Projecte educatiu

 

 1. ÍNDEX:

1.- Introducció

2.- Anàlisi del context

 1. Preceptes legals
 1. Situació econòmica i cultural de la zona
 1. Tipologia del centre:
 • Història
 • Ubicació, dependència i titularitat
 • Característiques singulars del centre
 • Característiques de l’alumnat
 • Equip de professors
 • Oferta formativa
 1. Ensenyaments Inicials i bàsics
 2. Llengua catalana

1.1 Curs de nivell inicial (acolliment lingüístic)

1.2 Curs de nivell bàsic

1.3 Curs de nivell llindar

 1. Llengua castellana

2.1 Curs de nivell inicial

2.2 Curs de nivell bàsic

 1. Llengua estrangera

3.1 Anglès nivell inicial

 1. Informática

4.1 Informàtica, alfabetització digital I

4.2 Informàtica, alfabetització digital II

 1. Formació Básica
 2. Cicle de formació instrumental

1.1 Nivell 1

1.2 Nivell 2

1.3 Nivell 3

 1. Cicle d’educació secundària

2.1 Nivell 1

2.2 Nivell 2

2.3 Nivell 3

C)Preparació per a proves d’accés

 1. A cicles formatius de grau mitjà
 2. A cicles formatius de grau superior
 1. Competències per a la societat de la informació
  1. Llengua estrangera

1.1 Llengua anglesa a nivell funcional

 1. Informàtica

2.1 Informàtica a nivell d’usuari I

2.2  Informàtica a nivell d’usuari II

 

3.- Principis i trets d’identitat dels plantejaments ideològics del centre

 

4.- Objectius generals del centre

 

5.- Estructura organitzativa i de gestió del centre

 

 • Òrgans col·legiats:

Els centres han de tenir com a mínim els següents

òrgans col·legiats de govern: consell escolar i claustre de

professors. (LOE)

 

 

–     El Consell Escolar

–     Claustre de professors

 

 

 • Òrgans unipersonals: director, cap d’estudis i secretari

 

L’equip directiu, òrgan executiu de govern dels

centres públics, l’integren el director, el cap d’estudis, el

secretari i tots els que determinin les administracions

educatives. (LOE)

 • Altres òrgans i serveis:
 • Servei d’orientació
 • Equip d’inscripció i procés d’accés al centre

–    Atenció al públic

 • – Associació d’Alumnes i antics alumnes de l’Escola
 • Relacions amb entitats i l’entorn

Apartats  per al projecte curricular

6.- Objectius Generals dels diferents ensenyaments:

 • Instrumental
 • Bàsica

7.- Continguts

8.- Materials  Curriculars i recursos didàctics

9.- Criteris d’avaluació:

 • Trets generals
 • Oganització:

– Avaluació inicial

– Avaluació formativa

– Avaluació sumativa

 • Característiques de l’avaluació
 • Avaluació de l’alumne:

* Autoavaluació

* Moments del procés avaluador

* Instruments d’avaluació

 • Avaluació del professor
 • Avaluació del programa
 • Avaluació del centre

 

 1. INTRODUCCIÓ:

Des del Centre de Formació d’Adults Escola d’Adults de Valls creiem que qualsevol acció en el camp de l’Educació d’Adults ha d’estar inserida en una acció més àmplia, global, amb caràcter integral i centrada en un territori.

Els factors sobre els quals hem basat el nostre projecte són:

 1. La realitat social de la població que participa en el Centre .
 1. Els condicionants externs de l’entorn.
 1. El marc en què es defineix avui l’Educació d’Adults .

És a partir d’aquests plantejaments previs des dels quals volem impulsar el nostre Projecte. Per tant partim de la concepció que l’Educació d’Adults, tenint en compte els canvis socials i institucionals esdevinguts, requereix un projecte que respongui, tant a nivell curricular com organitzatiu, a les necessitats educatives de les persones adultes en funció del perfil sociològic de la població i de les característiques de l’entorn.

 

 1. ANÀLISI DEL CONTEXT
 1. a) Preceptes legals

A l’actualitat el marc legal de l’educació d’adults se sustenta en:

– La Constitució espanyola de 1978, article 27  on es reconeix el dret de tots els individus a l’educació.

– L’Estatut de Catalunya del 2006, refrendat per la ciutadania el 18 de juny de 2006 i que substitueix l’Estatut de Sau, que datava de 1979

– La LODE Títol Preliminar, article 1 i 2. La LODE tracta, al títol preliminar, dels aspectes que fan referència al dret a l’educació i dels drets relacionats amb la participació de tots els sectors implicats. En el títol primer es fa referència a tots els centres docents: àmbit d’aplicació de la llei, tipus de centres, nivells d’ensenyament. (annex 0)

– La LOE  2/2006 de 3 de maig (annex 1)

(La Llei Orgànica 2/2006,de 3 de maig, d’Educació (LOE), a més de derogar i

substituir la Llei Orgànica 10/2002,de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació

(LOCE), va procedir a derogar també els preceptes subsistents de la Llei

14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma

Educativa (LGE), de la Llei Orgànica1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General

del Sistema Educatiu (LOGSE). Però no va derogar la Llei Orgànica 8/1985,de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE), que només va modificar parcialment.

Les lleis educatives orgàniques de l’Estat actualment en vigor són la LOE i la LODE per a l’ensenyament no universitari.)

–  La LEC. La Llei d’Educació de Catalunya, que el Parlament va aprovar l’1 de juliol de 2009 i que va entrar en vigor el 17 de juliol de 2009, té l’objectiu de donar resposta a les necessitats de formació humana i instrumental de la societat catalana. Es la primera Llei d’Educació de Catalunya i la primera en contingut integral en allò que es refereix als nivells educatius no universitaris. (annex 2)

– La Llei de Formació d’ Adults del 18 de març de 1991 de la Generalitat de Catalunya (annex 3)

-Ordre ENS/154/2011 de 14 de juny del procediment del procés d’avaluació de persones adultes.

– Decret 161/2009 de 27 d’octubre ordenació dels ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria per a persones adultes.

– Resolució 19 de juny de 2012 en s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica.

– Resolució 10 de març de 2013 en s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a les llegües catalana, castellana i estrangera.

 1. b) Situació econòmica i cultural de la zona

Institut d’Estadística de Catalunya

El municipi de Valls té 24.649 habitants (dades del 2012).

Població de Valls

Edat Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 751 718 1.469
De 5 a 9 anys 722 667 1.389
De 10 a 14 anys 647 628 1.275
De 15 a 19 anys 648 615 1.263
De 20 a 24 anys 713 710 1.423
De 25 a 29 anys 824 767 1.591
De 30 a 34 anys 1.139 996 2.135
De 35 a 39 anys 1.130 969 2.099
De 40 a 44 anys 1.064 928 1.992
De 45 a 49 anys 1.001 910 1.911
De 50 a 54 anys 927 868 1.795
De 55 a 59 anys 737 731 1.468
De 60 a 64 anys 581 593 1.174
De 65 a 69 anys 500 552 1.052
de 70 a 74 anys 384 426 810
De 75 a 79 anys 342 458 800
De 80 a 84 anys 281 458 739
De 85 anys i més 225 474 699
Total 12.616 12.468 25.084
Font: Idescat. Padró municipal d’habitants.

 

Població segons nacionalitat, sexe i grup d’edat 

 

Valls. Any 2011.

