Normes i funcionament del centre

·       Aprovat pel Claustre de Professors el febrer de 2008
·       Aprovat en Consell escolar de data 11 de febrer de 2011 (sessió n. 2)
·       Modificat en data 28 de juny de 2012 (sessió n. 8)
1 Introducció

Tota comunitat humana necessita una sèrie de normes que regulin el seu funcionament. L’acceptació per part de tots els components d’aquestes normes fa que la convivència sigui més fluida i que es puguin dur a terme els objectius que persegueix l’organització.

En una Aula de Formació d’Adults les persones que formen aquesta comunitat són, en primer lloc, els estudiants que hi acudeixen per formar-se. El professorat és l’encarregat de programar, dur a terme i avaluar aquesta formació en els millors termes possibles per als estudiants.  I, finalment, el personal d’administració i serveis fa que la gestió de l’Aula sigui ordenada i àgil.  Aquest Reglament de Règim Interior no és altra cosa que la posada per escrit d’aquestes normes de convivència que afecten els tres estaments. Això permet que les coneguin totes aquelles persones nouvingudes i fa reflexionar sobre el funcionament de l’Aula a aquelles que ja les coneixen. Tothom ha de comportar-se i actuar d’acord amb aquestes normes. Les discrepàncies i els conflictes seran resolts d’acord amb els procediments previstos en aquest Reglament. Les directrius que marquem es fonamenten en el marc legal vigent i, conjuntament amb el Projecte de Centre i el Pla Anual, determinen el funcionament de l’Aula.

L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament no es limita a l’espai físic de l’Aula, sinó que s’estén també als espais virtuals d’ensenyament i aprenentatge on té lloc la formació a distància.

També fa relació a la regulació del dret a l’educació en allò que respecta als drets i deures de l’alumnat, així com a les decisions col·lectives que adopti l’alumnat sobre l’assistència a classe.

2 Organització de l’Aula

2.1 Òrgans de govern

L’òrgan de govern de l’Aula és el coordinador d’aula.

EL COORDINADOR D’AULA

Té la categoria de cap d’estudis i secretari. Serà nomenat pel director/a dels serveis territorials, a proposta de la Inspecció i escoltant el claustre. Les funcions del coordinador/a d’aula són principalment:

Representar oficialment l’Aula i representar l’Administració educativa a l’Aula, sens perjudici de les competències de la resta d’autoritats educatives de l’Administració educativa.

Complir i fer complir la normativa.

Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre.

Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats.

Coordinar totes les activitats formatives de l’aula.

Portar la gestió administrativa i econòmica d’aula.

Proposar, si cal, els òrgans de coordinació.

Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.

Elaborar, juntament amb tot el personal docent, la programació general de l’aula, el projecte curricular, vetllar pel compliment del reglament de règim intern i elaborar la memòria anual d’activitats del centre i trametre-la als serveis territorials del Departament d’Educació, un cop el claustre n’hagi emès l’informe corresponent.

Aquelles altres que li siguin encomanades per disposicions del Departament d’Educació.

2.2 Òrgans de participació en el control i la gestió

Els òrgans de participació en el control i la gestió de l’Aula són el coordinador/a de l’Aula i el Claustre de Professors.

EL CLAUSTRE

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives de l’Aula. Està integrat pel professorat que hi presta serveis i el presideix el coordinador/a d’Aula. Les seves funcions són les que determina la normativa vigent.

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el coordinador/a o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres.

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els membres. Les inassistències o els retards seran consignats a l’acta del Claustre i al Llibre d’absències de l’Aula.

 • Òrgans de coordinació
  • Òrgans col·legiats de coordinació

ELS CICLES I ENSENYAMENTS

Atesa la diversitat de cicles i ensenyaments que ofereix l’Aula és convenient que el professorat dels diferents ensenyaments que s’ofereixen es coordini segons els següents blocs:

 • Cicle d’Ensenyaments inicials i bàsics: agrupa el professorat de primària i secundària que imparteix aquests ensenyaments
 • Cicle de Formació bàsica: graduat en educació secundària: agrupa el professorat de secundària i primària que imparteix el graduat en educació secundària.
 • Cicle de Preparació per a proves d’accés: agrupa al professorat de primària i secundària que imparteix el curs de preparació de proves d’accés a cicles formatius.
 • Cicle de Competències per a la societat de la Informació: agrupa el professorat de primària i secundària que imparteix aquests ensenyaments.

Els cicles i ensenyaments es reuneixen preceptivament una vegada al trimestre amb caràcter ordinari i sempre que els convoqui la coordinació. L’assistència a aquestes reunions és obligatòria per a tots els membres.

