L’AVALUACIÓ

1. Avaluació de l’alumnat

En el currículum per competències l’avaluació té una funció reguladora de tot el procés d’aprenentatge, atès que ha de permetre decidir i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques dels nostres alumnes i constatar el progrés a mesura que avança en els aprenentatges .Entenem l’avaluació amb dues finalitats interrelacionades:

 • L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges: identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los.
 • L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après: la finalitat és una bona orientació.

Els instruments que utilitzarem:

 • Compartir els objectius de les diferents activitats i projectes que realitzaran: informes personals, conversa amb el grup, mapes conceptuals..
 • Anticipar i planificar les accions: esquemes, diari de classe, resums…
 • L’aprenentatge cooperatiu entre iguals, tant en l’àmbit globalitzat com en el l‘àmbit instrumental.
 • Compartir els criteris d’avaluació: autoavaluació i coavaluació a través del moodle( enquestes o rúbriques).
 • Carpeta d’aprenentatge on recollirem totes les activitats que l’alumne fa al llarg de  l’aprenentatge d’un tema.
 • Proves inicials i finals per valorar la progressió de l’aprenentatge (orals o escrites)
 • Compartirem els resultats de l’avaluació(informes) amb les famílies i l’alumne.

 

2. Avaluació interna

L’autoavaluació com a centre implica analitzar, mesurar i valorar l’assoliment dels objectius que ens hem proposat en el nostre Projecte educatiu.

Per garantir la qualitat educativa desenvolupem els indicadors de progrés, ja que proporcionen informació rellevant i ajuden a la presa de decisions alhora d’assolir els objectius. La seva revisió ha de ser anual a través de la Memòria  de centre i també al final dels quatre anys de mandat que quedaran reflectits en el Projecte de Direcció.

Donat que el nostre és un centre de nova creació definirem indicadors de progrés que s’hauran d’anar redefinint a mesura que el centre completi les seves línies educatives. No tenim històric i per tant partim de zero.

L’objectiu clau durant els primers anys és la recollida de dades que ens permetin analitzar i a partir del segon any de funcionament poder fer propostes de millora i potser en alguns aspectes de canvi.

2.1. Indicadors de context

 • Comptabilització de la participació dels pares i mares en l’AMPA (nombre de famílies associades). Criteri d’acceptació en un 75%.
 • Comptabilització del nombre de preinscripcions de cada any, al nostre centre.
 • Nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials i amb risc social.
 • Mobilitat del professorat : percentatge de professors que iniciem el projecte voluntàriament i que romandran al centre cada any. Criteri d’acceptació en un 80%.
 • Mobilitat de l’alumnat: percentatge d’alumnes que abandonen el centre per tal de valorar el grau de satisfacció amb el nostre projecte educatiu. Criteri d’acceptació en un 96,7%.
 • Absentisme dels alumnes: comptabilització de les absències justificades i no justificades dels alumnes. Criteri d’acceptació en un 100%.

2.2. Indicadors de resultats

Mesuren el grau d’assoliment dels objectius del centre i es comparen amb els estàndars. Nosaltres no podem obtenir fins dintre de quatre anys els resultats de proves de competències bàsiques ni de superació de l’etapa, per la qual cosa definirem indicadors  curt termini:

 • Resultats acadèmics interns: resultats en percentatge de l‘assoliment dels diferents àmbits, matèries i projectes. Recollirem dades trimestrals i analitzarem la seva evolució. En algunes matèries realitzarem  una avaluació inicial i final comparant i analitzant els resultats. Criteri d’acceptació en un 90%.
 • Resultats acadèmics de superació del curs: Criteri d’acceptació en un 99%.
 • Enquesta de satisfacció adreçada a alumnes, pares, professors , PAS i als mestres de Primària de l’escola.

2.3. Indicadors de recursos

 • Recursos humans: mitjana de la ràtio alumne/professor.
 • Recursos humans: mitjana  de la ràtio alumne/grup .
 • Recursos humans: mitjana de la ràtio personal de suport/alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Recursos econòmics: valoració del pressupost econòmic elaborat amb el pressupost final: percentatge de modificacions fetes.
 • Recursos materials: valoració del material proposat en la dotació del centre  i la seva execució final. Seria satisfactori el compliment en un 90%
 • Recursos materials: data proposada de finalització d’obres a l’Institut i data final. Seria satisfactori el compliment en un 90%

2.4. Indicadors de processos

 • Grau de satisfacció dels Projectes de cada trimestre, per part dels alumnes i dels professors: realitzarem una enquesta .Criteri d’acceptació d’un 85% dels alumnes i d’un 90 % del professorat.
 • Percentatge de propostes de tallers per part dels alumnes: criteri d’acceptació en un 70%.
 • Percentatge d’assistència de les famílies a les reunions  d’inici de curs: criteri d’acceptació en un 90%.
 • Percentatge d’assistència de les famílies en finalitzar el trimestre: exposició de projectes . Criteri d’acceptació en un 70%.
 • Percentatge de de reunions de l’AMPA amb la Direcció del centre: criteri d’acceptació en un  100% .
 • Percentatge de  famílies que participen en ‘avaluació dels seus fills: criteri d’acceptació en un 90%.
 • Percentatge (enquesta) de famílies que utilitzen la web del centre: criteri d’acceptació d’un  60%.
 • Percentatge de propostes a les assembles i percentatge d’actuacions fetes: criteri d’acceptació d’un 80%.