 

 
 
 
  Espanyola Estrangera Total
Edat homes dones total homes dones total homes dones total
De 0 a 14 anys
1.699
1.636 3.335 425 379 804 2.124
2.015
4.139
De 15 a 64 anys
6.879
6.808 13.688 1.751 1.219 2.970 8.630 8.028 16.658
De 65 anys i més
1.709
2.337 4.046 25 26
50
1.734 2.362
4.096
Total
10.287
10.782 21.069 2.201 1.624 3.824 12.488 12.405 24.893

Atur registrat per sexe i edat:

 

Sexe
Edat Homes Dones Total
De 16 a 19 anys 27,2 16,5 43,7
De 20 a 24 anys 87,3 74,8 162,1
De 25 a 29 anys 109,5 118,2 227,7
De 30 a 34 anys 159,3 140,8 300,2
De 35 a 39 anys 165,3 156,3 321,7
De 40 a 44 anys 156,8 133,9 290,8
De 45 a 49 anys 144,2 124,9 269,1
De 50 a 54 anys 147,4 143,3 290,7
De 55 a 59 anys 128,1 149,7 277,8
De 60 anys i més 63,6 85,2 148,8
Total 1.188,7 1.143,5 2.332,3
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

 

Nivells d’instrucció (cens 2001) :

 

No sap llegir ESO,EGB, FP grau FP grau Batxillerat Llicenciatura
o escriure Sense estudis Primer grau Batx. Elemental mitjà superior superior Diplomatura i doctorat Total
537 1.251 5.213 5.650 930 1.235 1.449 1.043 720 18.028
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

 

Nivell de coneixement del català (cens 2011) :

Població de
L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l’entén 2 anys i més
23.583 20.151 20.664 15.446 462 24.046
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

 

 1. c) Tipologia de Centre

Història del centre

En un entorn molt concret i definit per la ubicació de la ciutat, i com a fruit d’un conjunt de voluntats que s’esforcen per aconseguir una formació per a les persones adultes, neix l’Escola d’Adults.

Històricament eren els primers anys de la transició en què les persones i els col·lectius reivindiquen drets fonamentals com és ara l’educació. És en aquest marc i a començaments dels vuitanta quan un grup de persones inicia una experiència de formació que assentarà les bases de la futura escola.

Durant els anys vuitanta, l’escola comença a créixer en alumnat  i van aparèixer noves necessitats.

Si al principi n’hi havia prou amb una aula en un institut, aviat va començar a fer-se palesa la necessitat d’un espai propi. L’escola inicia un pelegrinatge per diferents locals de la vila: Institut de Batxillerat Narcís Oller, Escola Verge de la Candela, Llar dels Jubilats i finalment el 1991 Fundació Pública Municipal Casa Caritat i en l’actualitat Valls Genera.

Actualment el centre treballa per a la millora de les persones en l’àmbit de l’educació reglada i en el de la formació i orientació laboral, desenvolupant el concepte d’educació integral, tot potenciant la qualitat de vida tant individual com col·lectiva i social, establint vincles de relació amb altres entitats i en projectes d’animació sociocultural.

Durant tot aquest temps, l’escola va adaptant la seva oferta als canvis i a les noves necessitats de la societat catalana.

Ubicació actual del centre

 El CFA Escola d’Adults, està situat a Valls. Valls és la capital de la comarca de l’Alt Camp. Té molt a prop la capital de la província, Tarragona, i d’altres nuclis importants com Reus i Montblanc. La seva població és de 24.649 habitants. L’activitat econòmica de la ciutat es reparteix entre la indústria i els serveis.

El Centre es troba a la zona d’expansió de la ciutat, dins les instal·lacions de la Fundació Pública Valls Genera en el carrer Carretera del Pla nº 37 A . En aquest recinte, a més del CFA Escola d’Adults de Valls, es troben el Centre de Formació Ocupacional, Escola-Taller, Serveis Socials, …  El nostre Centre està ubicat a la segona planta  i consta de tres aules ,una aula d’informàtica, un despatx (Secretaria), una sala de professors,  i lavabos.

Aquest centre és el resultat d’un projecte iniciat fa força anys, quan a l’escola treballaven tres mestres. Actualment el nombre de docents és el doble. Això comporta un problema d’aules important, ja que hi ha set docents i només hi ha tres aules amb una capacitat òptima de 20 persones on encabim amb dificultat 25 alumnes i la d’informàtica que només pot encabir 8 alumnes.

El CFA Escola d’Adults de Valls és de titularitat pública, depenent directament del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Característiques singulars del centre:

 • El centre està específicament dedicat a la Formació Permanent d’Adults.

Com a centre dedicat a la Formació Permanent d’Adult, i com diu la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol ,els programes d’educació d’adults i les accions formatives corresponents han d’incloure, si més no, els àmbits següents:

 1. a) L’educació general i l’accés al sistema educatiu, que comprèn les competències

bàsiques, els ensenyaments obligatoris i la preparació per a l’accés a les diverses

etapes del sistema educatiu.

 1. b) L’educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn

la formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament de

llengües.

 1. c) L’educació per a la cohesió i la participació social, que comprèn l’acollida

formativa a immigrants adults, la iniciació a les llengües oficials i a una llengua

estrangera, la introducció a les tecnologies de la informació i la comunicació i la

capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les competències bàsiques.

 • L’actuació de l’Escola aglutina ensenyaments que donen una titulació i d’altres que no.
 • És voluntat del Centre impartir la totalitat dels estudis obligatoris que es contemplen a la LOE.
 • És un Centre de formació presencial i d’avaluació continuada. També és centre de Suport de l’IOC, per la modalitat de GES no presencial.

 Característiques de l’alumnat:

La procedència social dels alumnes és diversa, però majoritàriament de classe obrera, els més grans amb professions diverses i cada cop més joves sense feina procedents de l’E.S.O. inacabada. El nivell cultural és mitjà-baix, pel que fa a ensenyaments que donen títol o que permeten la reincorporació al sistema educatiu, i diversa en la resta dels ensenyaments.

Els usuaris són tots adults amb un mínim de 16 anys. La mitjana d’edat varia molt segons el grup i l’ensenyament. La majoria tenen la seva residència a Valls, però també vénen del Pla de Santa Maria, del Pont d’Armentera, de Puigpelat, Alió, Alcover i altres localitats de la comarca.

Els motius pels quals vénen al Centre són diversos, els més importants són:

 • El títol, interès per obtenir una titulació acadèmica que els faciliti una promoció laboral o una feina.
 • La necessitat de posar-se al dia, ja sigui a nivell de formació personal com per una necessitat de reciclatge destinat al camp laboral.
 • Aprendre per poder ajudar els fills i entendre’ls millor.
 • La necessitat d’ampliar el camp de les seves relacions i per expansió personal.
 • El grup dels més joves ve empès pels pares que volen que finalitzin els estudis que tenen incomplets. Es tracta d’ un grup amb poca motivació que repeteix la dinàmica de l’ IES i que millora si el grup incorpora adults .
 • Un grup que varia segons l’època, és el d’immigrants que precisen adquirir la llengua i integrar-se al país.

Un dels obstacles més difícils de superar és la manca d’hàbits d’estudi.

Com a persones adultes integrades en el món social i laboral, les referències a la vida quotidiana són constants, la qual cosa constitueix una font de recursos important en el procés educatiu iniciat; encara que, d’altra banda, condiciona l’assistència a classe a causa dels canvis de torns, malalties dels fills, recerca de feina, etc.

Equip de professors

El personal docent del centre respon a diversos perfils.

Hi ha 4 mestres del grup B nomenats pel Departament de Educació: dos amb la titulació de Diplomat en EGB, una Diplomada en EGB i Llicenciada en Filologia i una altra llicenciada en Filosofia i 3 mestres del grup A, un de l’àmbit de la comunicació un de l’àmbit cientificotecnològic i un de l’àmbit social, el dos primers  a jornada complerta i el darrer a mitja jornada.

La majoria dels professors són residents a Valls.

Altre personal

El centre compta amb una administrativa a mitja jornada, que s’encarrega de la primera atenció al públic,  de facilitar informació i de les tasques pròpies del seu càrrec.

