NORMATIVA CICLE-NOFC

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ

1.-ASSISTÈNCIA

 • L’assistència al mòdul és obligatòria. Per tenir dret a la correcció de les proves, s’ha d’haver assistit al 80% de les hores de classe de cada UF.  ‌(‌Excepte‌ ‌per‌ ‌quarantena‌ ‌o‌ ‌Covid-19,‌ ‌que‌ ‌caldrà‌ ‌fer‌ ‌les‌ ‌tasques‌ ‌on-line)‌

Si no fos així, es perd el dret a l’avaluació ordinària i l’alumne pot fer l’examen però no se li corregirà. Caldrà recuperar l’examen en la convocatòria de juny. Els alumnes que facin les proves en la convocatòria de juny, per tenir dret a la correcció, haurà d’haver assistit a un 60% de les hores de classe de cada UF. Si no fos així, no tindria dret a la correcció de l’examen, segons acord de l’Equip Docent de Comerç.

 • Un retard de més de 10 minuts és una falta. Si arribes tard a classe has de trucar a la porta i demanar permís de passar.
 • Sortir de classe abans, sense justificar és una falta.
 • Si per causa justificada i prevista amb antelació has de faltar a classe o sortir abans del centre, cal avisar al tutor/a prèviament. I després portar el justificant oficial corresponent. Si no està previst amb antelació i l’alumne és menor els pares hauran d’avisar al centre.

2.-EXÀMENS:  

 • Els exàmens es realitzaran durant el curs durant les 33 setmanes (de setembre a maig). En el cas que l’alumne no es presenti a un examen, no es repetirà. Només es repetirà al l’examen al febrer o al juny, en el cas que el motiu sigui per causa greu i justificada, previ acord de l’Equip Docent.
 • Si l’alumne falta en hores prèvies a l’examen, no perd el dret a l’avaluació ordinària, però la nota de l’examen es reduirà un 20%.
 • Qualsevol acte o comportament que es consideri sospitós i es realitzi abans, durant o després d’un examen o activitat, comportarà suspendre aquest examen o activitat. El cas es posarà en coneixement de l’equip docent i, si cal, d’instàncies superiors.
 • La nota mínima que s’ha de treure en cada nucli formatiu per a poder fer la mitjana serà de 4.

3.-RECUPERACIONS:

 • Totes les unitats formatives a les quals no s’hagi assistit o s’hagi suspès s’hauran de recuperar a la convocatòria de juny. Sempre que el professor/a del mòdul ho consideri necessari, demanarà a l’alumne que entregui les activitats necessàries, per a poder assistir a l’examen de recuperació.
 • En cas de no haver assistit a un examen o activitat per causes justificades i de força major, l’equip docent decidirà l’activitat per recuperar.

4.-AVALUACIONS:  En cada avaluació es donarà una nota orientativa si la Unitat Formativa no està finalitzada, només es donarà la nota  de la Unitat Formativa si està acabada.

 

ÚS AULES INFORMÀTICA

 • Els alumnes han d’entrar a l’aula d’informàtica amb el professor/a. 
 • No es poden engegar els ordinadors fins que el professor/a ho autoritzi.
 • No es pot desconnectar cap cable ni canviar ratolins, teclats, pantalles, etc.
 • L’alumne/a s’asseurà sempre on el professor li indiqui. Al suro de l’aula hi ha un esquema, amb el lloc adjudicat.
 • L’alumne/a iniciarà sessió amb el nom d’usuari i contrasenya: alum-01, si l’ordinador ho demana. 
 • L’alumne/a farà les activitats que el professorat li hagi indicat. No està permès:
 • Navegar per Internet en pàgines que no hagi indicat el professor.
 • Escoltar, veure o descarregar música o vídeos, ni programes que no hagi indicat el professor.
 • Els ordinadors estan congelats, si s’hi guarda un document es perdrà quan aquest s’apagui.
 • Els alumnes hauran de guardar tots els documents a la carpeta d’alumnes (T) o al Drive.
 • No està permès esborrar o modificar fitxers d’altres alumnes a T.
 • Si durant la sessió de treball l’alumne/a detecta algun problema amb el funcionament de l’equip informàtic ho comunicarà al professor/a.
 • L’alumne/a causant de trencadisses o de deteriorar el material, n’haurà de pagar les despeses corresponents.
 • No es pot menjar ni beure a les aules. SI l’alumne té alguna necessitat ho ha de parlar amb el professor.
 • Quan finalitzi la sessió, els alumnes hauran d’apagar els ordinadors correctament i esperant a que finalitzi. 
 • Les cadires quedaran ben posades sota les taules i els teclats  i els ratolins ben endreçats, si és el cas. 
 • L’incumpliment de les normes d’uns de les aules d’informàtica serà motiu de sanció disciplinària.

 

PROTOCOL HABITUAL

 • Cal que portis a classe tot el material per a treballar i la motxilla no pot estar damunt la taula.
 • Si necessitem sortir del centre, cal comunicar-ho a consergeria amb l’escrit corresponent, perquè li obrin la porta i el deixin sortir. Si l’alumne és menor d’edat a més ho ha de comunicar a la tutora o professor/a de l’aula.
 • A l’hora del pati els alumnes es poden quedar al centre o sortir fora (els menors si tenen permís) l’institut obrirà 5 minuts després de tocar el timbre i 5 minuts abans de tornar a classe. La resta estarà la porta tancada. I les aules estaran tancades.
 • Si algun company ens fa alguna cosa o ens agafa quelcom, primer s’ha d’avisar al professor abans d’actuar.
 • És important que cada alumne doni el telèfon del centre a les seves famílies, per si hi ha alguna urgència de força major, ja que a les hores de classe no podran respondre al mòbil.
 • Els alumnes han de seure al seu lloc (on els indiqui el professor). Al suro de les aules hi haurà un esquema, indicant el lloc de cadascú.

 

COMPORTAMENT: INCIDÈNCIA LLEU

Seran motiu d’incidència lleu els següents comportaments:

 • Portar gorra amb visera, gorres, auriculars i ulleres de sol a l’aula.
 • Menjar o beure a classe (excepte aigua en cas necessari).
 • Ús del mòbil o auriculars a l’aula o tenir-los damunt la taula. Només si el professor ho indica per fer alguna activitat acadèmica.
 • Cridar i córrer,  a les aules o passadissos.
 • No aixecar la mà per poder parlar mentre s’està fent classe i interrompre al professor.
 • Aixecar-se de la cadira mentre es fa classe sense demanar permís al professor.
 • No asseure’s al seu lloc sense demanar permís previ.
 • Incomplir la normativa o protocol d’us de les aules.
 • Altres motius contemplats a la normativa del centre o altres motius considerats lleus pel professor/a.

Les sancions que corresponen segons el número d’incidències es detallen en la següent taula:

L’acumulació de 3 incidències lleus comporta una expulsió d’un dia.
L’acumulació de 5 incidències lleus comporta una expulsió d’una setmana.
L’acumulació de 7 incidències lleus comporta una expulsió de 15 dies.
L’acumulació de 9 incidències lleus pot comportar l’expulsió definitiva del centre.

COMPORTAMENT: INCIDÈNCIA GREU 

Seran motiu d’incidència greu els següents comportaments:

 • Baralla
 • Autoexpulsió d’una classe
 • Fumar
 • Beure alcohol
 • Insultar o faltar al respecte a un membre de la comunitat educativa
 • Trencar o maltractar greument el mobiliari i el material escolar
 • Escapar-se del centre
 • Absència sense justificació a una sortida obligatòria
 • Robatori ( de deu a  quinze dies)
 • Altres motius contemplats a la normativa del centre o altres motius considerats greus pel professor/a

Una incidència greu equival a tres incidències lleus i s’aplicaran les sancions equivalents que figuren en la taula del apartat d’incidències lleus, per tant, una incidència greu suposa una expulsió immediata d’un dia, i tres incidències greus pot comportar l’expulsió definitiva del centre.

El professorat té la potestat de posar una incidència posteriorment al fet, si s’acorda per Equip Docent.

 

CRITERIS PER CURSAR DUAL

Per a poder accedir a realitzar les pràctiques DUAL a l’empresa, els alumnes hauran de complir els següents requisits:

 1. Tenir aprovada la UF2-Riscos Laborals del mòdul MP12-FOL.
 2. Tenir una valoració positiva de l’equip docent que tindrà en compte els següents criteris:
  1. Actitud: es prendrà com a indicador el número d’incidències i la gravetat si són lleus o greus.
  2. L’assistència
  3. Els resultats acadèmics