2.4 La tutoria

D’acord amb el Projecte formatiu del Centre, la tasca tutorial és un dels factors en què es basa el reeiximent de l’estudiant. Per això és tan important per l’Aula buscar l’organització i el funcionament intern més adient per proporcionar una bona tutorització als seus estudiants. I com a primera mesura s’estableix que els alumnes de cada nivell de l’Aula tinguin assignada una persona tutora que els acompanyarà al llarg de tot el seu procés formatiu.

El tutor o tutora ha de conèixer les necessitats i objectius formatius de l’estudiant per tal d’aconsellar-li la millor manera de treballar per assolir-los. També, si escau, ha de coordinar-se amb els altres professors de l’estudiant per recollir informació i poder transmetre-la-hi de forma entenedora i útil. Aquest equip docent es constitueix, quan convingui, en Junta d’Avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions que en resultin.  Tot el professorat de l’Aula pot exercir les funcions pròpies de la tutoria.

Si l’estudiant segueix alguna activitat formativa per la modalitat d’ensenyament a distància el seu tutor o tutora és l’assignat d’acord amb cada assignatura.

2.5 L’autoformació

L’altra idea que anima l’Aula és la de fomentar l’autonomia en l’aprenentatge de l’estudiant tot oferint-li espais, materials, recursos i tutorització per tal que pugui autoformar-se.

La tutorització d’aquest procés d’autoformació permetrà que cada estudiant trobi el millor camí, el seu itinerari formatiu, cap a la consecució dels objectius d’aprenentatge tot acomodant-se al seu propi ritme de treball.

3     La comunitat educativa

3.1 Els estudiants

3.1.1 drets

Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les etapes o els nivells dels ensenyaments que cursin.

L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat escolar.

En el context d’aquest reglament, qualsevol referència feta genèricament als pares de l’alumnat comprèn el pare, la mare o persona que exerceix la tutela de l’alumne o alumna.

Ser respectat en la seva dignitat com a persona i en les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, en la llibertat de consciència i en la seva intimitat en relació amb les seves creences i conviccions, d’acord amb el que estableix la Constitució.

Ser respectat i protegit en la seva integritat personal sense ser mai objecte de tractes vexatoris o degradants, o que suposin menyspreu de la seva integritat física o moral i de la seva dignitat.

A rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones, sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

L’alumne i els seus pares, si l’alumne és menor d’edat, té dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu.

Desenvolupar la seva activitat acadèmica amb condicions de seguretat i higiene adequades dintre d’un ambient de convivència que fomenti el respecte entre tots els membres de la comunitat educativa.

Rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre: la formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. L’alumne té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de les relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres.

Ser valorat el seu rendiment d’acord amb criteris de plena objectivitat. L’aplicació del procés d’avaluació contínua de l’alumne/a requereix l’assistència regular a les classes i activitats programades per a les diferents matèries que constitueixen el pla d’estudis. L’alumne/a té dret a ser informat dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.

Obtenir orientació acadèmica i professional d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.

L’alumnat o els seus pares tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus aprenentatges, i poden reclamar contra les decisions i qualificacions. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna causa: inadequació del procés d’avaluació o incoherència en l’aplicació dels criteris d’avaluació.

Que es tingui reserva sobre tota aquella informació que el centre disposa sobre les seves circumstàncies personals i familiars.

Consultar el material del centre necessari per a l’exercici de les activitats docents, a criteri del personal docent.

A reunir-se en el centre. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents.

L’alumne té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies.

A manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunicat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. El centre ha de garantir el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès.

A rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances. En casos de malaltia o accident, l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.

Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen en aquest decret, poden ser objecte de queixa  o de denúncia davant del coordinador de l’Aula, que haurà d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent. Les denúncies també poden ser presentades davant del Departament d’Educació.

3.1.2 Deures

L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes. El deure bàsic de l’estudi s’estén a les obligacions següents:

Assistir a classe i participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre.

Respectar els horaris aprovats.

Seguir les orientacions del professorat respecte a l’aprenentatge.

Respectar l’exercici del dret a l’estudi i a la participació dels companys/es en les activitats formatives.

Respectar les normes de convivència del centre docent es concreta en les obligacions següents:

Respectar els drets, les llibertats i les conviccions de les altres persones del centre així com la seva dignitat, integritat i intimitat. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

Respectar la dignitat personal i professional del personal docent i no docent.

Mantenir un estret contacte amb el seu tutor o tutora sobre tots aquells aspectes que fan referència a l’itinerari formatiu.

Seguir les indicacions dels tutors quant a possibilitats formatives per aprofitar al màxim les aptituds personals i aprofundir en els coneixements per tal d’assolir una bona preparació.

Seguir els itineraris formatius i els plans de treball acordats conjuntament amb els tutors.

Els estudiants que pateixin algun tipus de malaltia que pugui alterar el seu rendiment o capteniment normal hauran de comunicar-ho en el moment de la seva inscripció, així com les indicacions mèdiques que calgui prendre en cas d’indisposició.

Participar activament en les activitats del centre.