 Oferta formativa:

             A l’AFA Valls l’organització dels ensenyaments és la següent:

43010074 CFA de Valls Nº de grups
Etapa Subetapa Nivell
FANR

(formació d’adults no reglada)

INFEI Informàtica COMPETIC inicial 2
INFSI Informàtica COMPETIC 1
Informàtica COMPETIC  2
Informàtica COMPETIC  3
LCAS Llengua castellana 1
Llengua castellana 2
Llengua castellana 3
LCAT Llengua catalana 1
Llengua catalana 2
Llengua catalana 3 2
LESTEIAN Anglès 1 1
LESTSIAN Anglès 2 1
Anglès 3 1
LESTEIFR Francès 1
LESTSIFR Francès 2
Francès 3
U25A Curs de PPAU per a majors de 25 anys (Part comuna)
CFGS Curs de preparació per a les proves accés a CFGS (Part comuna) 3
CFGS Curs de preparació per a les proves accés a CFGS (Part específica)
CFGM Curs de preparació per a les proves accés a CFGM
FPA

(Formació d’adults reglada)

CFGM Curs específic d’accés als CFGM
CFI Primer nivell 0’5
Segon nivell 0’5
Tercer nivell
GES LOE Nivell 1 2
Nivell 2 2

Blocs :

Ensenyaments inicials i bàsics  
Formació bàsica  
Preparació per les proves d’accés  
Competències per la societat de la informació  

 

ENSENYAMENTS

Amb aquests ensenyaments es vol proporcionar l’adquisició d’un nivell de formació i la titulació corresponent perquè la persona pugui continuar els seus estudis  i tenir accés a processos de formació en diversos àmbits, així com desenvolupar la capacitat d’auto aprenentatge. Distingim els següents nivells:

Bloc d’ensenyaments inicials i bàsics

Llengua Catalana

 • Llengua catalana 1:  Adreçat a no catalano parlants. És un primer tast de la llengua per a persones nouvingudes. Bàsicament és un curs de llengua oral. L’ensenyament de la llengua s’adscriu dins del nivell A1  d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Se centra en les competències  de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita.

Aquest curs aquest nivell no està actiu.

Llengua catalana 2:  Adreçat a persones autòctones i nouvingudes que tinguin un coneixement bàsic de la llengua a nivell escrit. Aquest grup aplega persones catalanoparlants que no han pogut estudiar la seva llengua materna i persones originàries d’altres comunitats i països. Perfecciona la part oral i escrita de la llengua. S’adscriu al nivell A2  d’usuari bàsic d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. La superació d’aquest curs dóna accés a un certificat acreditatiu. (Certificat  de nivell Bàsic A2)

Aquest curs aquest nivell no està actiu.

 • Llengua catalana 3: S’adscriu al nivell B 1 d’usuari independent de domini  de la llengua, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. La superació d’aquest curs dóna accés a un certificat acreditatiu. (Certificat de nivell Elemental B1)

               Aquest curs aquest nivell està actiu.

 Llengua Castellana

 • Llengua castellana 2. Adreçat a persones autòctones i nouvingudes que tinguin un coneixement bàsic de la llengua a nivell escrit. Aquest grup aplega persones que no han pogut estudiar i persones originàries d’altres països. Perfecciona la part oral i escrita de la llengua. S’adscriu al nivell A2 d’usuari bàsic d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües.

Aquest curs aquest nivell no està actiu.

Llengua Estrangera

 • Llengua estrangera 1. L’ensenyament de la llengua anglesa s’adscriu dins del nivell A1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Se centra en les competències  de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita. Aquest grup aplega gent bàsicament autòctona interessada en conèixer una nova llengua per diversos  motius (viatges, personals, feina, etc).

Aquest curs aquest nivell està actiu.

Informàtica

 • Competic inicial. Té com a objectiu facilitar l’adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual. Està adreçat a persones amb desconeixement de les tecnologies de la informació. La quantitat d’alumnes d’aquest grup ve determinat per l’espai reduït de l’aula que no permet tenir més de vuit alumnes per grup.

Aquest curs aquest nivell està actiu.

Bloc de Formació Bàsica

Cicle de Formació Instrumental

 • 1r. Nivell: Iniciació a la lectura i l’escriptura.  Es tracta d’adquirir unes competències bàsiques en la lectura, l’escriptura i el càlcul que permetin l’adult interpretar i elaborar missatges escrits, fomentant la comprensió i la comunicació amb l’entorn

Aquest curs aquest nivell està actiu.

 • 2n. Nivell: Es pretén aconseguir el domini i perfeccionament de la lectura i escriptura potenciant la comprensió i expressió tant a nivell oral com escrit. Així com el domini de les operacions matemàtiques bàsiques i el coneixement del medi natural i social.

Aquest curs aquest nivell està actiu.

 • 3r. Nivell: Es tracta d’aprofundir els coneixements elementals que permetran iniciar una trajectòria en l’etapa bàsica.

Aquest curs aquest nivell està actiu.

Educació Secundària per a les persones adultes

Aquest ensenyament està dividit en dos nivells, organitzats en 34 mòduls, agrupats en tres àmbits: Àmbit de la Comunicació, Àmbit Cientificotecnològic i Àmbit Social .

La titulació final obtinguda és la de Graduat en Secundària.

Aquest curs aquest nivell  està actiu.

Bloc de Preparació per a les proves d’accés.

– Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Prepara els alumnes de més de setze anys per poder presentar-se a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. Reforça el coneixement  de les competències bàsiques.

Aquest curs aquest nivell no està actiu.

– Accés a Cicles Formatius de Grau Superior   

Prepara els alumnes de més de dinou anys o divuit anys que tinguin un CFGM per poder presentar-se a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior. L’escola ofereix les matèries comunes: Matemàtiques, Català, Castellà i Anglès i tutoritza les assignatures específiques, mitjançant  l’IOC.

Superada aquesta prova l’alumne té accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior.

Aquest curs aquest nivell  està actiu.

Bloc de Competències per a la Societat de la Informació.

Llengua estrangera 2:

L’ensenyament de la llengua anglesa de nivell 2 s’adscriu dins del nivell A2.1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell bàsic d’usuari (A2.1).

La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el primer nivell i iniciar-se en l’aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua oral i escrita. Les competències per a la societat de la informació són les competències bàsiques en una llengua estrangera, a nivell funcional, per a desenvolupar-se en la societat actual.

S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el nivell inicial o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.

Aquest curs aquest nivell  està actiu.

Llengua estrangera 3: 

L’ensenyament de la llengua anglesa de nivell 3 s’adscriu dins del nivell A2.2 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, i per tant al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A2.

La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el segon nivell i consolidar l’aprenentatge orientat a adquirir les competències pròpies de l’usuari bàsic.

* L’usuari de nivell A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). L’usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Les competències per a la societat de la informació són les competències bàsiques en una llengua estrangera, a nivell funcional, per a desenvolupar-se en la societat actual.

S’adreça a persones majors de 18 anys que han superat el segon nivell o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-los seguir.

Aquest curs aquest nivell  està actiu.

Competic 1:

El curs COMPETIC 1 va adreçat a persones que han superat el curs de COMPETIC Inicial o que tenen o poden acreditar uns coneixements elementals del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la recerca d’informació per Internet.

El nivell COMPETIC 1 engloba tres competències:

 • C1: Cultura participació i civisme digital (Participació digital). El seu objectiu és utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia). El seu objectiu és tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul). El seu objectiu és crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a les activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.

La superació del curs permetrà l’accés a la prova de l’acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) del nivell 1- Certificat bàsic.

Aquest curs aquest nivell no està actiu.

Competic 2:

El curs COMPETIC 2 va adreçat a persones que han superat el curs de COMPETIC 1 o que tenen o poden acreditar un domini elemental en l’ús de les TIC; són usuaris d’aquestes tecnologies, amb capacitat per conèixer i aplicar-les, que es poden considerar inclosos en la societat digital.

El curs COMPETIC 2 té com a objectiu facilitar el domini efectiu de les TIC en relació amb els àmbits generals d’aplicació. L’usuari ha de ser autònom i amb capacitat crítica sobre les TIC que actua amb efectivitat i adaptabilitat.

El nivell COMPETIC 2 engloba vuit  competències:

 • Ampliació de les sis competències que s’han treballat als cursos COMPETIC Inicial i COMPETIC 1:
  • C1 Cultura participació i civisme digital (Participació digital).
  • C2 Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu (Tecnologia).
  • C3  Navegació, cerca i comunicació en el món digital (Navegació i comunicació).
  • C4  Tractament de la informació escrita (Tractament de text).
  • C5Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia).
  • C6 Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)
 • C7 Tractament de les dades (Tractament dades). El seu objectiu és mantenir, consultar i presentar a través de bases de dades.
 • C8 Presentació de continguts (Presentació). El seu objectiu és dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada impresa i/o publicada per Internet.
 • Treball de síntesis de C1-C8

La superació del curs permetrà l’accés a la prova de l’acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) del nivell 2 – Certificat mitjà .

