PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i de cadascun dels alumnes com a principi de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. Tenint en compte aquest objectiu, nosaltres com a centre concreten, objectius i actuacions  dins del nostre plantejament educatiu.

1. Objectius generals

 • Desenvolupar les competències de l’alumnat i les habilitats socials a través de metodologies actives d’aula i de l’ús de les TIC/TAC.
 • Potenciar la llengua estrangera (anglès) i impulsar programes de plurilingüisme.
 • Potenciar el gust per la lectura compartint aquest espai amb professors diàriament.
 • Aconseguir ,com a punt de partida, els millors resultats acadèmics possibles i millorar-los  any rere any.
 • Potenciar l’ús responsable de la tecnologia com a eina d’aprenentatge.
 • Potenciar l’atenció a la diversitat dins l’aula respectant els ritmes d’aprenentatge dels nostres alumnes.
 • Coordinar l’espai entre l’escola i l’institut per aconseguir una bona convivència i crear lligams entre primària i secundària durant aquests quatre anys de trànsit.
 • Potenciar l’acció tutorial en tres vessants:tutoria de grup, tutoria assembleària i tutoria individual.
 • Potenciar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en la vida de l’Institut.

2. Concreció del currículum i criteris d’organització

La concreció del currículum es defineix en tres blocs diferenciats:

2.1 Àmbit del coneixement:

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. El Projecte lingüístic es concreta a partir de la realitat sociolingüística de l’entorn dels nostres alumnes i d’acord amb el règim lingüístic del sistema educatiu establert a les lleis.

a). Treball globalitzat interdisciplinari: proposta d’eixos transversals que inclouen l’àmbit científic-tecnològic, social i artístic. Aquests Projectes s’alimenten  de les àrees instrumentals que incorporen part del seu currículum i donen les eines necessàries per elaborar el producte final. La metodologia està basada en el treball cooperatiu, amb grups heterogenis de 20 alumnes que van variant al llarg dels tres trimestres L’aprenentatge en aquests Projectes és actiu i significatiu partint de continguts claus i competencials. L’estructura general inclou:

– Contextualització

– Fase d’aprenentatge: fem per aprendre (investigació ,autenticitat i reflexió)

-Tasca final: crítica, revisió i avaluació

Els Projectes s’exposaran i es mostraran  a la Comunitat Educativa en finalitzar cada trimestre. Es combinarà la llengua catalana i castellana (tant en la part oral com escrita , a concretar encara en quin percentatge) , amb la possibilitat d’incloure la llengua anglesa en alguna part d’algun Projecte.

b). Àmbit instrumental: inclou l’àmbit lingüístic (llengua catalana, llengua castellana i estructures comunes globalitzades) i l’àmbit matemàtic. Aquests àmbits retroalimenten els projectes globalitzats i treballen les diferents habilitats i competències determinades.

Des de l’àmbit matemàtic treballem les activitats crítiques (resolució de problemes), el raonament matemàtic i les estratègies de càlcul, a partir de l’experiència i de tot allò que ens envolta.

Els grups són heterogenis i contemplen el treball autònom i personalitzat combinat amb el treball cooperatiu.

c). Llengua anglesa: treballem a partir de centres d’interès reduint el nombre d’alumnes (10) per poder fer conversa una hora setmanal, a partir del vocabulari i les expressions lingüístiques  pròpies del centre d’interès. Durant el primer any treballarem per participar en algun Projecte Internacional, o en xarxa amb altres instituts.

d). Àmbit de creixement personal i social: inclou totes aquelles matèries que completen l’educació integral dels nostres alumnes. A primer de l’ESO es concreten en Educació Musical, Educació Física i Salut i un espai diari (mitja hora) de lectura lliure, posant a l’abast dels alumnes diversitat de llibres de gèneres diferents (biblioteca d’aula). Inclouríem en aquest espai la tutoria que desenvoluparem més endavant.   

e). Àmbit tecnològic: els alumnes de 1r de l’ ESO utilitzaran com a material i eina de treball un dispositiu informàtic, motiu pel qual es contempla, dins del marc horari, un aprenentatge del seu ús i cura.

f). Àmbit creatiu: tallers

Els tallers són activitats que tenen com a objectiu principal fomentar la creativitat i la imaginació. Inclou tots aquells àmbits d’expressió que motivin a l’alumne: plàstic, musical, teatral, esportiu, psicomotriu, mediació…Volem que l’alumne desenvolupi les seves inquietuds i les seves habilitats posant de manifest  la diversitat d’intel·ligències i capacitats.

Un dels tallers trimestrals tindrà com a finalitat un projecte solidari i/o comunitari.

A mesura que l’institut augmenti  a l’ESO aquest espai està contemplat per treballar internivells i de lliure elecció, aprofitant la darrera franja dels divendres.

