Llengua catalana

Descripció

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un nivell bàsic en llengua catalana i s’imparteixen en dos nivells: llengua catalana nivell  2 i 3, que corresponen als nivells A1 i A2  del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).