Aquest curs aquest nivell no està actiu.

 1. PRINCIPIS I TRETS D’IDENTITAT DELS PLANTEJAMENTS IDEOLÒGICS DEL CENTRE

El Centre de Formació  d’Adults Escola es defineix a partir dels següents principis:

Centre públic integral i integrat a la ciutat, per la qual cosa es potencia la participació activa i crítica, ideològicament, democràtica i pluralista. Basat en la pedagogia integral activa, renovadora i adaptada a la psicologia de l’adult.

El centre  es manifesta sobre els següents punts:

 • Centre públic: Entenem per Centre Públic aquell que pot ser utilitzat o freqüentat per tothom i és pertanyent o relatiu a la comunitat. Per això el nostre centre vol ser un espai obert a tothom sense cap mena de discriminació de raça, sexe, etc.
 • Centre integral: Entenem el centre com un espai polivalent capaç d’abraçar totes les activitats des de les diferents àrees de formació reglada o qualsevol activitat formativa que beneficiï a la persona.
 • Centre integrat al territori: Entenem el centre com una entitat més que pertany a la ciutat i que hi està inserit, no com a un centre aïllat sinó que forma part de la globalitat que integra tot el territori.
 • Confessionalitat: Com a institució pública i com a centre docent, el CFA Escola d’Adults de Valls és ideològicament neutral, es manifesta pel respecte a totes les confessions de professors i alumnes i per la renúncia a tot tipus d’adoctrinament ideològic.
 • Projecte lingüístic:

La  llengua base d’aprenentatge i la llengua vehicular pròpia del centre és el català, i s’està procurant accelerar  tots els processos per assolir la normalització lingüística de tots els que participen al centre.

Les activitats generals del centre, els comunicats i  la documentació administrativa es fan en català., així com  també l’elecció del material didàctic i la documentació pedagògica emprada

 • Línia metodològica: El centre tendeix a identificar-se amb una metodologia didàctica basada en l’observació directa, el descobriment, l’activitat, els aprenentatges significatius, la individualització, el coneixement del medi, el treball en equip, la cooperació, etc.
 • Pluralisme ideològic i valors democràtics: El Centre es manifesta respectuós pel que fa a les ideologies dels professors i dels alumnes, respectant el pluralisme i potenciant els valors democràtics, practicant-los a l’aula i al Centre en general.
 • Educació no sexista: el Centre s’identifica amb un treball educatiu que tendeix a la igualtat, propiciant actituds superadores de mites i tabús.
 • Atenció a la diversitat dintre de les possibilitats i recursos educatius dels que disposa el centre.
 • Educació per a la pau, la convivència i la solidaritat.

 L’ACCIÓ TUTORIAL AL CENTRE.

La funció tutorial ha de ser d’orientació perquè l’alumne tingui prous elements d’informació i pugui decidir el seu recorregut curricular i laboral i també ha de facilitar la connexió entre l’individu amb la resta d’institucions i serveis que poden contribuir a la seva integració, socialització, resolució de conflictes…

També pressuposa, per part dels mestres i la direcció, posar tots els seus esforços per aconseguir-ho. Això significa crear una dinàmica de treball.

 

ACTITUDS

 • Valorem l’èxit i l’esforç personal de tots i cada un dels nostres alumnes, tot respectant les seves possibilitats, per tal d’animar-los a continuar en aquesta dinàmica.
 • Fomentem el diàleg per afavorir el respecte, la llibertat, la confiança i la sinceritat.
 • Fomentem l’erradicació de prejudicis respecte a qualsevol integrant de la comunitat educativa.
 • Tenim constància en les normes establertes per ser justos amb tots els nostres alumnes per igual.
 • Escoltem els alumnes i cerquem solucions als seus conflictes ja siguin de grup o individual .
 • El tutor és el màxim responsable en la resolució de conflictes entre els seus alumnes i/o altres, i compta amb la col·laboració de la resta de l’equip.
 • Creem un ambient favorable de treball mitjançant l’acord d’unes normes clares d’actuació: del mestre, dels alumnes i de treball.
 • Facilitem que l’alumne sigui des del primer dia el protagonista del seu propi aprenentatge.
 • Vetllem perquè la relació entre els alumnes i aquests i el mestre sigui el més respectuosa possible.
 • Fomentem la màxima participació dels alumnes en el marc educatiu .

 

ACOLLIMENT DELS ALUMNES

 • Afavorim una bona entrada i una adaptació de l’alumnat al Centre, a l’aula, amb els companys/es, i amb el seu/va mestre/a. Per aconseguir-ho tenim en compte el següent:
 • Realitzem una entrevista prèvia a l’inici per tal d’intercanviar informació, dissenyar l’itinerari formatiu més adient en funció dels resultats del sondeig de nivell.
 • S’assigna un tutor des de l’inici del procés al qual l’alumne pot recorre dintre de les hores establertes sempre que ho necessiti.
 • Durant els primers dies de curs se’ls explica el funcionament del Centre.

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • Els tutors porten una acció individualitzada de seguiment i orientació personal de cada alumne sense discriminació.
 • No creem expectatives negatives als alumnes que els costa el seguiment.
 • Motivem els alumnes partint dels seus interessos , sense oblidar els objectius mínims dels aprenentatges bàsics.

ORGANITZACIÓ

 • Els alumnes han de saber en tot moment el que s’espera d’ells.
 • Planifiquem setmanalment/quinzenalment el pla de treball.
 • El mestre vetlla per l’organització de la classe i del treball individual .
 • A classe hi ha d’haver moments per estar en silenci , moments per moure’s, per organitzar-se el treball, per expressar-se verbalment. per treballar en equip.

SOCIALITZACIÓ

 • Celebrem les festes populars i locals per fomentar la convivència dins la comunitat social en la qual està immers l’alumne.
 • Afavorim les sortides per treballar aspectes de convivència i interrelació.
 • Participem en activitats promogudes pel municipi que tinguin interès pels nostres alumnes.

 

4. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE

El Centre es planteja l’atenció a les demandes i necessitats de la zona on es troba ubicat, per la qual cosa es planteja diferents objectius que classifiquem en diversos apartats:

 1. Objectius globals:
 • Proporcionar  una formació integral adaptada a les aptituds, capacitats i possibilitats de cadascú.
 • Afavorir una pedagogia integradora
 • Considerar la cultura pròpia de l’alumne a l’hora d’integrar-lo a noves cultures.
 • Oferir la possibilitat de perfeccionament, promoció, actualització, readaptació i extensió cultural a diferents nivells.
 • Orientar la formació bàsica adquirida cap a l’educació Permanent.
 • Afavorir la presa de consciència crítica de l’individu.
 • Desenvolupar els mecanismes d’autoavaluació i d’autoestima.
 • Dominar els mitjans lingüístics i culturals de l’entorn.
 1. Objectius pel desenvolupament comunitari:
 • Promoure la participació de les persones adultes en la societat, potenciant llur integració social a partir dels marcs socioculturals més propers.
 • Assimilar la cultura del medi per crear i desenvolupar els propis recursos de vida.
 • Contribuir amb el desenvolupament d’una participació activa en la vida econòmica, social i cultural de l’entorn.
 • Considerar la programació curricular pròpia així com la d’altres entitats de l’entorn amb les que pugui tenir relació.
 1. c) Objectius de desenvolupament personal:

    Cognitius:

 • Oferir la possibilitat de fer estudis conduents a l’obtenció de la titulació mínima obligatòria.
 • Proporcionar un bagatge de continguts que possibiliti continuar estudiant als que ho desitgin.
 • Fomentar el desenvolupament de la capacitat de comunicar-se.

Afectivosocials:

 • Consolidar criteris i actituds que portin la persona adulta a una consolidació dels valors.
 • Educar la sensibilitat: descobrir els valors que ens ofereix l’entorn.
 • Sensibilitzar els alumnes davant les realitats que aparentment els són alienes.
 • Prendre consciència que el “títol” és el resultat d’un treball compromès.
 • Adquirir consciència dels propis valors.
 • Afavorir la comunicació i la cooperació entre els components del grup classe.

