Trets d’identitat

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE L’INSTITUT MONTPEDRÓS.

 

 

Basats en els principis rectors del sistema educatiu a Catalunya i fent-los propis; la MISSIÓ, la VISIÓ i els VALORS que emanen d’aquests principis serien:

1.    VISIÓ

L’INSTITUT MONTPEDRÓS vol ser:

 • Un institut orientat cap a l’excel·lència educativa en un context d’equitat basat en una cultura de qualitat i innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn sociocultural i econòmic.
 • Un Centre amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera per la societat.
 • Un model de Centre orientat a les persones, tant les que l’integren com les que reben el seu Servei, de manera que s’hi identifiquen, hi participin i hi col·laborin activament, amb vocació de treball en equip i esperit de millora contínua.

2.    MISSIÓ

L’INSTITUT MONTPEDRÓS, com a institut públic d’Educació Secundària  amb projecte educatiu propi i en conseqüència amb uns valors, facilita:

 • En relació a l’alumnat: El desenvolupament d’aprenentatges que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, l’art, la ciència, la tecnologia, la tècnica i la cultura.
 • En relació a la família: L’orientació i l’assessorament a la família respecte l’educació que estan rebent els seus fills, i  la seva participació i implicació en el procés educatiu.
 • En relació a la societat: L’educació per a la pau, la solidaritat i els valors democràtics respectant els Drets Humans i dels Pobles. La protecció de l’entorn natural i urbà, promovent accions i actituds que afavoreixin la seva preservació.
 • En relació a l’equip humà de l’Institut: La coordinació dels equips docents. Crear un entorn motivador que faciliti la participació en el funcionament del centre i que afavoreixi la millora contínua del Projecte Educatiu.

3.    VALORS

 • La llengua: El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Institut. S’utilitza  com a llengua vehicular i d’aprenentatge del procés educatiu.
 • La confessionalitat: L’Institut, des del seu posicionament laic, es manifesta respectuós amb totes les religions, creences i ideologies.
 • L’educació com a procés integral: L’Institut entén l’educació com un procés  integral de la persona. Educant per a la pau i la solidaritat. Ensenyant a valorar i respectar la pròpia persona i la dels altres.
 • Pluralisme i valors democràtics: L’Institut fa seus els valors democràtics essent respectuós amb  els Drets Humans i dels Pobles. Partint de la realitat pluralista de la nostra societat, estem convençuts que les diversitats culturals, socials i ètniques són un fet enriquidor i no discriminatori, i per tant som contraris a la xenofòbia i al racisme.
 • La coeducació: L’Institut fomenta la coeducació i treballa per a la igualtat i per a l’eliminació de totes les  discriminacions de gènere.
 • La diversitat: El Centre entén la diversitat com  la natural diferència entre les persones que aporta riquesa als grups humans i que cal assumir-la com una responsabilitat de tota la comunitat educativa.
 • Model de gestió participativa: El Centre potencia una participació real i efectiva en la gestió de tots els estaments de l’institut (professors, alumnes, pares i PAS), per mitjà dels seus representants. Atorga una gran importància als procediments i vies de comunicació interna i externa.
 • Educació mediambiental: L’institut promou l’educació mediambiental, de manera integrada, com un conjunt de valors i accions que tenen presència en tots els àmbits del centre.
 • Arrelament: La comunitat educativa manté i promou el  sentiment d’arrelament de  l’alumnat a la població i al seu entorn.
 • La cultura de l’esforç: Com que l’esforç és allò que ens permet estirar al màxim el potencial humà que tots portem a dins, el centre es compromet a potenciar la cultura de l’esforç com a mitjà necessari per assolir els objectius del procés educatiu.
 • La innovació com eina de progrés: Des del centre es fomenta la cultura de la innovació com a eina de progrés i de cohesió social.