INFORMACIÓ GENERAL

Servei d’Assessorament. Assoleix el teu objectiu professional

Què és?

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa durant 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 € (disposa d’exempcions i bonificacions segons normativa)

 

A qui s’adreça?

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

 

Què ofereix?

  • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
  • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
  • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
  • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
  • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
  • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
  • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

 

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L’itinerari formatiu i professional.
  • El dossier de la trajectòria professional.

Posteriorment es pot optar al Servei de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

En aquest cas, la persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu, haver complert 18 anys  i acreditar una experiència laboral o en activitats socials, d’ almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

El servei de Reconeixement el presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa LOE o 40€ per crèdit LOGSE que es vol reconèixer. (disposa d’exempcions i bonificacions segons normativa)

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits acadèmics d’accés que s’estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

 

On puc obtenir més informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/