Psicosocials: 

 • Valoració de la pròpia dignitat.
 • Desenvolupament de la capacitat d’autoavaluació.
 • Desenvolupament de la capacitat d’autoaprenentatge.
 • Conjugar la relació interpersonal amb la de l’aprenentatge.

Psicomotrius : hàbits i destreses:

 • Formació orientada cap a l’adquisició, desenvolupament i utilització funcional d’hàbits i tècniques instrumentals de perfeccionament (aprenentatge).
 • Domini de tècniques instrumentals de cultura, el desenvolupament d’hàbits de treball intel·lectual, accés a les fonts d’informació i autoaprenentatge.
 • Desenvolupar la capacitat per raonar:
 • Comprendre tot el que s’hagi treballat a classe.
 • Evitar actuar per mimetisme.
 • Adquirir la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la vida quotidiana.
 • Desenvolupar l’adquisició de tècniques, actituds, capacitats i hàbits per a un procés continuat de formació i autoaprenentatge.
 1. d) Objectius d’àmbit laboral:
 • Proveir recursos instrumentals bàsics per a un millor aprofitament de la formació ocupacional.
 • Orientar des del Centre la participació en la nova projecció que ofereix el centre de Formació Ocupacional.
 • Coordinar l’actuació del Centre i la Formació Ocupacional per arribar a l’aprofitament de tots els recursos existents al màxim de les seves possibilitats.
 • Fomentar l’adaptació a l’oferta de treball.
 1. e) Objectius per a la renovació i la innovació:
 • Afavorir l’Educació d’Adults mitjançant la renovació de mètodes, la utilització de nous mitjans i tècniques, la formació personal del docent, l’orientació i documentació, i el reforç de la cooperació amb entitats locals i provincials.
 • Elaboració i adaptació de programes, materials i mètodes  a les necessitats de l’adult.
 • Millora i aprofitament de recursos econòmics, humans  i materials existents al territori.

5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GESTIÓ DEL CENTRE(Aquest apartat està supeditat a la creació del centre)

òrgans col·legiats:

El CFA Escola d’Adults de Valls s’organitzarà a través d’òrgans col·legiats i òrgans unipersonals.

Són òrgans col·legiats el Consell Escolar de Centre i el Claustre de Professors.

El Consell Escolar de Centre:

És l’òrgan que canalitza a través de representats escollits la participació de la comunitat educativa en la gestió i organització del Centre. Està format per un representant municipal, el director, el secretari amb veu i sense vot, el cap d’estudis, dos representants del professorat i dos alumnes elegits per votació. És l’òrgan màxim de decisió.

Competències:

 • Elegir el/la director/a i designar l’equip directiu proposat per ell/ella.
 • Proposar la revocació del nomenament del director/a per acord previ dels membres adoptat per 2/3.
 • Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de disciplina d’alumnes.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre
 • Aprovar i avaluar el Projecte de Direcció que elabori l’equip directiu.
 • Supervisar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i formatius.
 • Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda en els corresponents reglaments orgànics.

 Claustre de professors:

És l’òrgan de participació de tots els professors en la gestió del centre, està format per tots els professors que treballen en el centre.

Competències:

 • Realitzar propostes per a l’elaboració i modificació del projecte educatiu del Centre ,de la programació general anual, del pla de normalització lingüística i de les activitats complementàries i extraescolars.
 • Aprovar i avaluar els projectes curriculars  segons el projecte educatiu del centre i decidir les modificacions posteriors.
 • Aprovar i avaluar els aspectes docents segons el projecte educatiu del centre de la programació general  anual .
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació, la investigació i la innovació pedagògica i de la formació del professorat del centre.
 • Elegir els seus representants en el consell escolar del centre.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats.
 • Establir els criteris per a l’assignació i la coordinació de tutories i de les activitats d’orientació de l’alumnat.
 •    Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge al Centre.
 • Informar sobre les relacions del Centre amb les institucions de l’entorn i amb els centres de treball.
 • Aportar al consell escolar del Centre criteris i propostes per a l’elaboració del reglament de règim intern. Assumir la responsabilitat del seguiment i supervisió del compliment de les Normes d’organització i funcionament del Centre així com del Projecte Educatiu del Centre.

Funcionament:

El Claustre es reunirà de forma ordinària un  cop al més i de forma extraordinària sempre que les necessitats del centre ho demanin.

Organs unipersonals:

      El centre compta amb director, secretari i cap d’estudis. Les funcions dels quals són les que reglamentàriament s’especifiquen en la legislació vigent per a cada un d’aquests càrrecs.

Altres òrgans o serveis:

El centre facilitarà un servei d’orientació als ciutadans que s’adrecen al centre.

 • Servei d’orientació:
 • Equip d’inscripcions i procés d’accés al centre
 • Atenció al públic
 • Relacions amb entitats i entorn

El nostre projecte pretén donar forma i base a un conjunt d’accions a desenvolupar , amb objectivitat, des d’un àmbit territorial concret: l’Alt Camp.

Les col·laboracions de les diverses entitats seran:

* Amb  el Centre de Formació Ocupacional:

– En processos d’orientació

– En la formació base de cursos ocupacionals

* Amb els Serveis Socials de l’Ajuntament i el programa

PIRMI

* Amb el Centre de Normalització Lingüística:

– Coordinant programes i derivant demandes.

* Amb l’Ajuntament:

– En la dotació i  manteniment d’espais

– En l’estudi de les  necessitats de la

població  i  plans  d’intervenció.

– la Fundació Pública Valls Genera.

– Intervencions de col·laboració amb la Fundació Pública d’Esports.

* Amb el Centre d’Integració Ginesta.

– Coordinant programes i  derivant demandes.

* Amb l’EAP.

*Amb CARITES.

*Amb el Departament de Justícia.

*Amb Presons.

*Amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

– Col·laboració en el seguiment d’alumnes en tots aquests casos.

*Amb els altres Instituts i centres educatius del municipi

– Col·laboració en  la derivació i el seguiment d’alumnes.

6. OBJECTIUS GENERALS DE LES DIFERENTS ETAPES EDUCATIVES
Etapa  instrumental

Decret 213/2002, d’1 d’agost, (Capítol 2)

 1. Millorar la comunicació oral i adquirir els sabers bàsics de la comunicació escrita en les llengües oficials a Catalunya, amb especial atenció a la llengua catalana per tal d’emprar-la com a llengua vehicular i de comunicació social.
 2. Comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, elements bàsics del medi físic natural, els principals mecanismes que el regeixen i la importància que la seva conservació i millora té per a la humanitat.
 3. Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes socials, culturals, geogràfics i històrics, i relacionar-los amb la identitat nacional i amb la projecció universal.
 4. Conèixer els aspectes fonamentals de les lleis que regulen la convivència democràtica, els drets i els deures que se’n deriven i mostrar una actitud crítica, constructiva i participativa, com també de respecte cap a la diversitat lingüística de les persones i dels pobles.
 5. Emprar els conceptes, les relacions matemàtiques elementals i les operacions bàsiques per tal d’interpretar les situacions i les experiències, i per resoldre problemes lligats a l’entorn de l’alumne/a mitjançant el llenguatge matemàtic.
 6. Conèixer el propi cos i adquirir hàbits que beneficiïn la salut, l’equilibri personal i la qualitat de vida.
 7. Argumentar les pròpies afirmacions i contrastar-les amb les de les altres persones.
 8. Exercir l’autonomia personal tot relacionant i aplicant allò que s’aprèn a la vida personal, social i laboral, implicar-se de manera activa en el procés de formació i adquirir la motivació suficient per continuar aprenent.
 9. Valorar la importància de la formació com un dret bàsic de desenvolupament personal, i com un mitjà útil que facilita la incorporació a les formes culturals col·lectives que responen a les necessitats humanes.
 10. Millorar la confiança en un mateix i l’autoestima a partir de l’enriquiment personal que facilita la formació en interacció amb l’experiència adquirida.
 11. Apreciar la utilitat de la tecnologia en el món actual com a eina que afavoreix l’aprenentatge i facilita la realització de tasques laborioses i rutinàries.
 12. Incorporar-se, si escau, al món del treball amb les millors condicions una vegada adquirida la formació instrumental.
 13. Conèixer les possibilitats culturals i socials de què es pot gaudir durant el temps lliure, les quals poden contribuir al benestar personal i social.
 14. Manifestar els hàbits de comportament cívic que afavoreixen actituds responsables a nivell personal i col·lectiu i fomentar la igualtat de sexes, el diàleg cultural i el respecte a les diferències generacionals i ètniques.

Cicles Formatius

Resolució EDU/3983/2010 de 9 de desembre.

 1. Actuar i desenvolupar-se amb autonomia en les activitats quotidianes i cíviques en els grups socials als que hom pertany, reconeixent les pròpies possibilitats i limitacions.
 2. Desenvolupar l’autoestima i les possibilitats de prendre decisions i iniciatives per a establir relacions afectives.
 3. Conèixer el funcionament del propi cos i arribar a apreciar i valorar les diferències que li donen la identitat pròpia, contribuint activament al seu desenvolupament harmònic. (CFGM)
 4. Col·laborar en la planificació i realització d’activitats en grup, respectant punts de vista diferents i assumint les responsabilitats de les actituds ètiques i socials pròpies i dels altres per a contribuir a la valoració de la convivència i la pau.
 5. Establir relacions equilibrades i constructives amb els companys, reconèixer i valorar críticament les diferències de tipus lingüístic, cultural i social i rebutjar la discriminació a causa d’aquestes diferències o d’altres d’individuals, i desenvolupar actituds de solidaritat, respecte i tolerància.
 6. Identificar i plantejar interrogants i problemes a partir de la pròpia experiència quotidiana, buscant-ne les respostes i les solucions i verificant-les.
 7. Manifestar interès i curiositat per comprendre el món que ens envolta.
 8. Utilitzar els coneixements adquirits per a plantejar i solucionar de manera autònoma i creativa problemes diversos, aplicant metodologies de treball intel·lectual i utilitzant els recursos tecnològics a l’abast.
 9. Comprendre i produir missatges orals i escrits d’acord amb les necessitats i interessos dels alumnes, atenent a diferents intencions, interlocutors i contextos de comunicació, emprant la llengua catalana com a llengua d’ús i aprenentatge.
 10. Respectar i valorar l’ús correcte de la llengua i les seves variants dialectals com a font de riquesa cultural.
 11. Comprendre i produir missatges orals i escrits en llengua castellana d’acord amb les necessitats i interessos dels alumnes, de manera que es pugui emprar com a font d’informació i amb competència comunicativa.
 12. Valorar les normes de la llengua i el seu ús correcte.
 13. Comprendre i produir missatges orals i escrits senzills i contextualitzats en una llengua estrangera.
 14. Conèixer les característiques fonamentals del medi natural i les normes que el regeixen, a partir de fenòmens senzills.(CFGM)
 15. Reconèixer i analitzar aspectes molt destacats de la situació del medi ambient en la pròpia comunitat autònoma i en l’Estat, valorant-la com a element determinant de la qualitat de vida de les persones i contribuint activament, en la mesura de les pròpies possibilitats, a la seva defensa, conservació i millora. (CFGM)
 16. Conèixer els aspectes més representatius del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i de l’Estat i contribuir, en la mesura de les pròpies possibilitats, a la seva conservació i millora.(CFGM)
 17. Conèixer i respectar la diversitat de cultures com un dret dels pobles i individus, valorant la importància de la seva conservació i enriquiment.
 18. Conèixer, apreciar i contribuir a la conservació i a l’ús correcte dels recursos materials, tècnics, naturals i socials en tot l’Estat.(CFGM)
 19. Manifestar criteris propis davant el consum, establint relacions crítiques entre aquest i els mitjans de comunicació.(CFGM)
 20. Utilitzar les operacions bàsiques i els conceptes i relacions matemàtics per a resoldre una situació, seleccionar-la, organitzar-la, processar-la, representar-la, prendre decisions i portar-les a terme tenint en compte les condicions necessàries per a la seva realització.
 21. Comunicar les pròpies opinions i sentiments i ser receptiu davant els dels altres, utilitzant adequadament i creativament els llenguatges verbals i no verbals.
 22. Desenvolupar el pensament lògic, la sensibilitat estètica i la capacitat creativa, aprenent a gaudir de les obres pròpies i de les alienes, respectant-les i valorant-les d’una manera crítica.
 23. Manifestar una actitud favorable envers el treball ben fet, aplicant criteris propis per a la seva correcta execució i posterior avaluació.
 24. Valorar per igual les diverses tasques realitzades, siguin manuals, intel·lectuals, artístiques o esportives, analitzant-ne la importància respectiva per al desenvolupament de les potencialitats personals i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.

GESO

DECRET 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.

Article 3

Competències bàsiques

 1. Les competències bàsiques per a les persones adultes es corresponen amb les de l’etapa de l’educació secundària obligatòria i les competències clau per a l’aprenentatge permanent establertes per la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, entenent per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.
 2. Les competències bàsiques són necessàries per al desenvolupament personal i acadèmic, l’exercici de la ciutadania activa, la inclusió social i la inserció en el món del treball.

El desenvolupament de les competències bàsiques ha d’afavorir la integració dels diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements, posant en relació els diferents tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos. Així mateix, ha d’afavorir l’orientació del professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, guiar les decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

 1. Als ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes, s’identifiquen com a competències bàsiques les competències transversals següents:
 2. a) Competències comunicatives: competència comunicativa lingüística i audiovisual, i competència artística i cultural.
 3. b) Competències metodològiques: tractament de la informació i competència digital; competència matemàtica; i competència d’aprendre a aprendre.
 4. c) Competències d’iniciativa personal: competència d’iniciativa personal i esperit emprenedor.
 5. d) Competències específiques centrades a conviure i habitar el món: competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, i competència social i ciutadana.
 6. L’organització de les activitats a l’aula i el funcionament del centre educatiu, les activitats docents, les formes de relació i de comunicació que s’estableixen entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn, han de contribuir a la consolidació de les competències bàsiques.
 7. La lectura s’ha de fomentar en totes les matèries, com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’assoliment dels objectius de l’etapa educativa.

Article 4

Objectius

Els ensenyaments de l’educació secundària han de contribuir a l’adquisició de coneixements i el desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin a les persones adultes:

 1. a) Adquirir una formació bàsica, ampliar i renovar els seus coneixements, habilitats i destreses i facilitar-los l’accés a altres ensenyaments.
 2. b) Desenvolupar les capacitats per regular els propis aprenentatges, mantenir l’hàbit de l’esforç, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.
 3. c) Conèixer i valorar les característiques històriques, geogràfiques, socials, lingüístiques, culturals i de l’entorn natural com a elements de la pròpia identitat, així com fomentar el respecte d’altres cultures.
 4. d) Participar en activitats de grup, relacionar-se amb altres persones, adoptar actituds de flexibilitat, solidaritat, interès i respecte i rebutjar qualsevol tipus de discriminació, tot utilitzant el diàleg i l’argumentació.
 5. e) Assolir competències comunicatives suficients per comprendre i produir missatges orals i escrits amb qualitat, autonomia i creativitat en llengua catalana, en llengua castellana i, si escau, en aranès i, almenys, en una llengua estrangera.
 6. f) Desenvolupar les capacitats de cercar, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant fonts diverses, en particular les que requereixen l’ús de noves tecnologies i saber interpretar la informació amb sentit crític.
 7. g) Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les conseqüències dels actes i les decisions personals per a la salut individual i col·lectiva.
 8. h) Desenvolupar un sentiment d’autoestima que permeti participar amb criteri propi i de manera equilibrada en el context social, així com valorar l’esforç i la superació personals per contribuir al benestar individual i col·lectiu.
 9. i) Promoure i afavorir la resolució pacífica dels conflictes.
 10. j) Rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus i els comportaments sexistes.
 11. k) Orientar i motivar les dones en relació amb el conjunt d’accions a realitzar en els seu procés d’aprenentatge per tal d’adquirir competències, millorar la seva empleabilitat i la seva qualitat de vida.

