FORMACIÓ A DEMANDA DE LES EMPRESES

El nostre Institut ofereix la possibilitat d’organitzar cursos  per a les empreses que ho sol·licitin, relacionats amb les famílies professionals dels cicles formatius que s’imparteixen al centre.

S’analitzen els requisits particulars de les necessitats formatives proposades per l’empresa i es dissenya una acció formativa adaptada específicament als objectius de l’empresa. Els continguts, materials a utilitzar, objectius a assolir, l’horari, la durada i el calendari del curs s’ajusten a les demandes de l’empresa.

El desenvolupament de la formació es realitza seguint les pautes establertes a la programació pactada entre ambdues parts i se n’informa regularment al departament de recursos humans. Un cop finalitzada la formació, es realitza un informe en el qual es reflecteixen els objectius assolits, valoració dels treballadors, funcionament del curs i propostes formatives per l’ampliació dels coneixements dels treballadors.

La formació es pot realitzar a l’institut i/o l’empresa si aquesta ho sol·licita i reuneix l’espai i materials necessaris per desenvolupar-la.

 

Si desitgeu més informació referent a la Formació a demanda de les empreses, contacteu amb l’Institut