2.2 Àmbit de la cohesió social i la convivència

El nostre model pedagògic té els seus fonaments en una bona convivència. Quan el clima d’un centre és bo, quan tots els membres de la comunitat educativa viuen i conviuen, l’aprenentatge millora i per tant els resultats acadèmics també.

L’ésser humà és més feliç, cooperatiu i es mostra més predisposat a fer canvis en el seu comportament quan es treballa amb ell i no per ell o contra ell.

La resolució de conflictes (entesos aquests com a oportunitat d’aprenentatge)  i la seva prevenció formen part del Projecte de Convivència del nostre centre.        

Les  Pràctiques Restauratives constitueixen un ventall d’eines que permeten prevenir, detectar, gestionar i resoldre les situacions de conflicte en qualsevol àmbit i per  tant també en l’educatiu. Els seus objectiu són:

 • Afavorir el coneixement mutu, l’empatia i el  respecte.
 • Reduir el nivell de conflictivitat.
 • Faciliten la restauració de les relacions entre els nois i noies i entre qualsevol persona implicada.
 • Ajuden a instaurar un sentiment de pertinença al grup i a la comunitat.
 • Afavoreixen la reparació del dany.
 • Augmenten la implicació personal: des del reconeixement i la responsabilitat.

Per aconseguir aquest ambient treballarem en tres direccions que conflueixen en un mateix objectiu: aconseguir cohesió social.

 • Tutoria grupal: L’objectiu de la tutoria és cohesionar el grup, donar-li eines i estratègies de gestió, crear lligams i vincles, assumir responsabilitat i empoderar als alumnes perquè tinguin la capacitat de resoldre els seus propis conflictes. L’eina que utilitzem és “el cercle”. Aquest símbol potent implica comunitat, connexió, inclusió, justícia, igualtat i integritat.
 • El tutor/a és un facilitador dins la dinàmica.
 • El contingut de les tutories estarà desenvolupat en el nostre PAT
 • Declaracions afectives: el llenguatge que utilitzem davant qualsevol situació de conflicte amb els nois i noies , pares i mares o qualsevol membre de la comunitat parteixen dels sentiments tant positius com negatius i tenen com a objectiu conèixer els fets, expressar com ens sentim i buscar una alternativa o solució davant el conflicte. Aquestes declaracions són bàsiques com a llenguatge dins l’aula: treballant en grups cooperatius, a l’hora del pati, durant les assemblees, en les reunions amb pares i d’altres.
 • Utilització de la Mediació o del Cercles Restauratiu davant conflictes o com a resposta a conductes inadequades.

Pel què fa al professorat que s’anirà incorporant poc a poc al nostre centre, volem dissenyar un bon pla d’acollida, amb l’objectiu d’afavorir la bona integració i la relació entre tot l’Equip de professors.

2.3 Atenció a la diversitat

La inclusió educativa és un dels principis rectors de la LEC. Entenem la inclusió en tots els moments de la vida dels nostres alumnes: en les fases d’aprenentatge, en els àmbits de participació i en totes aquelles activitats dissenyades al nostre centre.

Les mesures que ens permeten atendre tot l’alumnat segons les seves capacitats i les seves necessitats són:

 • Grups  heterogenis i també amb una disminució de la ràtio, configurant tres grups-classe.
 • La metodologia de treball afavoreix els ritmes diferents d’aprenentatge: les aules estan dissenyades amb taules grupals i amb la distribució i barreja de l’alumnat en funció de l’activitat.
 • Per cohesionar el grup classe i conèixer i acceptar les nostres diferències, estan programades les sessions de tutoria grupal en cercle.  
 • El tutor de grup passa entre un 50 i un 60% d’hores amb el seu grup
 • Tutoria individual: cada professor del centre (inclòs l’Equip Directiu) porta el seguiment d’un grup reduït d’alumnes (9-10). El coneixement del noi/a , de les seves famílies, de la seva situació personal i emocional farà que el tutor pugui fer un acompanyament de l’alumne al llarg de tot el curs. Aquest espai de diàleg i proximitat es realitza durant la mitja hora de lectura dissenyada després del pati, diàriament.
 • Dotació d’una USSE inclusiva per atendre i fer l’acompanyament de tots aquells nois i noies amb necessitats educatives especials.

A 1r de l’ESO l’Equip Psicopedagògic de l’ Escola Can Periquet, va detectar, diagnosticar i orientar nois  i noies amb necessitat educatives especials. El nostre objectiu, amb l’ajuda de recursos humans (dotació d’una USSE) és que ,tots ells puguin assolir el màxim de competències bàsiques, assegurar la seva integració social i el seu èxit escolar. L’acompanyament i l’atenció individualitzada tant dels alumnes com dels pares és fonamental per aconseguir-ho.