LLENGÜES

Llei 12/2009 de 10 de juliol (article 69)

Resolució 10 de maig de 2013

COMPETÈNCIES BÀSIQUES.

DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Comunicació Oral

1.Mantenir una conversa cara a cara en llenguatge estàndard articulat amb una claredat i fluïdesa raonables, sobre un tema familiar o quotidià, utilitzant estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa.

2.Comprendre l’essencial de missatges orals emesos en qualsevol situació comunicativa quotidiana o pels mitjans de comunicació sobre temes d’interès personal, si l’articulació és relativament lenta i clara.

3.Produir de manera autònoma textos i exposicions orals breus i preparats sobre temes propers, amb la precisió, fluïdesa, coherència, cohesió i correcció lingüística suficient per fer-lo intel·ligible, emprant recursos i estratègies d’acord amb la intenció comunicativa.

Comprensió lectora

4.Llegir amb la fluïdesa suficient per comprendre i obtenir informació i valorar textos escrits, sobre temes habituals o propers.

5.Desenvolupar estratègies de comprensió de textos per obtenir informació i interpretar-los.

Expressió escrita

6.Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i a partir de la generació d’idees i de la seva organització.

7.Escriure textos senzills i ben cohesionats de tipologies diverses i en diferents suports, sobre temes propers o d’interès personal, amb un lèxic i estructura adequats a la situació comunicativa i amb una correcció lingüística suficient per fer-los comprensibles.

8.Utilitzar tècniques i recursos per revisar i millorar el text escrit.

DIMENSIÓ LITERÀRIA

9.Transmetre les percepcions personals que sorgeixen de la lectura de textos literaris, i gaudir-ne.

10.Valorar el text literari com a recurs per transmetre emocions, sentiments, realitats i

ficcions, tot reconeixent el seu valor estètic.

11.Reconèixer algunes obres rellevants de la literatura.

DIMENSIÓ ACTITUDINAL

1.Prendre la iniciativa i adquirir autonomia en la lectura, escolta, interacció i producció oral i escrita de la llengua que s’està aprenent.

2.Manifestar respecte, interès i comprensió envers la llengua que s’aprèn i la diversitat

lingüística i cultural d’arreu.

3.Manifestar una actitud positiva i oberta cap a l’aprenentatge i ús de la llengua.

4.Mostrar una actitud de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i ús de les

llengües i participar activament en el control i l’avaluació del propi aprenentatge.

5.Valorar l’ús de les TIC com a mitjà d’aprenentatge i de comunicació.

6.Mostrar iniciativa per usar estratègies que permetin resoldre de forma autònoma

situacions comunicatives reals de l’entorn proper.

COMPETIC

Decret 89/2009 de 9 de juny

Resolució 19 de juny de 2012 Resolució de 19 de juny de 2012,

Les competències que es treballen als ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults són les que es concreten, en el Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), de la manera següent:

C1: Cultura, participació i civisme digital.

C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts

2.2. Els cursos en que es distribueixen els ensenyaments d’informàtica a l’educació

d’adults són:

Els cursos COMPETIC inicial i COMPETIC 1: suposen un domini elemental de les

tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest nivell correspon a una persona

usuària que té un domini bàsic d’aquestes tecnologies i que se n’inicia en el

coneixement i ús.

El curs COMPETIC 2: suposa un domini efectiu de les tecnologies de la informació i la

comunicació en relació amb els seus àmbits generals d’aplicació. Aquest nivell

correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús

d’aquestes tecnologies.

El curs COMPETIC 3: suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i

la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació. Aquest nivell

correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que

disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les

tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar

suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves

competències.

2.3. Els quatre cursos descrits al punt 2.2 s’estructuren i treballen les diferents

competències TIC d’acord amb la distribució següent:

Curs Competències que es treballen:

COMPETIC Inicial

C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

C4: Tractament de la informació escrita.

COMPETIC 1 C1: Cultura, participació i civisme digital.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en

moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica .

COMPETIC 2

C1: Cultura, participació i civisme digital.

C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.

C3: Navegació i comunicació en el món digital.

C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en

moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts.

COMPETIC 3

Els centres han d’oferir cada curs tres competències d’entre les

següents:

C4: Tractament de la informació escrita.

C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en

moviment.

C6: Tractament de la informació numèrica.

C7: Tractament de les dades.

C8: Presentació de continguts.

7. CONTINGUTS

Els continguts de les diferents etapes i àrees s’adeqüen als marcats pels següents referents normatius:

43010074

 

CFA de Valls  
Etapa Subetapa

 

Normativa
FANR

(formació d’adults no reglada)

INFEI (Informàtica inicial)

 

INFSI

(Informàtica COMPETIC 1/2/3)

Resolució 19 de juny de 2012 Resolució de 19 de juny de 2012,

 

LCAS

(Llengua castellana 1/2/3)

Llei 12/2009 de 10 de juliol (article 69)

 

Resolució 10 de maig de 2013

 

LCAT(Llengua catalana 1/2/3)
LESTSIAN(Llengua anglesa1/2/3)
CFGS Resolució EDU/3983/2010 de 9 de desembre.

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/10333091.pdf

 

 

FPA

(Formació d’adults reglada)

CFI (Cicle de formació instrumental 1/2/3) Decret 213/2002, d’1 d’agost,
GES LOE  

Decret 161/2009 de, 27 d’octubre

Prioritzem especialment aquells continguts que asseguren l’assoliment  de les competències bàsiques.

 1. MATERIALS CURRICULARS I RECURSOS DIDÀCTICS

Els materials utilitzats per al desenvolupament del currículum són diversos: materials d’elaboració pròpia del centre (manuals, dossiers …) ,  diccionaris  i enciclopèdies, vídeos, cassettes, CD, accés a internet,  etc.

El centre disposa també d’un moodle del centre (http://agora.xtec.cat/afa-escola-adults-valls/moodle/ ) on els alumnes tenen materials per poder reforçar, millorar i ampliar la seva formació.

9. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per fixar els criteris d’avaluació del nostre centre prenem com a base la LOE, la Llei d’Adults i els diferents referents normatius que hem exposat anteriorment.

L’avaluació l’hem d’entendre com un conjunt d’actuacions mitjançant les quals és possible ajustar progressivament l’ajut pedagògic a les característiques i les necessitats dels alumnes o determinar si s’han complert i en quina mesura les intencions educatives del nostre projecte curricular de Centre.

Dues són les funcions , doncs, que té l’avaluació. En primer lloc permetre l’adequació pedagògica a les característiques individuals dels alumnes mitjançant intervencions successives. Això implica partir del coneixement de la situació inicial i determinar els progressos i les dificultats del procés d’aprenentatge per establir l’ajut pedagògic que necessita l’alumne/a. En segon lloc determinar fins a quin grau s’ha assolit les intencions educatives. Consisteix a mesurar els resultats d’aquest aprenentatge per comprovar que s’assoleixen els objectius proposats. Cal ressaltar que l’avaluació sumativa no és pas sinònima de qualificació, ja que el que es pretén no és saber el fracàs o l’èxit del procés educatiu, sinó l’evolució de cada alumne.

Tota activitat d’avaluació és un procés en tres etapes:

 • Recollida d’informació, que pot ser o no instrumentada.
 • Anàlisi d’aquesta informació i judici sobre el resultat d’aquesta anàlisi.
 • Presa de decisions d’acord amb el judici emès.

L’avaluació permet assolir tres objectius:

 • Conèixer com es troba el grup-classe.
 • Saber en quin nivell es troba cada alumne.
 • Donar informació al mestre de com va la seva pròpia tasca.

