’accés Matèries
A) Arts i humanitats Filosofia
Geografia
Història contemporània
Història de l’art
Literatura
B) Ciències Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
C) Ciències de la salut Biologia
Estadística
Física
Matemàtiques
Química
D) Ciències socials i jurídiques Economia de l’empresa
Estadística
Geografia
Història contemporània
Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura Dibuix tècnic
Economia de l’empresa
Física
Matemàtiques
Química

Si t’examines de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, t’hauràs examinat de més d’una opció i, per tant, tindràs preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.

Qualificació final de la prova

– Cadascun dels exàmens es qualifica de 0 a 10.

– És obligatori lliurar tots els exàmens de la mateixa fase per tal d’obtenir la qualificació corresponent.

– La qualificació de la fase general s’obté de la mitjana aritmètica dels quatre exàmens.

– La qualificació de la fase específica s’obté de la mitjana aritmètica dels dos exàmens.

– La qualificació final de la prova s’obté de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases. Només es podrà fer quan la qualificació de cadascuna de les dues fases sigui igual o superior a quatre punts.

– Superes la prova d’accés quan obté un mínim de cinc punts en la qualificació final.

– Un cop superada la prova per a més grans de 25 anys, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.

 

MAJORS DE 45 ANYS

Estructura

Per poder ser admès a la universitat cal superar unes proves d’accés i realitzar una entrevista personal amb resolució d’APTE/A.

Aquestes proves tenen dues parts:

Primera part: prova d’accés

La prova d’accés consta de tres exàmens:

 1. Comentari de text.
  b. Llengua catalana.
  c. Llengua castellana.

Segona part: entrevista personal

Aquesta entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir malgrat que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

 • Només la faràs si tens superada la prova d’accés per a més grans de 45 anys.
 • Només tindrà validesa l’any en què es realitza.
 • S’ha de sol·licitar fent la preinscripció universitària.

La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

Si tot i tenir les proves d’accés per a més grans de 45 anys superades en convocatòries anteriors vols realitzar l’entrevista personal, també hauràs de formalitzar la matrícula dins del termini establert a la convocatòria actual. En aquest cas podràs optar també per presentar-te a les proves escrites i sempre se’t tindrà en compte la millor de les qualificacions.