Realitzar a temps les activitats formatives encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

Comunicar al professorat amb suficient antelació les decisions relatives a baixes o canvis de centre.

Respectar i acceptar les decisions dels tutors i dels òrgans unipersonals i col·legiats de l’Aula que afectin les propostes formatives, sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets d’acord amb el procediment que estableixi el Reglament de Règim Interior i la legislació vigent.

Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys i companyes tot mostrant un comportament apropiat a l’Aula i propiciant un ambient convivencial positiu per tal que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules. Cal fer un ús apropiat d’aparells tals com telèfons mòbils, MP3 etc.

Respectar i fer bon ús de l’edifici i del material del centre i dels llocs on es dugui a terme la formació.

Respectar les normes d’higiene i salut del centre.

Complir aquest Reglament de Règim Intern.

3.2 El professorat

3.2.1 Drets

Rebre el respecte que correspon a la dignitat personal i professional.

 • Utilitzar en les classes els mètodes que considera més adients tot ajustant-se a allò que especifica el Projecte de Centre.
 • Ser informat de la gestió del centre.
 • Reunir-se lliurement al centre per tractar assumptes laborals i pedagògics, prèvia comunicació a l’equip directiu i fora de l’horari laboral.
 • Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i de participació i gestió del centre, en el marc de les previsions normatives.
 • Convocar els alumnes que tingui assignats per tractar temes relacionats amb la seva formació.
 • Proposar i programar iniciatives o activitats complementàries. Aquestes hauran de ser comunicades i aprovades per la coordinació i el Claustre de professors.
 • Assistir a les activitats de formació del professorat del Departament d’Educació en els casos previstos pels Serveis Territorials.
 • Ser informat de tots els aspectes pedagògics i de funcionament que l’ajudin a integrar-se al lloc de treball i a facilitar-li la feina.
 • Exercir els drets reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i el personal laboral docent en funció de la situació contractual de cadascú.

3.2.2 Deures

 • Atendre l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat.
 • Responsabilitzar-se de la formació integral de l’alumnat.
 • Realitzar la tasca docent basada en el treball coordinat a nivell general, al cicle o ensenyament tot seguint la metodologia reflectida al Projecte de Centre.
 • Informar l’alumnat dels programes formatius, els continguts i els criteris d’avaluació.
 • Dur a terme l’avaluació contínua de l’alumnat i informar-lo de les qualificacions obtingudes.
 • Revisar periòdicament la tasca educativa i fer les modificacions que puguin millorar-ne l’eficàcia.
 • Realitzar les funcions que li pertoquin segons el càrrec que tingui assignat.
 • Participar en les activitats complementàries programades per l’ àmbit o pels òrgans de gestió i coordinació i que figuren en la programació anual del centre.
 • Complir el que estableix el Projecte del Centre pel que fa a la llengua d’ús en les tasques formatives.
 • Assistir a les reunions que hagin estat convocades per la coordinació del centre.
 • Responsabilitzar-se de l’espai i el material que tingui assignat per a la seva tasca docent.
 • Complir puntualment l’horari d’activitat formativa i les altres activitats d’horari fix.
 • Avisar la coordinació si pot preveure una absència puntual i facilitar-li el treball a realitzar per l’alumnat.
 • Justificar totes les faltes d’assistència per escrit al coordinador/a del centre.
 • Complir les tasques acordades durant les hores d’horari fix al centre.
 • Com a funcionaris, complir els deures establerts en la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Llei 17/85 de 23 de juliol; modificada por la Llei 9/94 de 29 de juny; DOGC 15.7.94)
 • Complir aquest Reglament de Règim Intern.
3.3 El personal d’administració i serveis

3.3.1 Drets

 • Rebre el respecte que correspon a la dignitat personal i professional.
 • Intervenir en tot allò que afecti la vida, la gestió, l’activitat i la convivència de l’Aula.
 • Ser informat de la gestió de l’Aula per la coordinació.
 • Reunir-se per tractar assumptes laborals. En cas que s’alteri el funcionament normal de l’Aula cal acordar-ho prèviament amb la coordinació.
 • Exercir els drets reconeguts per la Llei de Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

3.3.2 Deures

GENERALS

 • Complir totes les tasques derivades de la seva condició.
 • Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades per la coordinació.
 • Assistir a les reunions degudament convocades per la coordinació.
 • Complir l’horari acordat amb la coordinació segons el nombre d’hores establertes pel Departament d’Educació.
 • Justificar les faltes d’assistència per escrit.
 • Complir aquest Reglament de Règim Intern.
 • Complir els deures assenyalats a Llei de Funció Pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ
 • Fer les tasques de gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.
 • Fer les tasques de gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències…
 • Fer les tasques de gestió administrativa i de tramitació dels assumptes propis del centre.

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:

 • arxiu i classificació de la documentació del centre,
 • despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…),
 • transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions,
 • gestió informàtica de les dades,
 • atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre,
 • recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos…),
 • realització de comandes de material, comprovació d’albarans…, d’acord amb l’encàrrec rebut per la coordinació del centre,
 • manteniment de l’inventari,
 • control de documents comptables simples,
 • exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, comunicats…)

La coordinació del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques, la realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors.

4 Funcionament de l’Aula

 • Organització de les activitats formatives

4.1.1 El marc temporal

Ateses les especials característiques del centre l’horari d’atenció al públic, tant de forma personalitzada com per via telefònica es troba dins l’horari de Secretaria que es farà públic anualment. El calendari dels dies d’obertura es basarà en el calendari del curs i les instruccions específiques lliurades pel Departament d’Educació.

Sobre aquestes bases, i a causa de les tasques específiques de cada moment de l’any, s’elaborarà un programa anual d’actuacions que permeti el desenvolupament de les diferents activitats formatives.

Els dies de lliure disposició del centre es triaran i es donaran a conèixer amb antelació a l’inici del curs.

4.1.2 Assistència i seguiment

El centre ha de facilitar els recursos perquè els aprenentatges que s’hi fan tinguin lloc en un bon ambient de treball. Els participants, però, també hi han de contribuir amb de la seva actitud positiva i de màxima col·laboració.

Les absències previstes del professorat a les activitats formatives presencials seran substituïdes sempre que la disponibilitat del professorat així ho permeti. Les faltes o retards no justificats s’han de comunicar a la direcció dels Serveis Territorials i és el sistema de control actualitzat el que s’ha de tenir a disposició de la Inspecció.

ELS ESTUDIANTS

Baixa de matrícula:

 La no-assistència regular durant tres setmanes sense justificació comportarà la baixa automàtica de l’alumnat i la seva vacant podrà ser ocupada per una persona en llista d’espera. Els estudiants que prevegin la seva baixa de les activitats formatives del centre l’hauran de comunicar al més aviat possible.

L’alumne/a o el seu pare, mare o tutor legal, si és menor d’edat, podrà sol·licitar al Director del centre la suspensió de la matrícula.

L’assistència a classe és obligatòria. Si per qualsevol motiu es falta a una hora de classe, cal lliurar un justificant de faltes d’assistència al tutor corresponent. En cas que l’alumne/a menor necessités sortir durant l’horari escolar, li caldria que la família hagi prèviament justificat la sortida de l’alumne/a.

L’alumne ha d’assistir segons el nivell:

Nivell Hores al mes Mínim d’hores que ha d’assistir l’alumne al mes

80%

Nº màxim d’hores justificables al mes

20%

GES1 56 45 (si és a la totalitat) 11 (si és a la totalitat)
GES2 48 38 (si és a la totalitat) 10 (si és a la totalitat)
Català 2 i 3 13 10 3
Anglès 1,2 i 3 12 9 3
Competic 12 9 3
Instrumental 40 32 8
Accés a CFGS 40 32 8

 

Els alumnes que causin baixa en un nivell per la no-assistència continuada sense justificació, perdran el dret de reserva de plaça com a alumnes repetidors.

Seguiment de l’assistència de l’alumnat :

 

Forma de seguiment Responsable del seguiment Informació/valoració
Full d’assistència setmanal Tutor o professor del grup Setmanalment en la reunió de professors (divendres)

 

 

Mesures a prendre per prevenir l’abandonament:

El centre intentarà dintre del possible que l’alumne no abandoni els seus estudis, per tal d’aconseguir-lo, es posaren en pràctica les següents mesures:

Causes Procediment Actuacions per evitar l’abandonament Responsable
Proposta d’abandonament voluntari notificat El tutor recull la petició, parla amb l’alumne i mostra les millors opcions segons es tracti , depenent del motiu de l’abandonament (procediments indicats a continuació).  Com a tots els casos, cas de no poder evitar la baixa procedirà a notificar-la en el SAGA Depenent del motiu de la baixa , veure les actuacions que s’indiquen . Tutor. Cap d’estudis. Secretari.
Manca d’assistència reiterada ( tres setmanes) sense justificació. El tutor o el professor afectat informa al tutor i a la resta de professors que té l’alumne, després de comprovar la manca d’assistència reiterada i no justificada.

El tutor es posarà en contacte amb l’alumne (o els seus pares o tutors cas de ser menor)  bé  directament o bé via telefònica , i s’informarà de la situació. En el cas de no poder justificar les faltes d’assistència se l’aconsellarà i es procedirà a la baixa . En el cas de no poder contactar a través dels telèfons que l’alumne ha posat a la seva fitxa es procedirà a la baixa  .

En el cas que l’alumne vulgui continuar se li oferiran altres opcions com l’ensenyament no presencial. Tutor, professors . Cap d’Estudis. Secretari. Professors responsables de l’IOC si s’escau.
Canvi de localitat/domicili Un cop detectada l’absència reiterada sense avís o justificació el tutor contactarà amb l’alumne o si és menor amb el seu tutor i convocarà una entrevista per tractar el tema , si no és possible, donarà  la informació telefònicament. Trasllat d’expedients i contacte amb el nou centre de destinació. Orientació Tutor. Cap d’estudis. Secretari.
Feina (trobar feina, canvi d’horaris…) Canvi de torn al centre. En el cas d’incompatibilitat amb el treball se li donarà l’opció de seguir el curs a través del moodle de centre o orientar a la continuïtat per l’IOC Tutor. Cap d’estudis. Professor de les matèries. Professors responsables de l’IOC
Manca de nivell Cursar un nivell inferior més adaptat. Reduir el nombre de matèries a cursar. Cursar mòduls de reforç. Tutor i cap d’estudis.
Problemes familiars Canvi de torn al centre.  En el cas d’incompatibilitat fer seguiment a través del moodle de centre o orientar a la continuïtat per l’IOC Tutor. Cap d’estudis. Professors responsables de l’IOC
Problemes de salut Adequar la feina al temps i situació de l’alumne per tal d’aconseguir si es pot la seva continuïtat. Orientar a una feina coordinada entre el tutor del centre i el seu tutor dintre del centre de salut i treballar amb el moodle del centre Tutor. Cap d’estudis. Professors responsables.
Altres A determinar  Professors que  té l’alumne, Cap d’estudis, Director

Baixa de matrícula:

Es produirà la baixa de matricula quan l’alumne (o els seus pares o tutors cas de ser menor d’edat), després d’haver-li mostrat les opcions que té a l’abast per poder continuar el curs opti per donar-se de baixa.

També s’entendrà que és baixa quan l’assistència de l’alumne estigui per sota de la mínima establerta en el seu nivell .

EL PROFESSORAT

Les absències del professorat les registra cada professor al Llibre d’absències quan es reincorpora, i les controla i autoritza la coordinació. Totes les faltes o retards a les hores de permanència al centre, així com a qualsevol reunió degudament convocada per l’equip directiu, han de ser justificades per escrit tot explicant-ne el motiu. L’acumulació de faltes o retards no justificats serà comunicada a la Inspecció educativa.  Convé avisar amb antelació de les faltes previsibles i de les sol·licituds de permisos. També de les baixes comunicades a la Coordinació territorial així com de les dates de reincorporació previstes. L’acceptació o no de la justificació de les faltes d’assistència és responsabilitat de la coordinació.

S’exigeix la màxima puntualitat a totes les activitats del centre.

 EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ

Les faltes d’assistència del personal d’administració seran anotades i controlades per la coordinació al Llibre d’absències. L’acumulació de faltes o retards no justificats serà comunicada a la Inspecció educativa.  Convé avisar amb antelació de les faltes previsibles i de les sol·licituds de permisos. També de les baixes comunicades a la Coordinació territorial així com de les dates de reincorporació previstes.

4.1.3 Activitats formatives

PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ

Els estudiants, quan comencen una activitat formativa, han de conèixer la programació prevista: quins objectius hauran d’assolir en acabar, quines activitats i metodologies els ajudaran a aconseguir-ho i quines activitats d’avaluació es realitzaran per comprovar-ho.

Els diferents àmbits tenen la responsabilitat de concretar el currículum de les matèries corresponents i la seva didàctica i metodologia, tot adequant-se al Projecte Formatiu de Centre i al Projecte Lingüístic de Centre, així com fer-ne el seguiment.

Al llarg del curs, i en cada trimestre, cada àmbit vetllarà per la correcta execució de la programació.

AVALUACIÓ

L’avaluació de la formació serà contínua per tal de valorar el progrés i l’assoliment dels objectius establerts en cada programa.

La qualificació final atorgada a cada alumne és el resultat d’un seguit d’observacions fetes al llarg del trimestre, entre les quals cal destacar la prova final, si escau. Cada activitat educativa conservarà aquestes proves en suport paper un període no inferior a un curs escolar, passat el qual es destruiran.

Avaluació de procés

Cada professor establirà, d’acord amb les directrius del seu àmbit, les activitats de formació contínua que cada estudiant ha de realitzar. Aquestes activitats seran valorades pel professor i retornades i comentades amb l’estudiant. Les activitats en suport paper no recollides seran destruïdes durant el trimestre següent.

Avaluació final

El resultat de l’avaluació dels estudiants de l’Aula és comunicat a cada estudiant per la seva persona tutora, la qual li comentarà els aspectes més destacables i aquells en què ha de seguir aprofundint, així com el següent pla de treball.

Amb els alumnes de GES, un cop l’estudiant hi estigui d’acord, es procedirà a fer la matrícula dels mòduls a cursar el següent trimestre. Fins que no s’hagi fet aquesta comunicació no es donarà per confirmada la matrícula.

 • Reclamacions

Els estudiants o els seus pares, en el cas dels alumnes menors d’edat, tenen dret a demanar aclariments respecte a les qualificacions obtingudes durant la comunicació tutorial dels resultats. Si no arribessin a un acord poden sol·licitar en un escrit raonat a la coordinació de l’Aula una revisió de les seves proves. El resultat d’aquesta revisió se’ls comunicarà en un termini màxim de cinc dies laborables.

 • Actes d’avaluació definitives

El professorat de cada activitat educativa es reunirà en Junta per tal de fer l’avaluació.  Cada professor/a tindrà preparades les seves notes i observacions amb la suficient antelació.

La Junta d’avaluació serà presidida pel coordinador de l’Aula i hi assistirà tot el professorat implicat.  Les decisions les adoptarà per consens o, en cas de discrepàncies, per una majoria de dos terços dels seus components. Un cop acabada es publicarà l’acta provisional amb els resultats de les avaluacions.

L’acta d’avaluació definitiva conté els canvis que puguin resultar de les revisions dels resultats amb el tutor/a. Les actes definitives restaran arxivades a la Secretaria de l’Aula.

El professorat corrector signarà les actes definitives dels estudiants de l’Aula.

 

4.1.4  Repeticions i temps de permanència

En les activitats formatives que impliquin una assistència a grups tutorials presencials al llarg de tot un curs acadèmic, equivalent a tres trimestres, els estudiants han de demostrar el seu aprofitament. I la forma de fer-ho és a través de l’avaluació del seu aprenentatge i la superació dels cursos.

Un estudiant només podrà romandre al mateix nivell, sense promocionar, dos cursos acadèmics en el cas que faltin places per atendre nou alumnat. Passat aquest temps el seu tutor o tutora li proposarà activitats formatives alternatives.

En les activitats formatives a distància també cal demostrar l’aprofitament. Per això un estudiant podrà repetir un mòdul que hagi suspès. Si, tot i haver-lo repetit, es veiés que el rendiment encara és insuficient aleshores el seu tutor o tutora li proposarà un canvi en el seu itinerari i activitats formatives complementàries que li proporcionin una base de coneixements sòlida. Quan, a criteri del seu tutor o tutora, l’hagi assolit podrà, de nou, tornar a cursar aquell mòdul.

4.1.5 Conflictes

La comissió de convivència: estarà integrada pel Coordinador/a del centre i per un professor/a que a començament de curs designarà el claustre. En cas de que el professor/a sigui part implicada en el fet objecte de mediació, serà substituït per un altre professor/a nomenat pel claustre .

L’objectiu d’aquesta comissió serà:

L’ús del procediment de mediació és opcional per part dels alumnes.

Si un professor o professora té queixes raonables relatives a un estudiant o grup d’estudiants intentarà solucionar-les parlant primer amb ells. Si no se solucionen, les comentarà a la coordinació del seu bloc d’ensenyament i, si convé, s’adreçarà a la comissió de convivència,  que estudiarà el cas i resoldrà en conseqüència.

Si un estudiant té queixes raonables relatives a un professor / professora  o alumne les hi ha d’expressar amb la màxima correcció. En el cas que no se solucionés el problema s’adreçarà al seu tutor o tutora i, en última instància, si el creu necessari, a la comissió de convivència  . (Annex 2. Documentació)

4.1.6 Activitats culturals

L’Aula pot organitzar dins i fora del seu espai i del seu horari diverses activitats de tipus cultural. Els ensenyaments programaran anualment aquest tipus d’activitats i, un cop aprovades per la coordinació i el claustre de professors, s’afegiran al Programa anual d’actuacions del Centre per tal de vetllar per la coherència i l’equilibri entre les diferents activitats.

4.1.7 Serveis de l’Aula

L’Aula ofereix als estudiants un espais i materials que, atès que són d’ús comú, han de ser respectats i utilitzats de la forma més correcta possible. Les persones que intencionadament causin desperfectes a les instal·lacions i/o materials es faran càrrec dels costos de les reparacions o substitucions independentment de les mesures que es puguin prendre. Si s’ignora la identitat dels causants dels desperfectes, però són clarament atribuïts a un grup, el cost serà abonat pels integrants del grup. Es poden utilitzar els ordinadors per a realitzar activitats formatives.  Queda expressament prohibit l’ús particular del material informàtic (lectura del correu electrònic personal, visita a webs comercials o de contingut no educatiu, impressió de documentació, etc.). El professor/a és la persona responsable de l’espai i a la que cal acudir per a qualsevol dubte o petició.

L’ús de la fotocopiadora resta reservat per a la reproducció de material formatiu o administratiu. No es podran fer fotocòpies per a ús particular.

El material i les dependències del centre seran utilitzats per a les activitats formatives previstes en el pla anual. Altres activitats educatives no previstes en aquest pla, hauran de ser aprovades pel Claustre i la coordinació, prèvia comunicació escrita mitjançant el formulari establert.

 

4.2    Organització econòmica i administrativa

4.2.1 Règim administratiu

Al Centre hi ha els següents Llibres de registre:

 • d’actes de claustres,
 • d’absències del professorat i personal administratiu,
 • de títols de Certificat de Formació Instrumental,
 • de títols de Graduat en Educació Secundària,
 • d’inventari,
 • de comptabilitat,
 • d’assistència diària dels estudiants a l’Aula.

S’arxiven:

 • els expedients dels estudiants, amb la fitxa d’inscripció, la Prova d’avaluació inicial i les fotocòpies compulsades de l’expedient acadèmic si s’escau,
 • els documents d’entrades i sortides de correspondència oficial,
 • les actes dels Claustres i de les Juntes d’avaluació.

 

4.2.2 Règim econòmic

Els ingressos provenen de l’assignació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Tot i això el Centre podrà acceptar les aportacions voluntàries que se li puguin fer.

El pressupost anual del Centre és elaborat per la secretaria, és aprovat pel Claustre de professors.

La comptabilitat està a càrrec de la secretaria, la qual segueix les directrius comptables del Departament de la Generalitat de Catalunya corresponent. El personal administratiu ajudarà la secretaria en la gestió de la documentació econòmica de l’Aula.

 

5 Normes de convivència

La convivència a l’Aula, com a lloc públic, exigeix a cada individu el respecte a les altres persones segons marca la Constitució. Tota infracció a aquestes normes de convivència serà objecte d’advertiment o, si s’escau, de sanció.

Seran objecte d’advertiment i sanció no solament els actes contraris a les normes de convivència comesos dins del recinte de l’Aula sinó també aquells comesos a l’interior de l’edifici o en espais fora de l’àmbit de l’Aula però que tinguin relació amb la vida escolar o que afectin membres de la comunitat educativa.

Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal, la coordinació el comunicarà al ministeri fiscal i al Departament corresponent sense que això impliqui la paralització de les mesures disciplinàries corresponents.

 

5.1 Gradació de les mesures correctores i de les sancions

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions es tindran en compte les següents circumstàncies:

 • Es consideraran circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat:
 1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
 2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.
 3. La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre.
 4. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat.
 5. La falta d’intencionalitat.
 • S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat:
  1. Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa.
  2. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als incorporats recentment al centre.
  3. La premeditació i la reiteració.
  4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

 

5.2 Conductes contràries a les normes de convivència

Són conductes contràries a les normes de convivència:

Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.

Els actes d’incorrecció o desconsideració cap als altres membres de la comunitat educativa.

La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar o la falsificació o subtracció de documents i material acadèmic.

Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats de l’Aula.

Els actes d’indisciplina, les injúries, les ofenses, les amenaces o l’agressió física contra altres membres de la comunitat educativa.

El deteriorament intencionat dels materials o dependències de l’Aula i de l’edifici o de pertinences dels membres de la comunitat educativa.

Les actuacions, o incitacions a accions, perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa de l’Aula.

 

 

5.3 Mesures correctores

Degut a les característiques dels alumnes del nostre centre, majoritàriament majors d’edat les conductes contràries a les normes de convivència s’estudiaran cas per cas i es prendran les mesures correctores pertinents, sempre emmarcades dins aquest règim disciplinari.

També hem d’assenyalar que l’Aula està ubicada dins un edifici, Casa Caritat, que disposa d’un reglament de Règim intern propi, i al que estan subjectes tots els alumnes si la conducta es dona dins l’edifici (Annex3)

 

Les primeres mesures a prendre seran l’advertiment o amonestació oral per part del professorat que, si ho creu oportú per la gravetat dels fet, els comunicarà a la coordinació del centre. Aquesta estudiarà el cas, parlarà amb les parts implicades i, si ho considera oportú, engegarà les mesures necessàries.

En cas d’ una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre es podrà inhabilitar definitivament a l’alumne per a cursar estudis en el centre. Per fer efectiva aquesta inhabilitació a començament de curs es comunicarà a l’alumne i als pares o tutors legals en el cas dels menors d’edat, quins són els seus drets i deures. Així mateix els pares o tutors signaran la seva conformitat amb aquesta normativa i rebran la documentació oficial del centre per justificar les faltes d’assistència i per l’autorització de cessió del dret d’imatge. (Annex 4)

Si l’incompliment és greu o molt greu, podrà ser objecte d’un expedient disciplinari que s’obrirà i es tancarà seguint els passos que es detallen en l’Annex 2.

El procediment que se seguirà en aquest cas serà el següent: en primer lloc es comunicarà a l’alumne i als pares l’incompliment d’algun dels punts del reglament. Si es repeteix aquest incompliment, es comunicarà als pares mitjançant un burofax la pèrdua definitiva de matrícula.

 

 

Responsabilització per danys :

L’alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar els danys o a restituir el que hagi sostret. En tot cas la responsabilitat civil, en cas dels menors d’edat,  correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.

 

6 Disposicions finals

Aquest Reglament de Règim Interior entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva pel Claustre de Professors.

Tots els membres de la comunitat educativa de l’AFA Valls tenen l’obligació de conèixer aquest RRI, per la qual cosa se li donarà la màxima difusió.

7 Annexos legislatius

Aquest RRI es remet a les disposicions normatives següents:

LOE (Llei orgánica d’educació) Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig (BOE n. 106 de 4/5/2006) Págines: 17158 – 17207

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07899

 

Llei de formació d’adults

http://www.gencat.net/educacio/adults/formacio/legislacio/docs/l3fa.htm

Decret 221/200 pel qual es modifica el Decret 226/1997 (DOGC de 5.7.2000)

 

Decret 279/2006 de 4 de juliol DOG 4670 . Drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

http://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm

 

Annexos

 

 NORMATIVA EXTRETA DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT  DE CENTRE.

Cal que els alumnes compleixin les següents normes:

 • Tractar amb respecte els professors/es, els/les altres alunes i la resta de persones de la comunitrat educativa.
 • Respectar la llibertat de consciènciai les conviccions religioses i morals, com també la dignitat i integritat de tots els membres de la comunitat educactiva.
 • No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 • No impedir el desenvolupament normal de la classe.
 • Tenir cura de les instal·lacions, el material de l’escola i el material dels companys. Si es produeix algun desperfecte, s’hauran d’abonar les despeses.
 • Ser puntuals a classe.
 • Portar amb puntualitat, mitjançant justificants oficials, les justificacions de faltes d’assistència i
 • La no assistència injustificada a un 20% de les classes setmanals, si es repeteix, serà motiu de baixa.
 • No es poden utilitzar el telèfon mòbil ni altres aparells electrònics (gravadores, ràdios, MP3,…) a les aules.
 • No es pot fumar en cap espai de l’edifici.
 • No es pot menjar ni beure a les aules.
 • No es poden consumir drogues o substàncies estupefaents en cap àmbit del recinte (Casa Caritat).
 • És imprescindible portar el material necessari pel desenvolupament de la classe.

Depenent  de les circumstàncies en què es doni l’incompliment d’alguna d’aquestes normes per part de l’alumne/a, s’aplicaran les mesures que es considerin oportunes d’accord amb les Normes d’Organització i Funcionament del centre.

CRITERIS REFERENTS A L’AVALUACIÓ I RECUPERACIONS DE GES.

 1. Les notes que l’alumne/a obtingui en les recuperacions tindran la consideració de APTE/NO APTE (NO SUFICIENT, NOTABLE,…)
 2. Si a un alumne li queda només un mòdul pendent en la convocatòria de juny se li podrà aprovar per junta, si la Junta d’avaluació ho considera oportú.
 3. Si a un alumne li queda més d’un mòdul pendent en la convocatòria de juny, no se li podran aprovar per junta.
 4. Hi haurà una recuperació al juny per a cada mòdul i recuperacions trimestrals també per a cada mòdul.
 5. Els alumnes que hagin assistit a un mòdul (amb una assistència mínima del 80%) tindrà dret a una recuperació sense que hagi de repetir l’assistència al mòdul.
 6. El Alumnes han d’assistir al 80% de les classes per tenir dret a examen, i només un 30% del total poden ser justificades.
 7. Si els alumnes no han assistit al 80% de les classes del mòdul, seran baixa de matrícula en aquest mòdul i, per tant, hauran de tornar a assistir al mòdul.
 8. Si els alumnes han cursat un mòdul (amb l’assistència corresponent), podran demanar de fer la recuperació a cada trimestre. Si un alumne vol superar un mòdul sense assistència, ho podrà fer a través de l’IOC.
 9. Si un alumne no pot assistir a classe, per la raó que sigui, s’haurà de matricular a distància.

Si un alumne ha aprovat tots els mòduls corresponents a una assignatura de primer nivell podrà continuar amb aquesta assignatura en el segon nivell encara que tingui mòduls pendents d’aprovar de primer nivell corresponents a una altra assignatura.

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 

 1. Al menys s’haurà  de tenir  50% d’assistència a cada matèria i fer les activitats d’avaluació.
 2. L’assistència no garanteix aprovar la matèria i per tant tindre puntuació.
 3. L’assistència global imprescindible per tenir puntuació és del 80%.
 4. L’ús indegut del mòbil a classe serà penalitzat amb la no comptabilització de l’hora.
 5. Retards: A partir de 15 minuts després del començament de la classe no es contarà l’hora d’assistència.