Per aconseguir una bona avaluació al nostre Centre ens organitzem de la següent manera:

Trets generals

 • L’avaluació és coherent amb la línia d’escola i el seu projecte pedagògic.
 • L’avaluació contempla els tres aspectes del currículum: continguts procedimentals, conceptuals i de valors.
 • L’avaluació és contínua i global.
 • La valoració del procés formatiu contempla la diversitat del grup i té en compte l’esforç de cada individu.
 • Apliquem estratègies per atendre els diferents individus del grup segons els resultats obtinguts, per tal de reorientar el seu itinerari formatiu personal.
 • Prioritzem l’actuació a partir dels resultats obtinguts en Llengua i Matemàtiques, ja que són les àrees instrumentals en les quals basar qualsevol nou aprenentatge.
 • Avaluem segons les possibilitats de cada alumne.
 • Cada mestre duu un seguiment sistemàtic on té les anotacions necessàries de cada alumne per la seva valoració.
 • En els treballs, exercicis , proves etc. que retornem als nostres alumnes fem valoracions mitjançant anotacions i comentaris i no solament  posant notes numèriques o literals , per tal d’afavorir la motivació dels alumnes.

     Organització

L’avaluació inicial.

 • L’avaluació inicial té com a objectiu determinar la situació de cada alumne/a abans d’iniciar un determinat procés d’ensenyament-aprenentatge per poder dissenyar el seu itinerari formatiu personalitzat adaptat a les seves necessitats, comença amb una entrevista en el moment de la matrícula.
 • La informació que recollim ens ha de permetre conèixer de cada alumne:
 1. Els models de raonament que utilitza.
 2. Les estratègies espontànies d’actuació
 3. Les actituds i hàbits adquirits en relació amb l’aprenentatge.
 4. El grau d’adquisició dels pre-requisits d’aprenentatge.
 • Aquesta avaluació inicial implica l’observació de l’alumne/a durant un període d’un mes.
 • Els resultats d’aquesta primera avaluació serveixen per reorientar el procés i per determinar l’ajut pedagògic i els materials que necessita el grup classe, tenint en compte la diversitat dels alumnes.
 • Els possibles casos d’EE són estudiats per tal de fer les derivacions, si és el cas,  a les ofertes de l’entorn que siguin més adequades a les seves necessitats.

L’avaluació formativa.

 • L’avaluació formativa es refereix als procediments utilitzats pels mestres amb la finalitat d’adaptar el seu procés didàctic als progressos i necessitats d’aprenentatge observats en els seus alumnes.
 • L’avaluació formativa és una regulació constant del procés d’ensenyament-aprenentatge. Pretén detectar quins són els punts dèbils de l’aprenentatge més que no pas detectar quins són els resultats obtinguts amb l’aprenentatge.
 • Els errors que fan els alumnes ens revelen els tipus de representacions i estratègies que fan servir. A partir d’aquí, podem “diagnosticar” quin tipus d’obstacles o dificultats tenen per fer les tasques que se li proposen, i d’aquesta manera poder aplicar els mecanismes necessaris per ajudar-lo. Tot això implica una flexibilitat de la programació per tal d’apropar-la a la diversitat del grup-classe.
 • L’ avaluació formativa no és exclusivament una prova escrita, sinó que comporta un registre sistemàtic que contempla l’avenç de cada alumne en tots els seus aspectes.

Resumint, l’avaluació formativa té tres objectius:

 1. La regulació pedagògica.
 2. La gestió dels errors.
 3. La consolidació dels èxits.

Avaluació sumativa.

 • L’avaluació sumativa té l’objectiu de valorar els resultats obtinguts al final d’un procés d’ensenyament-aprenetatge, tenint en compte els objectius inicials.
 • L’avaluació sumativa té present el punt on es trobava l’alumne/a, el procés seguit i els resultats obtinguts.
 • En aquesta avaluació participen tots els mestres implicats en l’educació dels alumnes.

En conclusió l’avaluació està relacionada amb el programa que l’alumne segueix i amb la filosofia que tot allò que s’ensenya-aprèn cal avaluar-lo. Aquesta avaluació ens permet poder ajudar l’alumne en aquells aspectes no assolits i poder-li proporcionar aquells recursos que li permetin avançar.

Característiques de l’avaluació:

 • Contínua
 • Formativa
 • Orientadora i reorientadora
 • Valoració del que és positiu i del que és negatiu
 • És un dispositiu de seguiment creatiu
 • Qualitativa (no quantitativa) i personalitzada
 • Col·lectiva basant-se en l’avaluació individual.
 • Generalitzada (aplicada a totes les parts implicades en el procés):
 • alumne
 • professor
 • sistema educatiu – metodologia
 • centre (incidència social)
 • Criteris d’avaluació discutits i acceptats pels alumnes.
 • Criteris i instruments adequats als alumnes.

Avaluació de l’alumne:

 1. Punt de partida: edat, coneixements previs, situació social, …
 2. Coneixements específics: Adquisició dels continguts tant conceptuals, com de procediments, actituds i valors.
 3. Tècniques de treball: ordre en els apunts, capacitat de prendre apunts, capacitat de resumir, ordenació espacial, consulta bibliogràfica, expressió oral i escrita.
 4. Capacitat d’aprenentatge: ritme, memòria, edat, agilitat mental, estat emocional, raonament lògic.
 5. Actitud: assistència, dedicació, interès.
 6. Integració: en el grup-classe, participació en el centre, repercussió en la pròpia vida.

Autoavaluació 

La considerem important dins del procés d’aprenentatge, però no la situem com a punt final del procés avaluador, sinó com un punt més entre d’altres elements.

Moments del procés avaluador

 1. Avaluació individual: – del professor

– de l’alumne (autoavaluació)

 1. Avaluació conjunta del professorat
 2. Avaluació col·lectiva del grup classe (professors i alumnes)

S’han establert uns criteris que determinen els aspectes a tractar en aquestes sessions:

 1. Aspectes generals:
 • assistència
 • puntualitat
 • interrupcions
 • responsabilitat
 • anul·lacions/pèrdua de classes
 • seguiment del curs
 1. Respecte el grup:
 • cohesió, col·laboració.
 • distribució espacial a l’aula
 • respecte i tolerància
 • autonomia grupal
 • dinàmica de grup
 • ritme de treball general
 • metodologia de treball, treball en grup.
 • Actitud del grup
 1. Respecte a la persona:
 • potenciar l’autoestima
 • anàlisi del grau d’assoliment d’expectatives
 • creació de perspectives
 • anàlisi dels canvis produïts en les actituds
 • proposta de rectificació d’actituds
 • causes d’abandonament
 • propostes de millora
 1. Respecte al programa:
 • Grau de desenvolupament
 • Velocitat
 • Propostes de treball
 • Aplicació/utilitat
 1. Respecte al professorat:
 • ritme
 • metodologia
 • compromís
 • presentació de materials
 1. Respecte al centre:
 • activitats generals
 • participació

Instruments d’avaluació

 • Instruments basats en l’observació
 • Proves orals i escrites
 • Treballs
 • Apunts de classe
 • Qüestionaris

Els resultats de l’avaluació queden registrats en l’expedient acadèmic de l’alumne.

A les Normes de Funcionament i organització del Centre es concreten algunes de les mesures que es tindran en compte per tal d’avaluar un alumne.

Avaluació del professor

 • Per part de l’alumne
 • Autoavaluació del professor
 • Per part del claustre (participació en el centre)

Elements a valorar:

 1. Coneixements: domini del temari, preparació de la classe, coneixement i utilització dels
 1. Metodologia: activa, exposició adequada, creativitat, flexibilitat, recapituladora, participativa.
 1. Relació: connexió amb el grup-classe, motivació, animació, domini de la situació, potenciació de l’autonomia, maduresa, solidaritat, esperit crític, accessibilitat (grau de confiança), actitud democràtica respecte a l’individu i al grup.
 1. Relació amb el centre
 1. Actitud integradora en el medi social.

Avaluació del programa

 • Interès
 • Factibilitat
 • Capacitat transformadora
 • Relació amb l’experiència de l’alumne
 • Visió global
 • Lineal
 • Mètode actiu i cooperador.

Avaluació del centre

 • Des del claustre (col.lectiva) i des del Consell Escolar.
 • Des de fora del centre (proves d’accés a cicle formatiu de grau superior)
 1. Organització: programes, nivells, horaris, grups (adequació a les necessitats de    l’entorn). Estructura, representació, participació, gestió (delegats, comissions, consell, claustre).
 2. Recursos: humans, materials.
 3. Projecció exterior: directa (accions), indirecta (alumnes).