Coral de l’escola

VESTUARI D’HIVERN

 • Camisa de màniga llarga o jersei blanc llis, sense dibuixos.
 • Pantalons texans o faldilla, blau marí, sense dibuixos.
 • Sabates o botes, negres o marrons.

 

VESTUARI D’ESTIU

 • Camisa de màniga curta o jersei blanc llis, sense dibuixos.
 • Pantalons texans o faldilla, blau marí, sense dibuixos.
 • Sabates o botes, negres o marrons.

 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

 

CAPÍTOL 1. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS, EL FUNCIONAMENT I EL DOMICILI

Article 1

La Coral Escola Joan Ardèvol és un grup coral sense ànim de lucre, constituït al centre educatiu del mateix nom l´any 2013, formada  inicialment pels alumnes de segon nivell del nostre centre. El curs 2014–15 la coral va quedar formada pels alumnes de tercer nivell i les possibles incorporacions de quart i cinquè nivell.

A partir del  curs 2015-2016 la coral esta formada  per alumnes de 3r a 6è.

Article 2

Els nostres fins són:

 • El foment, desenvolupament, manteniment i la pràctica continuada de l’activitat coral, per contribuir a la seva divulgació.

Pretenem assolir-los:

 • Contribuint a la formació, perfeccionament i enriquiment dels nostres alumnes participants.
 • Intercanviar, quan sigui possible, experiències amb altres corals escolars.
 • Coordinar, quan sigui possible, activitats corals a la vila.

No tenim cap afany de lucre.

Article 3

 1. El domicili de la coral està situat a l’escola Joan Ardèvol de Cambrils. Carrer Joan Ardevòl, núm. 1 – 3, 43850.
 2. Les nostres funcions s’exerciran principalment a Catalunya.

 

CAPÍTOL 2. ELS MEMBRES DE LA CORAL, ELS SEUS DRETS I ELS SEUS DEURES

Article 4

Poden formar part de la coral aquells alumnes de tercer, quart i cinquè nivell que de manera lliure i voluntària expressin interès en assolir les seves finalitats i objectius. El alumnes citats anteriorment en seran considerats membres de ple dret.

Seran considerades col·laboradores aquelles persones que contribueixin al funcionament i suport del grup coral.

Degut a què els membres de la coral són tots menors d’edat s’establirà un document de compromís que haurà d’ésser signat pels pares o tutors legals dels alumnes i que els vincularan a aquesta normativa.

Article 5

Drets dels membres de la Coral Escola Joan Ardèvol.

 1. Assistir als assajos que es duguin a terme.
 2. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 3. Exposar tot allò que considerin que pugui contribuir a fer més eficaç i ple, el desenvolupament del grup coral.
 4. Rebre informació sobre les activitats.
 5. Posseir un exemplar de la normativa.
 6. A portar el mocador identificador de la coral com a membres de ple dret.

Article 6

Deures dels membres de la Coral Escola Joan Ardèvol.

 1. Comprometre’s amb les finalitats del grup coral i participar-hi activament per assolir-les.
 1. Complir la normativa de la coral, els reglaments interns i els acords adoptats vàlidament en l’àmbit de les nostres competències.
 2. Abonar les derrames o qualsevol altra aportació econòmica que s’estableixi per partitures, fotocòpies, vestuari o altres necessitats. L’activitat i els assajos seran totalment gratuïts.

Article 7

Causes per donar–se de baixa.

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit.
 2. Que no es complexin les obligacions normatives o reglamentaries.
 3. Que es produeixi algun incident que ho meriti necessari.

 

CAPÍTOL 3. EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 8

La Coral Escola Joan Ardèvol no té ànim de lucre, per aquest motiu no percebrà quotes fixes dels seus membres, en canvi necessitarà provisió de fons amb petites derrames per pagar tot allò necessari i aliè a la pràctica del cant coral, que serà una activitat gratuïta per als alumnes participants.

Article 9

Aquest grup coral no té patrimoni fundacional.

 

 

CAPÍTOL 4. LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Article 10

Son funcions de la directora artística, amb l’acord de la direcció del centre:

 1. La responsabilitat, el guiatge i la decisió sobre tots els aspectes musicals del grup coral.
 2. L’admissió i separació de cantaires.

 

CAPÍTOL 5. EL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 11

La direcció artística pot sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixen les seves obligacions atenent-se a les normes especifiques que apareixen a la Normativa d’Organització i Funcionament del nostre centre.

Aquestes infraccions, sobre les quals s’establirà un registre, es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d´una amonestació oral fins a l´expulsió del grup coral, segons es valori, respectant la normativa del centre.

 

CAPÍTOL 6. LA DISSOLUCIÓ

Article 12

La Coral Escola Joan Ardèvol pot ser dissolta si així ho acorda la direcció artística i la direcció del centre.

Article 13

 1. Un cop acordada la dissolució, la direcció artística i la del centre han de prendre les mesures oportunes pel que fa al desmantellament ordenat del grup coral.
 2. Els membres de la coral estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 3. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la direcció artística i la del centre, sempre que és no confereixi aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.