A cicles formatius de grau superior

La prova d’accés a grau superior té com a finalitat facilitar l’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

Consta de dues parts: una comuna, igual per a tots els cicles, i una altra d’específica, segons el cicle que es vol estudiar.

 

Matèries de la part comuna

Llengua catalana i castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de l’opció triada.

Opcions de matèries de la part específica

Opció A

Matèries

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial

 

Famílies professionals:

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimo-pesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció B

Matèries

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

 

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció C

Matèries

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

 

Famílies professionals:

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

 

Opció D

Matèries

 • Educació física i una de les matèries següents:
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

 

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d’ensenyaments esportius (*)

 

Arts plàstiques i disseny.

La prova s’estructura en dues parts:

La part comuna comprèn les matèries de:

llengua catalana,

llengua castellana,

llengua estrangera (anglès, francès o alemany)

i una quarta a escollir entre història i matemàtiques.

 

En el cas d’haver-se examinat de matemàtiques, la superació d’aquesta part de la prova també dóna accés a cicles de formació professional.

 

La part específica consta d’un exercici de cadascuna de les dues matèries de la modalitat d’arts del batxillerat que l’aspirant pot triar entre dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum